Babayev Qulam Rüstəm oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 29 sentyabr 1974 il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Neft Akademiyası (2016-cı ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Geoloji-kəşfiyyat fakültesi, dağ mühəndisi-geofizik 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad04.00.12

Faydalı qazıntı yataqları axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki metodları

“Bakı şəhəri ərazisinin seysmik riskin qiymətləndirilməsi” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-dən artıq

 

15-dən artıq

 

10-dan artıq 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-Seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi modelinə əsasən Abşeron yarımadasının mühüm seysmotektonik xüsusiyyətlərinin və potensial seysmogen strukturlarının seysmikliyinin təyini.

-Seysmik təhlükənin ehtimal qiymətləndirilməsinə əsasən Abşeron yarımadası üçün təkrarlanma qanunun təyin olunması, maksimal hesablanmış zəlzələlərin və maksimal maqnitudası olan lahiyə (ssenar) zəlzələllərin təyini.

-Qruntun maksimal təcili, titrəyişlərin intensivliyi və seysmik dalğanın amplitudasının güclənilməsi vahidlərində mikrotremor ölçülərin nəticələrinin əsasında Bakı şəhərinin seysmik mirkorayonlaşdırılması.

-Nakamura metodu ilə qrunt xüsusiyyətlərinin tədqiqat ərazisinin seysmik intensivliyinə təsiri təyin olunmuşdur.

-Klaster analizi, Alan faktoru və çoxölçülü qruplaşma metodu vasitəsilə baş verən seysmik hadisələrin ardıcıllığının dinamikasının tədqiqi, zəlzələlərin paylanma prosesinin və seysmik rejiminin müxtəlif xüsusiyyətlərini müəyyən edillməsi, 1842-ci - 2012-ci dövr ərzində baş vermiş seysmik hadisələrin ardıcıllığının dinamik rejiminin müəyyən bir zaman intervalında qiymətləndirilməsi; seysmik hadisədən əvvəl və ya onu müşayiət edən zaman prosesin qanunauyğunluqlarını müəyyən edilməsi və zəlzələlərin dövriliyini (tezliyini) və birbiriylə əlaqəliliyini daha dəqiq aşkar edilməsi.

-Maqnituda Мw≥5 olan zəlzələlərin ocaq mexanizmlərin məlumatlarına əsasən Azərbaycan və yaxın ərazislərdə hesablanmış gərginliklərinin paylanılması

- 25 noyabr 2000-ci ildə baş vermiş güclü Xəzər zəlzələsindən əvvəl və sonra Abşeron və Şamaxı-Qobustan ərazilərində yerləşən palçığ vulkanlarının statik və dinamik gərginliklərinin  dəyişikliklərinin təhlili. Şamaxı-Qobustan ərazisində vulkanlar sıxılma, Abşeron ərazisinin vulkanları isə genişlənmə (dilatasiya) şəraitindədirlər. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Babayev G. Seismic Hazard Assessment for Baku City and Absheron Peninsula, Azerbaijan. Recent geodynamics, georisk and sustainable development in the Black Sea to Caspian Sea region. Conference proceedings of American Institute of Physics, Vol. 825, Melville, New-York, USA, 2006, pp. 113-119.

2. Бабазаде О., Бабаев Г. Сейсмическое микрорайонирование Апшеронского полуострова. Журнал РАН "Геоэкология" №2, Россия, 2007, с.143-150.

3. Agayeva S.T., Babayev G.R. «Analysis of earthquake focal mechanisms for Greater and Lesser Caucasus applying the method of World Stress Map», Известия НАН Азербайджана, науки о Земле, Баку, 2009, №2, pp. 40-44.

4. Babayev G., A. Ismail-Zadeh, J.-L. Le Mouel. Scenario-based earthquake hazard and risk assessment for Baku (Azerbaijan). Natural Hazards Earth Systems Science (NHESS), Vol. 10, 2010, pp. 2697–2712.

5. Babayev G. R. Model of seismic hazard for Baku city in large-scale earthquakes with consideration of seismogenic elements АМЕА Gənc Аlimlərin Əsərləri, №3, 2010, p. 24-37.

6. Бабаев Г. Современная модель сейсмичности месторождения Балаханы-Сабунчи-Рамана по параметрам сценарных землетрясений. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 2012, №12, c. 11-15.

7. Telesca L., Babayev G., Kadirov F. Temporal clustering of the seismicity of the Absheron-Prebalkhan region in the Caspian Sea area. Natural Hazards Earth Systems Sciences (NHESS), Vol. 12, 2012, pp. 3279–3285; www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/12/1/2012. doi:10.5194/nhess-12-1-2012.

8. Kadirov F.A., Babayev G. R., Gadirov A.H., Safarov R.T. Site Effect Evaluation Based On Microtremor Measurements For Baku City. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi. 2012-ci İldə Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrin Kataloqu, “Тəкnur”, Bakı, 2012, pp. 530-534.

9. Kadirov F.A., Babayev G.R.. Gadirov A.H., Safarov R.T. Analysis of Horizontal and Vertical Spectra of Microseisms for Baku city. PCI 2012. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”. Volume II, Seismic Devices, Systems and Technology, Baku, 12-14 September, 2012, 96-98 pp.

10. Telesca L., Lovallo M., Babayev G., Kadirov F. Spectral and informational analysis of seismicity: an application to the 1996-2012 seismicity of Northern Caucasus-Azerbaijan part of Greater Caucasus-Kopet Dag Region. Physica-A Statistical Mechanics and Its Applications, 2013. doi: 10.1016/j.physa.2013.07.031.

11. Кадиров Ф.А., Кадыров А.Г., Бабаев Г.Р., Агаева С.Т., Мамедов С.К., Гарагезова Н.Р., Сафаров Р.Т. Сейсмическое районирование южного склона Большого Кавказа по фрактальным особенностям землетрясений, напряженному состоянию и по данным GPS скоростей. Физика Земли, 2013, № 4, с. 111–119.

12. Kadirov F.A., Gadirov A.G., Babayev G.R., Agayeva S.T., Mammadov S.K., Garagezova N.R., Safarov R.T. Seismic Zoning of the Southern Slope of Greater Caucasus from the Fractal Parameters of the Earthquakes, Stress State and GPS Velocities, Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 49, No. 4, pp. 554–562, 2013 (original in Russian).

13. Babayev G., Tibaldi A., Bonali F., Kadirov F. Evaluation of earthquake-induced strain in promoting mud eruptions: the case of Shamakhi–Gobustan–Absheron areas, Azerbaijan, Natural hazards 72 (2), 2014, pp. 789-808.

14. Babayev G., Telesca L. Strong motion scenario of 25th November 2000 earthquake for Absheron peninsula (Azerbaijan). Journal of Natural Hazards, Vol. 73, 2014, pp. 1647-1661.

15. Luciano Telesca, Michele Lovallo, Samir Mammadov, Fakhraddin Kadirov, Gulam Babayev. Power spectrum analysis and multifractal detrended fluctuation analysis of Earth’s gravity time series. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Volume 428, pp. 426–434, 2015. doi:10.1016/j.physa.2015.02.034.

16. Kadirov F.A., Ahadov B.G., Gadirov A.H., Babayev G.R., Mammadov S.G., Safarov R.T.. Microtremor Survey and Spectral Analyses of H/V Ratio for Baku City (Azerbaijan). Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, №3, 2015, pp. 18-24.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. CTBTO-nun Milli Məlumat Mərkəzinin rəhbərinin müavini (2008-ci ildən – hal-hazırda)

2. Beynəlxalq Geodeziya və Geofizika İttifaqının (IUGG) Azərbaycan Milli Komitəsinin Baş Katibi (2011-ci ildən – hal-hazırda)

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

- AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Gənc Alimlər Şurasının sədri (2006-2012)

- AMEA Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin rəisi (2013-2016) 
Təltif və mükafatları

- 2006-cı ilin ən yaxsı elmi nailiyyəti (Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin mükafatı) (2007)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika  İnstitutu, Bakı şəh., AZ1143, H.Cavid pr.,119 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, “Geodinamika və Seysmologiya şöbəsi” 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (+256) 
Mobil tel. (+994 50) 3904075 
Ev tel. (+994 12) 4939059 
Faks (+994 12) 4975283 
Elektron poçtu babayev74@gmail.com