Əliyeva Fəridə Əliyoldaş qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıDəvəçi şəhəri
Təvəllüdü 17.11.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cuillər), 2012.

2. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər), Bakı, Avropa nəşriyyatı, 2016, 168 s.

Elmi əsərlərinin adları 1. «Naxçıvan xanlığı» məqalə. «Türkler». Yeni Türkiye yayımları. VII cild. Ankara-2002-ci il. s. 94-100.

2. XX yüzilliyin birinci yarısında Qafqaz əhalisinin tərkibində azərbaycanlıların yeri // Tarix və onun problemləri. № 3, Bakı, 2003, s. 59-65.

3. 1918-1919-cu illərdə Cənubi Qafqazda ermənilərin etnik təmizləmə siyasətinin faciəli nəticələri. Məruzə tezis. «Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası». Beynəlxalq elmi praktik simpozium. Bakı. 24-27 may. 2004-cü il. Dövlət İqtisad Universiteti.

4. Heydər Əliyevin «1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindən, tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında». 1997-ci il. 18 dekabr tarixli fərmanı və ondan irəli gələn vəzifələr. Məruzə tezis. Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. 23 dekabr, 2006-cı il. Lənkəran ş.

5. Demoqrafiçeskie izmeneniə na Öqo-vostoçnom Kavkaze posle prisoedineniə k Rossii. Materialı mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferenüii «Qeopolitiçeskie interesı Rossii na Kavkaze: opıt realizaüii i problemı» Derbent-2009, s. 36-39.

6. O demoqrafiçeskom sostoənii v Azerbaydjanskoy SSR v 1920-1940 qq., Vestnik DQU, İstoriə, Pedaqoqika, Psixoloqiə. 2010, vıp. 4, s. 33-40.

7. Azərbaycan SSR əhalisinin yerləşməsi, demoqrafik və sosial-mədəni tərkibindəki dəyişikliklər (1920-1930-cu illər) // AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, 2010, 32-ci cild, s. 99-106.

8. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan SSR əhalisinin artım mənbələri // Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. 2011, № 5, s. 164-170.

9. 1920-1930-cu illərdə Azərbaycan SSR və digər Cənubi Qafqaz respublikalarında azərbaycanlılara dair siyasət // Tarix və onun problemləri, 2011, № 4, s. 60-66.

10. K voprosu o politike Sovetskoqo rukovodstvo v otnoşenii azerbaydjanskoqo naseleniə Öjnoqo Kavkaza v 1920-1930 qq. // Kavkaz i mir. Tbilisi, 2011, № 11, s. 178-183.

11. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanın Cənubi Qafqazda ən çoxmillətli respublikaya çevrilməsi. Türk dünyası: Dünəni və bu günü // Beynəlxalq Elmi Konfras, Tezislər, Bakı – 2011, 23-24 may, s. 377-378.

12. Naseleniə Azerbaydjana v period pravleniə Nadir şaxa Afşara. Materialı mejdunarodnoy nauçno - praktiçeskiy konferenüii. Maxaçkala, 2011.

13. Azərbaycan SSR Cənubi Qafqazın ən çoxmillətli respublikasıdır (1920-1930-cu illər). Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2012, № 2, s. 126-132.

14. Qafqaz müharibələrindən sonra Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi. XX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri // Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 2013, 6-7 dekabr.

15. Batı Azərbaycanda (indiki Ermənistanda) türkcə yer isimlərinin dəyişdirilməsi. Türkiyə Cumhuriyyəti, Ağrı İbrahim Çeçen Universiteti, Beynəlxalq konfrans materialları. 25-27 sentyabr, 2013, s. 436-439.

16. Politika Üentralğnoqo Sovetskoqo rukovodstva v otnoşenie Azerbaydjanüev v 1920-30 qq. İnteqraüiə narodov Kavkaza i Rossii. K 200 – letiö Qölistanskoqo doqovora 1813 q. Maxaçkala, Materialı mejdunarodnoy nauçno - praktiçeskiy konferenüii. DPİ. 15 maə 1913 q. s. 50-55.

17. «Azərbaycanın II Dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun önlənməsində rolu» mövzusunda beynəlxalq simpozium. «II Dünya müharibəsi ərəfəsində Sovet dövlətinin anti Azərbaycan siyasətinə dair». Bakı, Elm, 2013, s. 88-90.

18. Peşəyönümü üzrə işin vasitələri, forma və üsulları haqqında. «Əmək və politexnik təlim». 1981, № 2. 0,2 ç.v.

19. «Dəyərli vəsait» «Əmək və politexnik təlim». № 2. 1985. 0,2 ç.v.

20. Fizika dərslərində şagirdlərin kənd təsərrüfatı texnikası ilə tanış edilməsi yolları. «Əmək və politexnik təlim». 1983, № 1. 0,2 ç.v.

21. Əmək təlimi üzrə dərslərin təhlilinə dair. «Əmək və politexnik təlim». 1983, № 4. 0,2 ç.v.

22. Peşəyönümü kabinetində işin təşkili forma və metodlarına dair. «Əmək və politexnik təlim». 1984, № 2. 0,3 ç.v.

23.Məktəbdə peşəyönümü guşəsi və kabinetinin təşkilinə dair. «Əmək və politexnik təlim». 1985, №1. 0,4 ç.v.

24. Xalçaçılığın əsasları – 8-9-cu siniflər. «Əmək və politexnik təlim». 1986, № 2, 0,3 ç.v.

25. Toxuculuğun əsasları – 8-9-cu siniflər. «Əmək və politexnik təlim». 1986, № 2, 0,3 ç.v.

26. V-VII siniflərin əmək təlimindən şagirdlərin riyazi bilik və bacarıqlarından istifadə. «Əmək və politexnik təlim». 1990, №1, 0,2 ç.v.

27. Ümumtəhsil və texniki peşə məktəbinin peşəyönümü üzrə birgə işi. «Əmək və politexnik təlim». 1990, № 4, 0,2 ç.v.

28. «Rəsmxəttlə riyaziyyatın əlaqəli tədrisinə aid». «Əmək və politexnik təlim». 1991, №1, 0,2 ç.v.

29. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanması sosial-iqtisadi problem kimi, «Əmək və politexnik təlim». 1991, № 4, 0,3 ç.v.

30. Orta məktəbdə xidmət əməyinin tədrisinə dair. «Əmək və politexnik təlim». 1992, № 2, 0,5 ç.v.

31. Ümumtəhsil və texniki peşə məktəbinin peşəyönümü üzrə birgə işi. «Əmək və politexnik təlim». 1992, № 4, 0,5 ç.v.

32. Tikiş işlərinin əsasları. «Əmək təlimi proqramları», V-VII siniflər. Bakı, 1998, s. 202-208.

33. «Əmək təlimi», V sinif üçün dərslik. Bakı, Çaşıoğlu, 2002, 144 s.

34. 1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra ermənilərin Türkiyənin Qars, Ərzurum və Azərbaycanın şəhərlərində türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırım cinayətləri. Tarix boyunca Türk İdarəçiliyində ermənilər – simpoziumu. Qars şəhəri, 8-10 may, 2014-cü il.

35. «XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan SSR-də qadınların sayının artması və təhsilin yüksəlməsi». 20-22 oktyabr, 2014-cü il. Türkiyə Cümhuriyyəti. Muqla Sıtqı Koçman Univerisiteti və Atatürk Kültür Mərkəzi. Xalidə Edip Adivarın ölümünü 50 illiyinə həsr olunmuş ölkələrarası mədəniyyət və qadın konqresinin materialları. I cild, s. 245-262, Ankara, 2016.

36. I Dünya müharibəsi illərində ermənilərin Türkiyənin Qars, Ərzincan və Ərzurum vilayətlərində türklərə qarşı törətdikləri soyqırım cinayətləri. Elmi əsərlər, 48, 49, 50-ci cild. Bakı, 2014, s. 424-428.

37. «1918-19-cu illərdə ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarşı törətdikləri məzalim cinayətlər və terror əməlləri». Türkiyə Cümhuriyyəti. 8-11 aprel, 2015-ci il. Qədim dostluğun 100 illiyində türk-erməni münasibətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumun materialları, s. 246-251.

38. «Çanaqqala müharibələri Rusiya və Azərbaycanın rusdilli mətbuatında». Çanaqqala savaşlarının 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konqres. Türkiyə Cümhuriyyəti, Çanaqqala şəhəri. 21-24 may, 2015-ci il.

39. «1920-30-cu illərdə Mərkəzi Sovet rəhbərliyinin Cənubi Qafqazda azərbaycanlılara qarşı yürütdüyü siyasət və onun nəticələrinə dair». Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri. Oktyabr, 2015.

40. «I Dünya müharibəsində Rusiya-Almaniya və Rusiya-Avstriya-Macarıstan cəbhələrində Azərbaycan-Türk generallarının zəfər yolları». Türk Tarix Qurumu: İzmir şəhərində I Dünya müharibəsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. 12-14 noyabr, 2015-ci il.

41. «1920-30-cu illərdə Sovet hakimiyyətində Azərbaycan siyasəti» / «Yeni Türkiyə» jurnalı, № 75, səh. 292-300, 2015-ci il.

42. «Çağdaş dönəmdə Azərbaycan və Türkiyə Cümhuriyyətlərinin iş birliyində Mərmərə bölgəsinin rolu». Ölkələrarası Qazi Süleyman Paşa və Kocaeli tarixi III simpoziumu. Tezis, s. 95-96. 25-27 mart, 2016-cı il.

43. “1918-ci ildə Quba qəzasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım cinayətləri” Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) III Beynəlxalq elmi konfrans // Elmi əsərlər. № 56, 57, 58, s. 337-341, 2016.

44. «Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər)» Bakı, Avropa nəşriyyatı. 2016, 168 s.

45. Azərbaycan SSR-in Xəzərətrafı regionlarının azərbaycanlı əhalisi (1920-1930-cu illər). Məqalə çapdadır.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 6894962
Ev tel. (+994 12) 5690862
Faks  
Elektron poçtu haciferide@hotmail.com