Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam şəhəri     
Təvəllüdü 20.03.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Psixologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Millətlərarası ünsiyyət sosial-psixoloji təhlilin obyekti kimi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

19.00.05

Sosial psixologiya

Cinayət və mülki prosesdə məhkəmə-psixoloji ekspertizası məsələləri
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı


2007

Fəlsəfə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
198

45

 

8
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


28

5

Əsas elmi nailiyyətləri Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsini işləyib hazırlamış və onun əsasında ilk dəfə olaraq fizioloji affektin müəyyən edilməsinin yeni metodikasını və psixoloji meyarlarını, məhkəmə-psixoloji ekspertizasının növlərinin təsnifatı sistemini müəyyənləşdirmişdir. “Fizioloji affektin” məhkəmə ekspertizasının təşkili və keçirilməsi prinsiplərini, ekspert-psixoloqun rəyinin sübutun bir növü qiymətləndirilməsinin elmi-hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirmişdir.  Həmçinin, "Şəxsiyyətə yeni baxış" nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdır. Onun siyasi liderin psixologiyası, siyasi liderin tipologiyası, ümummilli liderin psixoloji portreti kimi tədqiqatları bu sahədə şəxsiyyət nəzəriyyəsində mövcud olan boşluqları doldurmuş, cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi proseslərə tarixi şəxsiyyətin nüfuzu araşdırılmışdır. Onun tədqiqatlarında ekologiyanın və sosial ekologiyanın fəlsəfi-psixoloji məsələləri, təhsil və tərbiyənin psixoloji əsasları, insanın ekstremal şəraitdə davranışının tənzimlənməsi, Dekartın, Aristotelin və Bəhmənyarın fikirlərinin idrak nəzəriyyəsinin inkişafında rolu, cinayət və mülki hüququn, həmçinin kriminologiyanın əsas məsələlərinin, xüsusi biliklərin hüquq praktikasında tətbiqinin metodoloji əsasları, milli dövlətçilik və demokratik inkişafın sosial, fəlsəfi və psixoloji aspektləri, kütlə psixologiyası, siyasi liderin psixoloji portreti, sosial-psixoloji tədqiqatların metodologiyası öz əksini tapmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. К вопросу об этнопсихологических особенностях познания людьми друг друга // Этнопсихологические проблемы развития личности. Баку, АГУ, 1985, с. 94-102.

2. О некоторых социально-психологических особенностях процесса формирования брачных пар / Нравственно-эстетическое воспитание и подготовка студенческой молодежи к семейной жизни. Сыктывкар, 1986, с. 176-184.

3. О психологии мотива преступлений / Юридическая психология. М., 1989.

4. Социально-психологическая «анатомия» толпы // Тезисы докладов Республиканской конференции посвященной 90-летию Ф.А.Ибрагимбекова. баку, 1992, с. 95-96.

5. Sürücülərin məhkəmə-psixoloji ekspertizasının bəzi məsələləri // Elmi işlərin məcmuəsi. Bakı, AETMEK və KPİ, 1994

6. Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının əsasları. Bakı, BDU, 1995, 53 səh.

7. İntellektual inkişaf səviyyəsi və onun öyrənilməsi metodikası // Bakı, ASHİ,1995, 24 səh.

8. Cinayət və mülki proseslərdə məhkəmə-psixoloji ekspertizası problemləri. Bakı, Azərnəşr, 1996, 200 səh.

9. Социально-психологические проблемы личности несовершеннолетних правонарушителей. Баку, БГУ, 1996, 63 c.

10. О взаимосвязи почерка и характера личности : проблемы экспертизы // Язык и литература, №3(18), 1997, C.141-143.

11. Психологические аспекты изучения суицидального поведения // Язык и литература, №3(18), 1997, С.143-145.

12. Müəllim-tələbə münasibətlərinin təlim prosesinə təsiri // Dil və ədəbiyyat, №3, 1998, S.140-143.

13. Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsi. Bakı, "Renessans", 1998, 148 s.

14. Методология социально-психологического исследования. Баку, «Ренессанс», 1999, 4,5 п.л.

15. Учене Р.Декарта о душе и теле / Язык и литература, 1998, N 2.

16. Психологические вопросы изучения преступления. Баку, «Ренессанс» ,1999, 123.

17. Azərbaycan diplomatiyasının yenı erası-İlham Əliyev fenomenı / Dirçəliş-XXİ əsr, 2001, N46, s.39-52.

18. AŞPA və Azərbaycan diplomatiyasi // Dirçəliş-XXİ əsr, 2002, N57, S.66-76.

19. Milli dövlətçilik və demokratik inkişaf // Dirçəliş-XXI əsr jurnalı, 2003, may, S. 80-88.

20. Аббасов А.М., Алиев Б.Г., Микаилова Р.Н., Караев Р.А.Идентификация психологического профиля покупателя // Труды 11 Международной конференции «Идентификация систем и задачи управления», Москва 29-31 января 2003г. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, c.2058-2068.

21. Siyasi psixologiyada ümummilli lider problemi // Psixologiya jurnalı, Bakı, 2004, №1, S.3-12.

22. Milli-mənəvi dəyərlər və dövlət quruculuğu // Heydər Əliyev irsi və milli dövlət quruculuğu / Məqalələr toplusu, 2005, S.700-710.

23. Yaradıcı müəllim hazırlıgının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, N 2, S.171-180.

24. Некоторые вопросы типологии личности политического лидера // BDU-nun xəbərləri, №3, 2009, S.165-174.

25. Əliyev B.H., Cabbarova L.M. Duygu və qavrayış. Bakı, 2009, 117 s.

26. Əliyev B., Cabbarov R. Təhsildə şəxsiyyət problemi. Bakı, 2010, 134 s.

27. Psychosocial and mental well-being of the migrants / The 11 th European congress of psy-cho¬lo¬gy Oslo, Norway 7-10 july 2009. http://www.ecp2009.no/abstractview.cfm? pMode= AbstractView&pAbstractId=11055

28. National leader as an appearance of the democratic development / International Society of Political Psychology 32nd Annual Scientific Meeting July 14-17, 2009. Dublin, Ireland.

29. Globalization and trafficking in human beings / İSPP 34th Annual Scientific 2011, İstanbul, Turkey, Zulu 9th-12th. / http //convetion3. academic.com/one/ispp/ispp11/index.php?click

30. Motivation Aspect of Modern Training Process / The 12th European congress of psychology. İstanbul 2011 04/08 july.

31. Əliyev B.H., Əliyeva K.R., Cabbarov R.V. Pedaqoji psixologiya. Bakı, Təhsil, 2011, 214 s.

32. Əliyev B.H., Səməndərova A.F. Hüquq psixologiyasının tədqiqat metodları. Bakı, BDU, 2010, 156 s.

33. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası. Bakı, Təhsil, 2012, 648 s.

34. INTERRELIGIOUS DIALOGUE IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CULTURE: ISLAM, CHRISTIANITY, AND OTHER RELIGIONS IN AZERBAIJAN / WORLD RELIGIONS IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY CULTURE: NEW PERSPECTIVES OF DIALOGUE AND MUTUAL UNDERSTANDING. St. Petersburg Branch of the Russian Institute for Cultural Research. St. Petersburg, 2011. (G.E. Efendiyeva) // http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/214008e.pdf

35. Emotional Reactions of Azerbaijani Young Peoples to Media Commercials and its İmpact on Their Attitudinal Developments / Universal Journal of Psychlogy 2(6), 2014, p.199-204

36. Personal –Change İn Adolescent /Advances in Environmental Biology 8(6), 2014, p. 3200-3204

37. Parent, Peer and Media Effect on the Perception of Body İmage in Preadolescent Girls and Boys /Universal Journal of Psychlogy 2(7), 2014, p.224-230

38. A Study Of The Relationship Between Self- Realization Of Students With Their Academic Achievements / International Journal of Gurrent Life Sciences Vol 4, Issue, 8, p.4179-4185

39. The role of artistic perception in improvinq self-esteem in abolescents / Вестник Днепропетровського Универсситету имени Альфреда Нобеля, № 1, (7), 2014, pp.87-93

40. Using turkish comedy sinema films in group therapy to increse self-esteem among adolescents / International association of social science research V European Confrence on social and bihaverioal science .St. Petersburg Russia- September 11-14,2014, 105-109.

41. Aliyev B., Türkmen A. Relate to improving self-esteem at a special needs school for emotionally disturbed adolescents in Turkey // Psychology, sociology and pedagogy. 2014. № 6 [Electronic journal]. URL: http://psychology.snauka.ru/en/2014/06/3259

42. The Relationship between Self-Esteem, Social Networking Site Usage and Body Satisfaction for Adolescent girls in the Turkey / International association of social science research VIII European Confrence on social and bihaverioal science . Belgrade, Serbia- September 5-6, 2015

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Beynəlxalq Siyasi Psixoloqlar Cəmiyyəti, üzv

Beynəlxalq Kadr Akademiyası, həqiqi üzv

Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyəti, üzv
Pedaqoji fəaliyyəti 1983-cü ildən hal-hazıra kimi Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya kafedrası, 31 il pedaqoji staj.

Bakı Dövlət Universitetinin “Psixologiya” kafedrasının müdiri

Digər fəaliyyəti Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini.

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Əfv məsələləri üzrə komissiyanın üzvü.

“Psixologiya jurnalı”nın Baş redaktoru
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı Milli Məclisin Elm və təhsil Komitəsi
Vəzifəsi Sədr müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4929309
Mobil tel . (+994 70) 2133174
Ev tel. (+994 12) 5104424 
Faks  
Elektron poçtu aliyevbakhtiyar@meclis.gov.az