Quliyev Hətəm Hidayət oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu 
Təvəllüdü 06.01.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

    -  ixtisas şifri

    -  ixtisasın adı

    -  mövzunun adı

 

01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Birrabitəli və çoxrabitəli fiziki qeyri-xətti mühitlərdə möhkəmləndirici elementin sərtliyinin gərginlik konsentrasiyasına təsiri 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:     

    -  ixtisas şifri

    -  ixtisasın adı

    -  mövzunun adı01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Düzxətli kəsiklərin, qeyri-dairəvi dəliklərin və boşluqların ətrafında tarazılıq vəziyyətinin gərginlik konsentrasiyasının yaratdığı dayanıqsızlıq 
Müxbir üzv seçilməsi

     -   tarix

     -   ixtisasın adı

29.06.2001

Geodinamika və dağ mexanikası

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

30.06.2014

Geomexanika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

   -  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  -  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
267, 5 monoqrafiya

 

139

 

157

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:

     - fəlsəfə doktorlarının sayı

     - elmlər doktorlarının sayı


21

5

Əsas elmi nailiyyətləri Onun əsas elmi nəticələrinə Yerin təkamülünün qeyri dayanıqsızlıq konsepsiyasının yaradılması, bu təkamülün öyrənilməsi üçün qeyri-klassik xəttiləşdirilmiş yanaşmanın işlənib hazırlanması, Yer təkinin struktur inkişafının riyazi-geodinamik modelinin nəzəri əsasları, Yer təkində qırışların və yarıqların əmələgəlməsi mexanizmləri və onların üçölçülü qeyri-klassik nəzəriyyəsi, Yer təkində mühitin sıxlığının dərinlik üzrə paylanmasının tam qeyri-xətti məsələsinin dəqiq həlli, bu həllin müxtəlif süxurlar üçün dayanıqsız olduğunun isbatı, sıxlıqdan asılı olaraq deformasiya proseslərinin və faza keçidlərinin baş vermə ardıcıllıqları probleminin həlli, Yerin daxili strukturaları üzrə süxurların elastiki və fiziki parametrlərinin dərinlik üzrə paylanmasının geomexaniki diferensial meyarlarının verilməsi, Yerin bərk nüvəsi üzrə bu meyarların tələblərinin ödənilməməsinin isbatı, Yerin daxili strukturaları üzrə süxurların elastiki və fiziki parametrlərinin dərinlik üzrə paylanmasının inteqral kriteriyalarından olan Yerin məxsusi rəqslər məlumatlarının interpretasiya olunması üçün, fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri darinlik üzrə qeyri-bircins olan üçlaylı kompozit kürənin məxsusi rəqslər məsələsinin həlli, çoxkomponentli və üçölçülü seysmik dalğaların qeyri-xətti nəzəriyyəsi, seysmikanın qeyri-klassik nəzəri baza modelinin yaradılması, Yer təkini təşkil edən süxurların dağılmasının dayanıqsızlıq konsepsiyası, quyu ətrafında, geoloji kəsilişin üst qatlarında və daxili strukturasında dayanıqlıq vəziyyətinin itirilməsinin üçölçülü riyazi nəzəriyyəsi, deformasiyaya uğrayan bərk cismlərin dayanıqlığı, möhkəmliyi, dinamikası və dağılması mexanikası üzrə qeyri xətti məsələlərin həlli, kosmologiyada aləmin əbədi dövranı paradiqmasının irəli sürülməsi, aləm, fəza və vaxt məhfumlarının yeni təyini, aləmin azad, informasiya formalarının elmə daxil edilməsi, zamanın bir istiqamətli olmasının mexanizmi müəyyən edilməsi və bir sıra digər elmi istiqamətlər üzrə mühüm işlər daxildir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Кулиев Г.Г. Парадигма вечного круговорота материи и о понятии "время". XI Международная конференция “Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты”, 14–17 мая 2012 г. Киев, Украина, 2825, 5 стр.

2. Кулиев Г.Г., Агаев Х.Б., Гулиев И.С. Прогнозирование упругих свойств среды по данным ГИС и сейсморазведки с применением кластерного анализа на нейронных сетях. XI Международная конференция “Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты”, 14–17 мая 2012 г. Киев, Украина, 2723.

3. Кулиев Г.Г., Выжва С.А. Обработка и интерпретация сейсмических информаций больших глубин с применением теории нелинейных упругих волн. Сборник Тезисов. 1-ая Международная конференция «Углеводородный потенциал больших глубин: энергетические ресурсы будущего – реальность и прогноз». Баку, 2012. Изд-во «Nafta-Press», стр. 65-68.

4. Guliyev H.H. Fundamental role of deformations in the internal dynamics of the earth. 34th international geological congress “The modern problems of geology and geophysics of eastern Caucasus and the South Caspian depression”, Brisbane, Australia, August 5 – 10, 2012, Special Issue Papers, Nafta-Press, Baku – 2012, p. 90 - 116.

5. Кулиев Г.Г., Агаев Х.Б. Определение эмпирических зависимостей между скоростями продольных и поперечных волн по данным ГИС с применением кластерного анализа на нейронных сетях (Determining empirical relations between longitudinal and s-waves velocities on well logging data using cluster analysis). Abstracts of International Conference “Integrated Approach for Unlocking Hydrocarbon Resources”, 3-5 October 2012, The Hilton Baku Hotel, Baku, Azerbaijan, p.223.

6. Кулиев Г.Г. Моделирование влияния современной геодинамики на сейсмическое волновое поле на основе нелинейной эластодинамики. «Сейсмопрогностические наблюдения на территории Азербайджана» (каталог). The first International Conference dedicated to 110 anniversary of the seismological survey in Azerbaijan, 07-12 October, 2012, Baku, Azerbaijan, p. 240-247.

7. Кулиев Г.Г. О некоторых вопросах космологии с позиций парадигмы вечного круговорота материи. Известия НАНА, Серия наук о Земле, 2012, №4, с. 81-86.

8. Кулиев Г.Г., Агаев Х.Б., Гулиев И.С., Етирмишли Г.Д. Применение кластерного анализа при изучении петрофизических свойств среды. XII Международная конференция «Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты» Украина, Киев, 13-16 мая 2013 г. , №5120.

9. Guliyev H.H., Aghayev Kh.B. Studying of Physical-Mechanical Properties of Rocks of Geological Section Considering the Influences of Recent Geodynamics. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2013, v. 7, No 5, p 441-455.

10. Кулиев Г.Г. Деформации, обусловленные процессами уплотнения, разуплотнения и фазовыми переходами во внутренних структурах Земли. Геофизический Журнал, 2013, №3, Т. 35, 166-176.

11. Guliyev H.H. Basic mechanisms of matter aspiration to free state. The Report of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2015, V. LXXI, #1, p. 72-75.

12. Guliyev H.H., Aghayev Kh.B., Hasanova G.H. Analysis of nonlinear physico-mechani¬cal properties of sedimentary rocks on the basis of borehole geophysical data. Geoinformatics 2015 XIVth International Conference – Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2015, Kiev, Ukraine, 33420.

13. Quliyev H.H., Akbarov S.D., Yahnioğlu N. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış içi boş üçkatlı kürenin torsiyonel serbest titreşiminin diskrit-analitik yöntemle incelenmesi. XIX. Ulusal Mekanik kongresi, 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, s. 427-438.

14. Akbarov S.D., Guliyev H.H., N. Yahnioğlu. Natural vibration of the three-layered solid sphere with middle layer made of FGM: three-dimensional approach. Structural Engineering and Mechanics An International Journal, Vol. 57, No. 2 (2016). p. 239-263. DOI: http://dx.doi.org/10.12989/sem.2016.57.2.000, WOS:000380078600002

15. Кулиев Г.Г., Агаев Х.Б., Гасанова Г.Г. Определение модулей упругости третьего порядка для осадочных пород на основе скважинных геофизических данных. Физика Земли, 2016, № 6, с. 54-60. DOI: 10.7868/S0002333716050069

16. Guliyev H.H., Aghayev Kh.B., Hasanova G.H. Determining the Elastic Moduli of the Third Order for Sedimentary Rocks Based on Well-Logging Data. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2016, Vol. 52, No. 6, pp. 836–843. DOI: 10.1134/S1069351316050062, http://link.springer.com/ article/10.1134/ S1069351316050062

17. Guliyev H.H., Akbarov S.D., Nazmiye Yahnioglu. 3D analysis of the natural oscillation of the threelayered solid and hollow sphere with middle layer made of FGM. European Advanced Materials Congress 2016, 23-25 august 2016, DOI: 10.5185/eamc2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun ixtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının üzvü;

2. ARDNŞ-in «Neft-qaz və kondensat ehtiyatları üzrə» və «Neft-qaz və qaz kondensat yataqlarının işlənilməsi üzrə» mərkəzi komissiyalarının üzvü;

3. Geologiya elmlər üzrə Avropa İttifaqının üzvü;

4. Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin büro üzvü,

5. Azərbaycan Geofiziklərinin Mili Komitəsinin büro üzvü;

6. ARDNŞ-in Dövlət Elm Fondunun ekspert şurasının üzvü;

7. "Geoinformatika" jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvü;

8. Beynəlxalq «Геофизический журнал» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

9. «Вестник Киевского Национального Университета» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

10. AMEA-nın “Xəbərlər, Yer Elmləri seriyası” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

11. “Geofizika yenilikləri” və “Mexanika” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

12. Oksford Akademiyasının təsisçilərindən biri və üzvü;

13. AMEA-nın daimi fəaliyyət göstərən Elmi Nailiyyətlər Sərgisinin təşkili üçün Sərgi Komissiyasının sədri;

14. Beynəlxalq geofizika İttifaqının Azərbaycan bölməsinin vitse-prezidenti;

15. Amerika neftçi mühəndislər cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin üzvü;

16. Amerika neftçi geoloqlar cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin üzvü;

17. Mühəndis geoloqlar və geofiziklərin Avropa Assosiyasiyasının üzvü;

18. İqtisadi Geologiya üzrə Beynəlxalq İttifaqının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti,

Kiyev Dövlət Universiteti,

Ukrayna Kənd Təsərrüfatı Akademiyası,

Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti.

Digər fəaliyyəti Respublika televiziyasında "Elm və həyat" verilişinin aparıcısı kimi elmi nailiyyətlərin təbliği ilə məşğul olmuşdur
Təltif və mükafatları 1. SSRİ xalq təsərrüfatının nailiyyətləri sərgisinin gümüş medalı - 1988-ci il

2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

İş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119 
Vəzifəsi Tektonofizika və geomexanika şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5105617 
Mobil tel . (+994 50) 3694749 
Ev tel. (+994 12) 5306044  
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu hatamguliyev@gmail.com