Ələkbərov Əzizağa Bəhram oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıCəlilabad rayonu, Sabirabad kəndi
Təvəllüdü 10.09.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan avtomobil nəqliyyatının bərpa və inkişaf etdirilməsi tarixi (1946-1960-cı illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

59

 

8

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. IV beşillikdə Azərbaycan SSR-də avtomobil nəqliyyatının inkişafı (1946-1950-ci illər) Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 1989, s.120-122.

2. V beşillikdə Azərbaycan SSR-də avtomobil nəqliyyatının inkişafı tarixindən(50-ci illər). Azərbaycan EA Tarix İnstitutu elmi konfransının əsərləri. Bakı,1991, s.196-198.

3. Kənd təsərrüfatının inkişafında Azərbaycan SSR avtomobil nəqliyyatı işçilərinin köməyi (1951-1955-ci illər). Azərbaycan tarixi problemləri üzrə gənc tədqiqatçıların birinci respublika elmi konfransının məruzələri. I hissə, Bakı, 1991, s.178-180.

4. Azərbaycan Respublikasında abtomobil nəqliyyatı üzrə kadrların hazırlanması (1946-1960-cı illər). Azərbaycan tarixinin problemləri. Azərbaycan EA Tarix İnstitutu elmi konfransının məruzələri. Bakı, Elm, 1992, s.191-194.

5. Azərbaycan SSR abtomobil nəqliyyatının inkişafında fəhlələrin texniki yaradıcılığının rolu (1946-1960-cı illər). Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi. Bakı, 1992, s.251-253.

6. Azərbaycan avtomobil nəqliyyatı işçilərinin mədəni həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi (1946-1960-cı illər). Azərbaycan Tarix Qurumu və Azərbaycan EA Tarix İnstitutu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 81-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 2000. s.65-71.

7. Azərbaycan avtomobil nəqliyyatı işçilərinin sağlamlığının mühafizəsində bədən tərbiyəsi və idmanın rolu (1946-1960-cı illər). Azərbaycan Tarix Qurumu və Azərbaycan EA Tarix İnsitutu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 82-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 2000, s.19-21.

8. Azərbaycan-Özbəkistan mədəni əlaqələrinin inkişafında teatrın rolu (70-ci illər). Azərbaycan Tarix Qurumu və Azərbaycan EA Tarix İnstitutu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 2001, s.114-118.

9. Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikası ilə mədəni əlaqələrinin inkişafında kinonun rolu (70-ci illər). Azərbaycan Tarix Qurumu və Azərbaycan EA Tarix İnstitutu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Ağrıdağ, 2002, s.125-128.

10. Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya respublikaları ilə mədəni əlaqələrinin inkişafında kinonun rolu (XX əsrin 70-ci illəri). Azərbaycan Tarix Qurumu və Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı, Elm, 2003, s.105-112.

11. Azərbaycan tarixi, yeddi cilddə, VII cild.

a) Nəqliyyat və rabitə, I fəsil.

b) Sovet qoşunlarının İrana girməsi və Cənubi Azərbaycanda baş verən hadisələr, III fəsil.

c) Biblioqrafiya.

d) Xronologiya. Azərbaycan MEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, Elm, 2000, a) s.26-31. 0,8ç.v.

b) s.90-100. I ç.v.

c) s.601-629. 1,7 ç.v.

d) s.493-536. 2,7 ç.v.

12. Azərbaycan-özbək mədəni əlaqələrinin inkişafında xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün rolu. Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin “Milli mədəni irsimiz ən qiymətli sərvətimizdir” elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2004, s.148-150.

13. Dostluq carçısı. BAPQS-ın “Elmi xəbərləri”, V buraxılış, Bakı, 2004, s.184-190.

14. Azərbaycan-özbək mədəni əlaqələrinin inkişafında kinonun rolu (XX əsrin 60-cı illəri). Azərb. Tarix Qurumu və AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, Elm, 2006, s.97-104.

15. Azərbaycan-özbək mədəni əlaqələri tarixindən (XX əsrin 60-cı illəri). Azərb. MEA Folklor İnstitutu “Elmi axtarışlar” (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). XXI, Bakı, 2006, s.113-118.

16. Azərbaycan-özbək mədəni əlaqələrinin inkişafında xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün rolu. Azərb. MEA Folklor İnstitutu “Elmi axtarışlar”, XXII, Bakı, 2006, s.193-196.

17. Azərbaycan-özbək mədəni əlaqələrin inkişafında teatrın rolu (70-ci illər). AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu “Sosial-siyasi problemlər” (elmi-nəzəri jurnal). Bakı, 2007, № 3. s. 219-223.

18. Azərbaycan-türkmən mədəni əlaqələrin inkişafında kinonun rolu (XX əsrin 60-cı illəri). ADPU-nun “Xəbərlər”i (humanitar elmlər siyahısı). Bakı, 2007, №4. s.74-79.

19. Milli təsviri incəsənət və Azərbaycan – Qazaxıstan mədəni əlaqələri. BQU-nun “Elmi xəbərlər”i. Bakı, 2008, № 1. s.82-86.

20. Azərbaycan-türkmən musiqi əlaqələri tarixindən (XX əsrin 60-cı illəri). BQU-nun “Elmi xəbərlər”i. Bakı, 2008, № 2. s.116-121.

21. Azərbaycan-Qırğızıstan kino əlaqələri tarixindən (XX əsrin 60-cı illəri). BQU-nun “Elmi xəbərlər”i. Bakı, 2008, № 3. s.118-124.

22. Sovet qoşunlarının İrana daxil olması. Cənubi Azərbaycanda baş verən hadisələr. Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharibəsində (məqalələr toplusu). Bakı, Elm, 2008. s.75-90.

23. 1941-1945-ci illərdə Azərbaycan SSR-də nəqliyyat və rabitə. Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharibəsində (məqalələr toplusu). Bakı, Elm, 2008. s.91-101.

24. Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələrinin inkişafında təsviri-incəsənətin rolu (XX əsrin 60-cı illəri). ADPU-nun “Xəbərlər”i (humanitar seriyası). Bakı, 2008, № 1. s.94-98.

25. Əzirbayжаn-Kazakstan mədeni başlanıstarının damuındağı kinonun roli (XX ğasırdın 60-жıldarı). Актуальные проблемы исторических дисциплин в системе образования Казахстана. Материалы II международной научно практической конференции, посвященкой 70-летию Шымкентского Института. Шымкент, 2008, s.199-202.

26. Azərbaycan-Türkmənistan elmi əlaqələri tarixindən (XX əsrin 60-cı illəri) ADPU-nun “Xəbərlər”i (humanitar seriyası). Bakı, 2008, № 4. s.92-102.

27. Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələrinin inkişafında kinonun rolu (XX əsrin 60-cı illəri). BDU-nun “Xəbərlər”i (humanitar seriyası). Bakı, 2008, № 3. s.142-146.

28. Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələrinin inkişafında Oljas Süleymenovun rolu. “Dirçəliş-XXI əsr”, 2008, № 128-129 (oktyabr-noyabr ayı). s.380-395.

29. Azərbaycan-Türkmənistan elmi əlaqələri tarixindən (XX əsrin 60-cı illəri). Azərbaycan MEA-nın “Xəbərlər”i, tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası, Bakı, 2008, № 9. s.132-144.

30. Azərbaycan-türkmən musiqi əlaqələri tarixindən (XX əsrin 60-cı illəri). ADPU-nun “Xəbərlər”i (humanitar seriyası). Bakı, 2009, № 6. s.72-77.

31. Milli təsviri-incəsənətdə müasirlik ruhu və Azərbaycan-Türkmənistan mədəni əlaqələri (XX əsrin 60-cı illəri). BQU-nun “Elmi əsərlər”i. Bakı, 2009, № 2. s.77-83.

32. Ozar va uzbek madaniy alokalarida teatrninq rolu. “Teatr”, Taşkent, 2010, № 3. s.34-35.

33. Azərbaycan-Tacikistan elmi əlaqələri tarixindən (XX əsrin 80-cı illəri). AMEA-nın “Məruzələr”i, 2010, № 6. s.114-122.

34. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı” proqramı (müştərək). Azərb. Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 iyul 2010-cu il tarixli 1078 saylı əmri ilə çap olunur. BQU-nun “Tarix kafedrasının proqramları”. Bakı, 2010. s.24-49.

35. Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı” proqramı (müştərək). Azərb. Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 iyul 2010-cu il tarixli 1078 saylı əmri ilə çap olunur. BQU-nun “Tarix kafedrasının proqramları”. Bakı, 2010. s.50-78.

36. “Türk xalqlarının tarixi” kursunun proqramı (müştərək). Azərb. Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 iyul 2010-cu il tarixli 1078 saylı əmri ilə çap olunur. BQU-nun “Tarix kafedrasının proqramları”. Bakı, 2010. s.79-100.

37. “Orta əsrlər tarixi” fənni üzrə proqram (müştərək). Azərb. Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 iyul 2010-cu il tarixli 1078 saylı əmri ilə çap olunur. BQU-nun “Tarix kafedrasının proqramları”. Bakı, 2010. s.1-37.

38. Vatan sevgisi bılan parvozlangan inson. “Şaxs bayninq jamiyatda tutqan urni” mavzusidaqi professor Saxovat Qalamirza uğli Odjiev tavalludininq 6- yilliqiqa bağişlanqan ilmiy-amaliy anjumani materialları. Samarqand, Samdu naşri, 2011. s.8-10.

39. Daşkənd zəlzələsi: Azərbaycanın qardaşlıq köməyi. Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər. 6 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2012. s.103-110.

40. Азербайжан мен Юзбекистан мəдениеттерı арасындаьы карым-катынастардын дамуында театрдын манызы (70-ши жылдар) Южно-Казахыстанский Государственный Педагогический Институт. Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля «Аспирант, докторант, гуманитарно-социальные исследования» (Москва, Россия). Материалы международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательной процессе для подготовки педагогов новой формации». II том. Шымкент-Москва, 2012. с. 334-337.

41. Azerbaycan ile Özbekistan kültürleri arasındakı ilişkilerin çelişiminde tiyatronun önemi (70’li yıllar). Министерство Образования и Науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Башкирский Государственный Университет». Реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов нового поколения: Проблемы, Опыт, Перспективы. Материалы Международной очно-заочной научно-практической конференции. г.Уфа, 18 мая 2012 г. Уфа, 2012, c. 20-22.

42. Qazaxıstan: neft sənayesi və Azərbaycan. “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”.Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (27-28 iyun 2013-cü il). Bakı, 2013. s.607-610.

43. Qazaxıstanın neft sənayesinin inkişafında Azərbaycanın rolu. ADPU-nun “Xəbərlər”i (humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2013, №3. s. 97-101.

44. Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya respublikalarında neft sənayesinin təşəkkülü və inkişafında Azərbaycanın rolu. “Dirçəliş-XXI əsr”, 2013, №180. s.378-392.

45. Qazaxıstanın neft sənayesi və Azərbaycan. Международный Казахско-Турецкий Университет имени Х.А.Яасави, Факультет инженерии и информационных технологий кафедра технологии профессионального обучения и научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля «Аспирант, докторант, гуманитарно- социальные исследования». Материалы IIтрадиционной Международной научно-практической интернет- конференции «Актуальные проблемы профессионального обучения в условиях новой формации» II том, Туркестан- Москва, 2014. c. 18-23.

46. Из истории братской связи Азербайджана с Узбекистаном. Национальный педагогичний универиситет имени М.П.Драгомонова Украинская Академия Наук «Гiлея» Науковий вiсник, Кiив, 2014, випуск 84 (№ 5). С. 212- 218.

47. Azərbaycan tələbələrinin Qazaxıstanın xam torpaqlarının istifadəyə verilməsində iştirakı tarixindən (XX əsrin 50-60-cı illəri). ADPU-nun “ Xəbərlər”i ( humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2014, № 3. s. 104-110.

48. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan- Özbəkistan mədəni əlaqələrində görkəmli şərqşünas S.R. Əlizadənin rolu. Azərbaycan MEA Tarix İnstirunun “Elmi əsərlər”i, 34-35-ci cild, Bakı, 2010. s. 187- 195.

49. Müasirlik ruhu və Azərbaycan- Qırğızıstan kino əlaqələri tarixindən ( XX əsrin 60-cı illəri). Gəncə Dövlət Universitetinin “Elmi Xəbərlər”i (Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası).Gəncə, 2014, № 3. s. 185-190.

50. Azərbaycan-qırğız musiqi əlaqələri tarixindən (XX əsrin 60-cı illəri). ADPU-nun “Xəbərlər”i (humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2015,№ 1. s.137-141.

51. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı” fənni üzrə bakalavrlar üçün proqram (müştərək). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 12 noyabr 2015-ci il tarixli 1051 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı Qızlar Universiteti “Tarix” kafedrasının “Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı” fənni üzrə proqramı. Bakı, 2015. s. 24-78.

52. Türk xalqlarının tarixi” fənni üzrə bakalavrlar üçün proqram (müştərək). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 12 noyabr 2015-ci il tarixli 1051 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.Bakı Qızlar Universiteti “ Tarix” kafedrasının “Türk xalqlarının tarixi” fənni üzrə proqramı. Bakı, 2015. s. 79-100.

53. Qafqaz xalqlarının tarixi” fənni üzrə bakalavrlar üçün proqram ( müştərək). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 12 noyabr 2015-ci il tarixli 1051 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı Qızlar Universiteti “Tarix” kafedrasının “Qafqaz xalqlarının tarixi” fənni üzrə proqramı. Bakı, 2015. s. 101-121.

54.Azərbaycan tarixşünaslığında Mərkəzi Asiya problemləri. “Tarix, insan və cəmiyyət”(elmi-nəzəri və elmi-metodiki jurnal). Bakı, 2015, № 2 (13), s. 24-36.

55. Azərbaycanın Kazakistan və Orta Asya Cümuriyyetleri ilə ilişkilerinin gelişmesinde kinonun rölü ( XX asrin 60” li yilları). «Yeni Türkiyə” dərgisi, VI cild, Ankara, 2015, № 76. s.580- 593.

56. Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi” fənni üzrə bakalavrlar üçün proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti Elmi Şurasının 15 mart 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı Qızlar Universiteti “Tarix” kafedrasının “Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi” fənni üzrə proqramı. Bakı, 2016. s.106-118.

57. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri” fənni üzrə bakalavrlar üçün proqram ( müştərək). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti Elmi Şurasının 15 mart 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.Bakı Qızlar Universiteti “Tarix” kafedrasının “Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri” fənni proqramı.Bakı, 2016. s. 89-105.

58. Orta əsrlər tarixi” fənni üzrə bakalavrlar üçün proqram( müştərək). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24 may 2016-cı il tarixli 334 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.Bakı Qızlar Universiteti “Tarix” kafedrasının “ Orta əsrlər tarixi” fənni üzrə proqramı.Bakı, 2016. s. 67- 96.

59. Müstəqillik dövründə Azərbaycan- Qazaxıstan mədəni əlaqələri. Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial- iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı.Sumqayıt Dövlət Universitetində 13-14 oktyabr 2016-cı ildə keçirilən Respublika Elmi Konfransının materialları.Sumqayıt, 2016. s.242-245.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 19 il
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4380151,

(+994 12) 4393619

Mobil tel. (+994 50) 7539813
Ev tel. (+994 12) 4341596
Faks  
Elektron poçtu azizaghaalekberov@yahoo.com