Babanlı Məhəmməd Baba oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu   
Təvəllüdü 22.01.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.04 (Yeni 2307.01)

Fiziki-kimya

Tl2CVI-BIII2CIV3 (BIII-Ga, In; CIV- S, Se, Te) sistemlərinin faza tarazlıqları və termodinamik xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.01 (2307.01)

Qeyri-üzvi kimya

Talliumun üçlü yarımkeçirici xalkogenidlərinin alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları və termodinamikası 
Müxbir üzv seçilməsi

 - tarix

 - ixtisasın adı

 

30.07.2014

Qeyri-üzvi kimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

817

 

451

 

332

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

31

Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb qeyri-üzvi sistemlərin faza tarazlığının və termodinamik xassələrinin kompleks tədqiqi üçün yeni rasional yanaşma təklif etməsi, onun nəzəri və metodoloji aspektlərini işləyib hazırlaması və geniş şəkildə reallaşdıraraq, yeni sinif perspektivli yarımkeçirici və digər funksional xassələrə malik fazaların məqsədyönlü axtarışının və istiqamətli sintezinin elmi əsaslarını yaratması.
Elmi əsərlərinin adları 1. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M.,Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları. Bakı, Azərbaycan nəşr., 2015, 248s

2. Politano A., Silkin V.M., Nechaev I.A., Vitello M.S., Viti L., Aliev Z.S., Babanly M.B., Chiarello G., Echenique P.M., Chulkov E.V. Interplay of surface and Dirac plasmons in topological insulators: the case of Bi2Se3. Physical Review Letters, 2015, v.115, pp.216802(5).

3. Nechaev I.A., Aguilera I.,V. De Renzi, A. di Bona, A. Lodi Rizzini, A. M. Mio, G. Nicotra, A.Politano S. Scalese, Aliev Z.S., Babanly M.B. and so on. Quasiparticle spectrum and plasmonic excitations in the topological insulator Sb2Te3. Physical Review B, 2015, v.91, pp.245123-8.

4. Pielmeier F., Landolt G., Slomski B., Mu S., Berwanger J., Eich A., Khajetoorians A., Wiebe J., Aliev Z.S., Babanly M.B. and so on. Response of the topological surface state to surface disorder in TlBiSe2. New Journal of Physics, 2015, v.17, pp. 023067-8.

5. Aliev Z.S., Ibadova G.I., Tedenac J.C., Babanly M.B. Phase equilibria in the YbTe–Sb2Te3–Te system. Journal of Alloys and Compounds, 2015, v.618, pp.167–171.

6. Bagheri S.M., Alverdiyev I.J., Aliev Z.S., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Phase relation¬ships in the 1.5GeS2+Cu2GeSe3 1.5GeSe2+Cu2GeS3 reciprocal system. Journal of Alloys and Compounds, 2015, v.625, pp.131–137.

7. Babanly D.M., Aliev Z.S., Imamaliyeva S.Z., Zúniga F.J., Madariaga G., Tagiyev D.B. An investi-gation of the Tl –Te-I system and crystal structure of the Tl5Te2I // J. Alloys and Compounds, 2016, v.688, p.997-1005

8. Jafarov Y.I., Ismaylova S.A., Aliev Z.S., Imamali-yeva S.Z., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Experimental study of the phase diagram and thermodynamic properties of the Tl-Sb-S system. // CALPHAD, 2016, v.55, pp. 231-237

9. Lamuta C., Cupolillo A., Politano A., Aliev Z., Babanly M.,Chulkov E., Alfano M., Pagnotta L. Nanoindentation of single-crystal Bi2Te3 topological insulators grown with the Bridgman–Stockbarger method // Phys. Status Solidi B, 2016, pp.1–5

10. Viti L., Coquillat D.,Politano A.,Kokh K.A., Aliev Z.S., Babanly M.B.,Tereshchenko O.E.,Knap W., Chulkov E.V., Vitiello M.S. Plasma-Wave Terahertz Detection Mediated by Topological Insulators Surface States. // Nano Letters, 2016, v.16, p. 80−87.

11.Caputo M., Panighel M., Lisi S., Khali L., Santo G.D., Papalazarou E., Hruban A., Konczykowski M., Krusin-Elbaum L., Aliev Z.S., Babanly M.B., Otrokov M. M., Politano A., Chulkov E.V., Arnau A., Marinova V., Das P.K., Fujii J., Vobornik I., Perfetti L., Mugarza A., Goldoni A., Marsi M. Manipulating the Topological Interface by Molecular Adsorbates: Adsorption of Co-Phthalocyanine on Bi2Se3 // Nano Letters, 2016, 16(6), p. 3409-14.

12.Papagno M., Eremeev S., Fujii J., Aliev Z.S., Babanly M.B., Mahatha S. Vobornik I., Mamedov N., Pacile D.,Chulkov E. Multiple Coexisting Dirac Surface States in Three-Dimensional Topological Insulator PbBi6Te10. // ACS Nano, 2016, v.10, p. 3518-3524.

13. Lamuta C., Cupolillo A., Politano A., Aliev Z.S., Babanly M.B., Chulkov E.V. and Pagnotta L. Indentation fracture toughness of a single-crystal Bi2Te3 topological insulator. // Nano Research, 2016, v. 9(4), p.1032-1042.

14. Lamuta C., Campi D., Cupolillo A., Aliev Z., Babanly M.,Chulkov E.,Politano A., Pagnotta L. Mechnical properties of Bi2Te3 topological insulator investigated by density functional theory and nanoindentation. // Scripta materiala, 2016, v.121, p. 50-55

15. Alverdiyev I.J., Aliev Z.S., Bagheri S.M., Mashadiyeva L.F., Yusibov Y.A., Babanly M.B. Study of the 2Cu2S+GeSe2Cu2Se+GeS2 reciprocal system and thermodynamic properties of the Cu8GeS6-xSex solid solutions // Journal of Alloys and Compounds, 2017, v.691, pp.255-262.

16. Leyla F. Mashadieva, Jem O. Kevser, Imir I. Aliev, Yusif A. Yusibov, Dilgam B. Tagiyev, Ziya S. Aliev, Mahammad B. Babanly. The Ag2Te-SnTe-Bi2Te3 system and thermodynamic properties of the (2SnTe)1-x(AgBiTe2)x solid solutions series. Journal of Alloys and Compounds 724 (2017) p.641-648.

17. Ziya Sakhaveddin Aliev, Sabina Sahib Musayeva, Samira Zakir Imamaliyeva, Mahammad Baba Babanly. Thermodynamic study of antimony chalcoidides by EMF method with an ionic liquid. Journal of Thermal Analysis and Calorymetry. An International Forum for Thermal Studies. ISSN 1380-6150. 2017, pp. 1-6,

18. D.M. Babanly, Q.M.Huseynov, Z.S. Aliev, D.B.Tagiyev, M.B. Babanly. «Thermodynamic Study of Tl6SBr4 Compound and Some Regularities in Thermodynamic Properties of Thallium Chalcohalides». Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2017, Article ID 5370289,

19. Imamaliyeva S.Z., Gasanly T.M., Gasymov V.A., Babanlı M.B. Phase equilibria and some properties of solid solutions in the Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9GdTe6 system. // Acta Chimica Slovenia, 2017, v.64, p.221–226

20. Aliev Z.S., Musayeva S.S., Babanlı M.B. The phase relations in the Sb-S-I system and thermodynamic properties of SbSI // Phase equilibria and diffusion, 2017, v.38, issue 5.pp 887-896.

21. Leyla Farhad Mashadieva, Jem Osman Kevser, Imir Iyas Aliev, Yusif Amirali Yusibov, Dilgam Babir Tagiyev, Ziya Saxavaddin Aliev, Muhammad Baba Babanly. Phase Equilibria in the Ag2Te-SnTe-Sb2Te3 System and Thermodynamic Properties of the (2SnTe)1-x(AgSbTe2)x Solid Solution. Journal of Phase Equilibria and Diffusion. Volume 38, Issue 5, pp 603–614.

22. I.A.Shvets, I.I.Klimovskikh, Z.S.Aliev, M.B.Babanly, J.Sánchez-Barriga, M.Krivenkov, A.M.Shikin, E.V.Chulkov. Impact of stoichiometry and disorder on the electronic structure of the PbBi2Te4−xSex topological insulator. Physical Review B, 2017, v.96, issue 23, p. 235124.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Müxtəlif illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Kimya üzrə Ekspert Şurasının üzvü, sədr müavini və sədri, BDU Elmi Şurasının, bir sıra Dissertasiya Şuralarının üzvü olmuşdur. Hazırda AMEA M.Nağıyev adına  adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya  İnstitutunda Dissertasiya Şurasının, "BDU Xəbərləri" və "Turkish Journal of Chemistry" jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvüdür.
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının əvəzçiliklə professorudur, ali məktəblər üçün 11 dərslik və dərs vəsaitinin həmmüəllifidir 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Tərəqqi medalı  (2000)

2. BDU-nun Fəxri fərmanı 2010, 2011

3.2011-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının jurnallarında çap olunmuş elmi əsərlər seriyasına görə REA Rəyasət Heyəti tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini, şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5387756 
Mobil tel. (+994 51) 8378621;

(+994 55) 6685909

Ev tel. (+994 12) 5685909 
Faks  
Elektron poçtu babanly_mb@rambler.ru