Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR Culfa rayon Nəhəcir kənd  
Təvəllüdü 10.05.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Botanika ixtisası üzrə dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2417.01

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mamırkimilərin tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq tərəfimizdən Naxçıvan MR brioflorası üçün 31 fəsilə, 70 cins və 114 növ mamır müəyyən edilmişdir. Onlardan 15 fəsilə, 45 cinsə aid olan 80 növ mamırın bir fəsilə (Aulocomniaceae Schimp.) 2 cins (Aulocomnium Schwaegr., Eucladium B.S.G.) və 22 növü Azərbaycan brioflorası üçün yeni olduğu tərəfimizdən ilk dəfə aşkar edilmişdir. Naxçıvan MR-in mamır florasında Pottiaceae (15 növ, 13,15%), Bryaceae (12 növ, 10,53%), Grimmiaceae (10 növ, 8,77%) Amblystegiaceae (9 növ, 7,89%), Dicranaceae (8 növ, 7,02%), Polytrichaceae (7 növ, 6,14%), Brachytheciaceae (6növ, 5,26%) Hypnaceae (5 növ, 4,39%), Ditrichaceae, Fissidentaceae, Mniaceae fəsilələrinin də yayılması (hər biri 4 növ, 3,52%) aşkar edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları Beynəlxalq dövri jurnallarda çap olunmuş məqalələr
 1. R.Ə.Ələkbərov Kiçik Qafqazın cənub hissəsinin mamırları // Humanitar və təbii elmlərin aktual problemləri, Moskva: 2009, №11, s. 17-20

Milli dövri jurnallarda çap olunmuş məqalələr

 1. Talıbov T.H., R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan MR-in mamirkimi­lə­ri­nin tədqiqinə dair //AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı: Elm,  2004, XXVc., s. 78-82
 2. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan MR brioflorasının yeni növləri // Kimya, Biologiya, Tibb, «Bilgi» dərgisi, Bakı: Nurlan, 2005, №1 (23), s. 93-95
 3. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan MR brioflorasının yeni taksonu // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2006, №1(19), s. 43-45
 4. R.Ə.Ələkbərov Bryaceae fəsiləsinin  tədqiq olunan növləri // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı: Elm, 2006, XXVI c., s. 14-15
 5.  R.Ə.Ələkbərov Polytrichaceae fəsiləsinin tədqiq olunan növləri // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı: Elm, 2006, №3-4, s. 153-154
 6. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan MR brıoflorasında mamırların yayılma qanunauyğunluqları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2006, №3, s. 146-150
 7. R.Ə.Ələkbərov Mamırların müalicəvi xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2006, №5, s. 172-176
 8. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasının spektri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2007, №2, s. 103-111
 9. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan MR brioflorasında mamırların mühafizəsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2007, №4, s. 126-130
 10. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan MR brioflorasının təhlili // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri Bakı: Elm, 2007, XXVIIc., s. 20-29
 11.  R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan MR brioflorasında rast gəlinən yeni taksonlar // AMEA Xəbərləri, Bakı: Elm,  2007, №1-2, s. 173-178
 12. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasının reliktliyi // Naxçıvan, Bu Gün: İslahatlar, periçpektivlər, 2008, №2, s. 477-481
 13. R.Ə.Ələkbərov, M.Seyidov Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış ali sporlu bitkilər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2008, №2, s. 168-173
 14. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikasıda əsas bitkilik tiplərinə görə briofloranın xarakteristikası // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008,  №4, s. 111-116
 15. R.Ə.Ələkbərov Çilədağı (Eremostachys Bunge) və onun müalicəvi əhəmiyyəti // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri,  2009, №1(26), s. 34-36
 16.  R.Ə.Ələkbərov Ordubad və Culfa dağlıq botaniki-coğrafi rayonlarının mamırları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2009, №2, s. 102-109
 17.  R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz və Babək rayonları üzrə briofloranın sistematik tərkibi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2009, №4, s. 95-99
 18. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikkası brioflorasının yeni taksonları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, №2, s. 102-105
 19. R.Ə.Ələkbərov Orta Araz vilayəti brioflorasının müalicəvi əhəmiyyətli mamırlarının biomorfoloji xüsusiyyətləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, 2010, №2, s. 31-34   
 20. R.Ə.Ələkbərov Tədqiq edilən yeni mamır (Callergon sarmentosum (Wahlenb.) Kind və Plagiothecium laetum Schimp) taksonları // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2011, №1 (36), s. 45-47
 21. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikasında tədqiq edilən yeni mamır taksonları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, Cild 7, №2, s. 126-130
 22. İ.R.Mustafayeva, R.Ə.Ələkbərov, A.B.Bayramov, M.M.Məhərrəmov “Latın dili: qrammatika və terminologiyanın əsasları” Bakı: 2011, “İndigo” mətbəəsi, E-mail: www.info @ indigo.az
 23. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov Ə.M., İsmayılov A.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış rəsmi dərman bitkilərinə aid bəzi yabanı meyvə ağac və kolların təbii ehtiyatı // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2012, Cild 8, №2, s. 49-58
 24. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasinin nadir və məhvolma təhlükəsi altında olan mamırları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, №4, s. 142-147
 25. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasında Pottiaceae Schimp. fəsiləsinin növləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2013, №1, s. 48-51
 26. R.Ə.Ələkbərov, A.Ə.Qənbərli Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin Leonurus L. cinsinə daxil olan növlərin müalicəvi xüsusiyyətləri // Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, №2, s. 119-124
 27. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin Ziziphora L. cinsinə daxil olan növlərin müalicəvi xüsusiyyətləri // Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, №4, s. 132-138
 28. Səyyarə İbadullayeva, Ramiz Ələkbərov Dərman bitkiləri (Etnobotanika və Fitoterapiya) Medicial plants (Ethnobotany and Phytoterapya) Təhsil, Elm, Bakı,  2013,  331 s.

Beynəlxalq konfranslar

Regional:

 1. R.Ə.Ələkbərov Orta Araz Vilayəti brioflorasını təhlili Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası / AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: 23-24 sentyabr 2009-cu il, I hissə, s. 195-200
 2. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İsmayılov A.H., R.Ə. Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında rəsmi dərman bitkilərinin taksonomik spektri / AMEA Botanika İnstitutu, “Faydalı bitkilərdən istifadənən aktual problemləri” Beynəlxalq konfransın materialları, 26-28 oktyabr 2011, Bakı, Azərbaycan,  s. 189-195
 3. R.Ə.Ələkbərov, H.Z. Qasımov Gövdəsiz çaşır (Prongos acaulis L.) və Çiriş (Eresmus spectabilis (Bieb.) bitkiləri, onların faydalı xüsusiyyətləri / AMEA Botanika İnstitutu, “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” Beynəlxalq konfransın materialları, 26-28 oktyabr 2011, Bakı, Azərbaycan, s. 97-100

Xaricdə:

 1. R.Ə.Ələkbərov Araz ərazisindən Azərbaycan üçün yeni mamır növləri /  Birinci Bekkerov Beynəlxalq konfransı (27-29 may 2010). Volqaqrad Dövlət Universiteti. Biologiya kafedrası, Volqaqrad: 2010,   I  Hissə, s. 202-208
 2. R.Ə.Ələkbərov Azərbaycan florası üçün yeni mamır növləri / VI Beynəlxalq elmi praktik konfrans. Altay Dövlət Aqrar Universiteti. (Təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi problemləri, torpağın münbitliyinin bərpa, kimyəvi istifadə). Aqrar elmi-kənd təssərrüfatı, Barnaul, 2011, Kitab 4, s. 3-5
 3. R.Ə.Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası brioflorasının yeni mamır növləri / Rusiya elmi- praktik konfransının bioloji muzeyinin materialları: Elm və təhsildə yeri və rolu. 19-20 iyun 2011, Maxaçkala, s. 70-73
 4. R.Ə.Ələkbərov Azərbaycan brioflorası üçün yeni mamır növləri / Elm - Kənd təsərrüfatı: məqalələr toplusu: VII Beynəlxalq elmi-praktik konfrans ( 2-3 fevral 2012). Barnaul: 2012, 2 kitab, s. 11-13
 5. R.Ə.Ələkbərov Lamiaceae Lindl. fəsiləsinin Nanə cinsinə Menta L. daxil olan bitkilərin Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılması / Müasir cəmiyyət, təhsil və elm, 31 iyul 2013 tarixində keçirilən Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 1 Hissə, Tambov 2013 s. 12-17
 6. Qasımov H.Z., Əliyeva Ş.Q., Əhmədzadə S., Ələkbərov R.Ə., Əsgərova N.Ə., İbadullayeva S.C. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan ənənəvi dərman bitkiləri və onların istifadə yolları // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, 2013, Cild 33, s. 123-128
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti (2004)Azərbaycan Ornitoloqlar cəmiyyəti (2005)
Pedaqoji fəaliyyəti
 1. Biologiya və kimya müəllimi, Culfa rayon Nəhəcir kənd orta məktəbi (1984 – 2002)
 2. Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim (2009-2013)
 3. Naxçıvan Tibb kollecində “Farmakoqnoziya botanikanın əsasları ilə” fənn müəllimi (2009-2014) 
Digər fəaliyyəti  Elmi-tədqiqat layihələri
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi dərman bitkilərinin genefondunun müəyyənləşdirilməsi, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərindən səmərəli istifadə olunması və mühafizəsinin elmi əsasları" mövzusunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2011-ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinin (EİF-2011-1(3)) qalibi olmuş və uğurla yerinə yetirilmiş Biologiya, tibb və aqrar elmləri sahəsinin botanika istiqaməti üzrə fundamental-tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat layihəsinin (EİF-2011-1(3)-82/55-3) iştirakçısı, 2011 1 sen. – 2012 1 sen.
 2. “Naxçıvanın səsi” radiosunda Muxtar Respublikamızın təbiəti və kənd təsərrüfatı ilə bağlı aparılan "Təbiət və Biz" verlişlərinin müəllifi və aparıcısı kimi 2008-2011 illərdə fəaliyyət göstərilmişdir.  
Təltif və mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi dərman bitkilərinin genefondunun müəyyənləşdirilməsi, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərindən səmərəli istifadə olunması və mühafizəsinin elmi əsasları" mövzusunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2011-ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinin (EİF - 2011-1(3)) qalibi olmuş və uğurla yerinə yetirilmiş Biologiya, tibb və aqrar elmləri sahəsinin botanika istiqaməti üzrə fundamental-tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat layihəsində (EİF-2011-1(3)-82/55-3) iştirakına görə sertifikat, 2011 1 sen. – 2012 1 sen.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 36) 5450199 
Mobil tel. (+994 50) 5585220;  (+994 70) 3875347 
Ev tel. (+994 36) 4544204 
Faks  
Elektron poçtu ramiz_alakbarli@mail.ru