Gözəlova Nigar Rövşən qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 22.05.1978
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

XVIII əsr Azərbaycan tarixi məsələləri ingilisdilli tarixşünaslıqda

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

76

35


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Перевод труда Л.Локкарта «Надир Шах» с английского на русский язык, Баку, 2004, ст. 395.

2. “İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi”, həmmüəllif, Bakı, 2009. s.575.

3. Вопросы истории Азербайджана XVIII в. (на основе сведений англоязычных источников и историографии). Москва, 2010, ст.244.

4. “История Азербайджана в архивных документах Британской Библиотеки (конец XIX - начала XX веков) Том I, Баку, 2012, ст.764.

5. Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya Kitabxanasının arxiv sənədlərində (1918-1920).” 2014, Bakı, Turxan.

6. Challenges for Women’s Education in Independent Azerbaijan” – article in book Religion, Nation and Democracy in the South Caucasus, (p.135-148), Routledge, London- New-York, 2015, 256 pages.

7. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları соавтор, статья называется “1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya diplomatlarının sənədlərində”. Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, Bakı 2016.

Elmi əsərlərinin adları 1. Политика Азербайджанской Республики в выборе маршрута транспортировки каспийской нефти. «İpək yolu» Respublika elmi-təcrübi konfransının materialları, Bakı, 2000, с. 25-28

2. Заинтересованность западных стран в реализации проекта ТРАСЕКА. Tarix və onun problemləri. № 3\4, Bakı, 2001, s.142-144

3. Политика Азербайджанской Республики в выборе маршрута транспортировки Каспийской нефти. «İpək yolu» Respublika elmi-təcrübi konfransının materialları, Bakı, 2001, с. 69-71

4. Характеристика англоязычных источников по истории Азербайджана в XVIII века. Tarix və onun problemləri. №4 Bakı, 2002, с.182-187.

5. Интересы западных стран и программа ТРАСЕКА, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası, №1, Бakı, 2002, с.139-150

6. Краткий анализ освещения вопросов истории Азербайджана XVIII века в англоязычных источниках и историографии. Aspirantların və tədqiqatçıların VIII respublika elmi konfransının materialarının tezisləri, Bakı, 2002, s.104-105.

7. Л. Локкарта «Надир Шах», перевод с английского на русский, Баку, 2004, ст. 395.

8. Характеристика англоязычной историографии по истории Азербайджана XVIII века. Tarix və onun problemləri. №2 Bakı, 2004, s. 230-236.

9. Борьба за господства в Азербайджане во второй половине XVIII века на основе англоязычной историографии. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası, №2, Bakı, 2004, s. 250-265.

10. Русско-турецкое противостояние на южном Кавказе в ходе прикаспийского похода Петра I (на основе англоязычной историографии). «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: История и современность». Материалы международной научно-практической конференции. Махачкала, 16-17 ноября 2006 г. с.41-45.

11. Походы Ага Мухаммед шаха Гаджара в северный Азербайджан (на основе англоязычной историографии). Известия Национальной Академии Наук Азербайджана, Серия истории, философии и права, 2006, №7, ст. 87-98

12. Попытки Надир Шаха Афшара по созданию военно-морского флота на Каспийском море. Известия Азербайджанского Государственного Педагогического Университета, №3, 2006, с. 183-194.

13. Вопросы Истории Азербайджана XVIII века в англоязычной историографии. Автореферат, НАНА. Институт Истории, Баку, 2006.

14. Вопросы торгово-экономических связей Азербайджана в XVIII веке (на основе англоязычной историографии), AMEA A. Bakixanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri, c. XIX, Bakı, 2007, ст.146-149.

15. О переводе «Истории Гарабаха» Мирза Джамала Джаваншира Гарабахского на английский язык Д. Борнотьяном. Азербайджан и Азербайджанцы, №1-4, 2007, c. 64-76.

16. О некоторых подходах к изучению истории Азербайджана XVIII в. в свете тенденций советской и англоязычной историографии. Tarixin metodoloji və aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans, Bakı, 2007, s.97-102.

17. О некоторых подходах к изучению истории Азербайджана XVIII в. в свете тенденций советской и англоязычной историографии. Tarix və Gərcəklik, Azərbaycan tarix Gurumu, Бakı, 1-2, 2007, с.142-149

18. Освещение Кавказской политики России, Ирана и Османской империи на протяжении XVIII в. в англоязычной историографии. VI-е Дзагуровские чтения «от античности к Возрождению» Материалы международной научной конференции, Россия, Махачкала, 2007, с.35-37.

19. Русско-турецкое противостояние на Южном Кавказе на протяжении XVIII - XIX вв. VII-е Дзагуровские чтения «От Античности к Возрождению», Материалы международной научно-методической конференции посвященной 130-летию освобождения Болгарии, Россия, Махачкала, 2008, с.38-42.

20. О книге Д. Борнотьяна «Иреванское ханство при Гаджарах (1795-1828)». Известия Национальной Академии Наук Азербайджана, Серия истории, философии и права, 2007, №8, с.118-127.

21. Исследование вопроса об изменение этнодемографического облика Иреванского ханства в конце XVIII - начале XIX вв.(на основе данных англоязычной историографии). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası, №3, Бakı, 2008, s. 134-141.

22. Исследования истории Гарабахского и Иреванского ханств в англоязычной историографии. “Qarabağ Dünən, bu gün və sabah” VII-ci elmi-əməli konfransının Materialları, Bakı, 2008. s.192-199.

23. Исследования истории Гарабахского и Иреванского ханств в англоязычной историографии. “Карабах вчера , сегодня и завтра” Материалы научно-практических конференций, часть 2, Bakı-2009. и на английском. ст.127-132. http://karabakh-doc.azerall.info/ru/articls/artc116-21.php

24. Вопрос о захвате Азербайджанских земель Османской империей в первой половине XVIII в. (на основе англоязычной историографии). AMEA A. Bakixanov adına Tarix İnstitutunun əsərləri, c. XXVII, Bakı, 2009, s.88-100.

25. “İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi”. Həmmüəllif, Bakı, 2009. s.575.

26. Современная историография государства Надир шаха Афшара. XXV Международная конференция Источниковедение и историография стран Азии и Африки (22-24 апреля 2009) Востоковедение и Африканистика в диалоге цивилизаций. Тезисы Докладов, Санкт-Петербург, 2009, ст.82-83.

27. О последнем Иреванском хане - Хусейн Гули хане Гаджаре. (на основе сведений англоязычных источников и историографии). Известия Национальной Академии Наук Азербайджана, Серия истории, философии и права, №12, Баку, 2009, Ст.61-72

28. Карабахское и Эриванское ханства в англоязычной историографии. Ирс, Наследие, Международный азербайджанский журнал, №6(42), 2009. ст.44-46.

29. О некоторых новых подходах при изучении истории государства Надир шаха Афшара. Шаргшунаслар Анжумани, №1, Ташкентский государственный институт Востоковедения, Ташкент, 2009, ст.126-133.

30. Современная англоязычная историография истории Азербайджана XVIII- начала XIX вв. «От Античности к Возрождению», Материалы Восьмых Дзагуровских чтений, Сборник трудов Кафедры истории стран Европы и Америки, выпуск VIII, Махачкала, 2009, ст.28-31.

31. О попытках создания военно-морского флота на Каспийском море Надир Шах Афшаром. Россия и Кавказ: История и современность, Международная научная конференция 22 октября 2009г., Махачкала, 2010, ст.193-201

32. Some approaches to the study of history of Azerbaijan in the light of modern trends of historiography. Euroqual, International Perspectives on Qualitative Research in the Social Sciences, One Great George Street, London,4-6 May 2010, p.99

33. Aqa Muhammad Shah Qajar campaigns’ to Transcaucasia in the end of 18th century. 3rd World Congress on Middle Eastern Studies 19-24 July 2010, Barcelona, Spain. http://wocmes.iemed.org/fr/new-panel-9083-caucasus-analysed

34. Сочинение Мухаммад-Рафи Ансари «Дастур ал-Мулук» и степень его изученности в мировой историографии. "Актуальные проблемы литератур народов зарубежного востока и литературного источниковедения" Материалы международной научной конференции. 27-28 октябрь, 2010 г. Ташкент, Узбекистан, Ташкентский Государственный институт востоковедения, ст. 80-83.

35. Взаимоотношения государства Надир шаха Афшара с Российской империей, «От Античности к Возрождению», Материалы IX Дзагуровских чтений, Сборник трудов Кафедры истории стран Европы и Америки, выпуск IX, Махачкала, 2010 стр. 100-103.

36. О последнем главе азербайджанского Иреванского (Эриванского) ханства - Гусейнгули хане Гаджаре. (по сведениям англоязычных источников и историографии). Ирс, Наследие, Международный азербайджанский журнал, №6(48), 2010. на английском, русском языках, ст18-24.

37. Вопросы истории Азербайджана XVIII в. (на основе сведений англоязычных источников и историографии). Москва, 2010, ст. 244.

38. British geopolitical interests in South Caucasus at the end of the 18th century to the first quarter of the 19th century, 7th European Conference of Iranian Studies (ECIS 7), September 7-10 , 2011, Jagiellonian University, Krakow, Poland, p. 67.

39. Модернизация женского образования в Азербайджане в конце XIX и начале XX веков. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpozium, Bakı, 6-7.X.2011, ст.11.

40. Геополитические интересы Великобритании в Азербайджане в ходе русско-иранских войн (1804-1813 и 1826 – 1828 гг.). Труды Института истории НАН Азербайджана, 2011, том 38. Ст. 129-138

41. Современная англоязычная историография по истории Азербайджана и Ирана XVIII- начала XIX вв., XXVI Международная конференция Источниковедение и историография стран Азии и Африки (20-22 апреля 2011) «Модернизация и традиции», Тезисы Докладов, Санкт-Петербург, 2011, ст.53-54.

42. The Main Stages of the Russian Expansion on Azerbaijan at the XVIII and Beginning of the XIX Centuries. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 3, No. 8, April 2012, Rome, Italy. p.11-15.

43. The Main Stages of the Russian Expansion on Azerbaijan at the XVIII and Beginning of the XIX Centuries, Book of Proceedings of 2 International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2012 - March 23-24, 2012, Tirana, Albania, VOL. 4, p.9-13.

44. Аzərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəlləri)” I cild, Britaniya Kitabxanasının arxiv sənədləri. Tərtibçi: Gözəlova N.R., Bakı, 2012, 764s.

45. Взаимоотношения государства Надир шаха Афшара с соседними государствами. Единение народов Дагестана в борьбе против иноземных завоевателей. Материалы международной научной конференции, посвященной 270-летию разгрома Надир-шаха в Дагестане. Махачкала, 2013 г. Ст.114-121.

46. The role of British military experts in the formation of the Qajar troops in the first quarter of the XIX century. Conference “Colonial Heritage in the Middle East and the Maghreb: the Shaping of Hopes and Perspectives” Mansfield College, Oxford: 24-25 June 2013. p.18.

47. Политика Британской империи в Азербайджане во время правления Надир Шаха Афшара. Вестник Дагестанского Государственного Университета, Серия: история, педагогика, психология, 4 выпуск, 2013. ст.33-38.

48. Османские архивные документы об истории государства Надир шаха Авшара. XXVII Международная конференция Источниковедение и историография стран Азии и Африки (24-26 апреля 2013) «Локальное Наследие и глобальная перспектива» «Традиционализм» и «Революционизм» на Востоке. Тезисы Докладов, Санкт-Петербург, 2013. ст.46-47.

49. Британские дипломатические миссии в Каджарском государстве в ходе русско-иранской войны 1804-1813г. Материалы Международной научно – практической конференции «Интеграция народов Кавказа в состав России (К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г.)», г. Махачкала,15 мая 2013 г. ст.121-127.

50. Genocide against the Azerbaijani people in the archival documents of the British Library (1918-1919). The 4th Turkish Studies Project of the University of Utah Conference THE CAUCASUS AT IMPERIAL TWILIGHT: NATIONALISM, ETHNICITY & NATION-BUILDING (1870s-1920s), June 5-8, 2013, Tbilisi, Republic of Georgia. p. 49.

51. British diplomacy during the Russia–İranian wars (1804-1813 and 1826-1828). The 32nd German Oriental Studies Conference (“Deutscher Orientalistentag”) 23 to 27 September 2013 in Münster. http://www.dot2013.de/en/programm/abstracts/abstracts-iranistik/#Gozalova

52. Женское образование в современном Азербайджане. Материалы III международного конгресса кавказоведов. Тбилиси, 2013. Ст.180-181; 370-371. Тезисы. На грузинском, английском и русском.

53. Британские дипломатические миссии и посольства в Каджарском государстве в ходе русско-иранских войн (1804-183 1826-1828гг). Материалы Международной научной конференции" Гюлистанский мирный договор 1813г.: основные итоги и последствия для судеб народов Кавказа", посвященной 200 -летию со дня подписания договора, 24 сентября 2013г. г. Махачкала. с.78-84.

54. The role of British military experts in the formation of the Qajar troops in the first quarter of the XIX century. Maghreb Review, May 2014, Volume 39, №4, p.389-409

55. Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya Kitabxanasının arxiv sənədlərində (1918-1920).” 2014, Bakı, Turxan.

56. Британская политика в Каджарском государстве в ходе русско-иранских войн (1804-1813 и 1826-1828 гг.). Вестник Дагестанского государственного университета, 2014. № 4., С. 174-180.

57. Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya Kitabxanasının arxiv sənədlərində (1918-1920). 2014, Bakı, Turxan, 76 s.

58. Современная историография государства Надир шаха Афшара. Transcaucasia, выпуск 2, 2014, Москва. с.228-231.

59. Политика Великобритании и роль Британских военных специалистов в формировании каджарских войск. (в первой четверти XIX века). Вестник Бакинского Университета. Серия Гуманитарных наук. №2, Баку, 2014. с.75-82

60. Роль английских военных специалистов в модернизации Каджарской армии в первой четверти XIX века. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана, Серия истории, философии и права, 2014, №1. C.23-37.

61. Rusya imparatorluğunun dış politikası ve XVIII. yüzyılınsonu - XIX. yüzyılın başlarında Irevan hanlığı’nda etnodemografik manzaranın değişmesi. Yeni Türkiye, Sayı 63, eylül-aralık 2014. s.2621-2626.

62. Religion, Nation and Democracy in the South Caucasus, həmmüəllif, (məqalənin adı “Challenges for Women’s Education in Independent Azerbaijan”, p.135-148), Routledge, London- New-York, 2015, p.280.

63. Səfəvılər dövlətının tənəzzülü və Nadır Şah Əfşar dövlətının yaranması. Qafqaz Tarixinin Aktual Məsələləri Beynəlxalq konfrans, 15-16 oktyabr, 2015, Gəncə. s.217-227

64. Azərbaycanda türk-müsəlman əhalinin soyqırımı. 04 Mart 2015, Azərbaycan gazeti.

65. Англо-французское соперничество в Иране в ходе русско-иранской войны (1804-1813). XXVIII Международная конференция Источниковедение и историография стран Азии и Африки (22-24 апреля 2015) Азия и Африка в меняющемся мире. Тезисы Докладов, Санкт-Петербург, 2015. s.85-86

66. The Diplomatic Relations of Qajar Iran with Ottoman Empire 1800- 1828. International Congress on Ottoman Studies (ICOS), Sakarya University, 14-17 October, 2015. s.113

67. Посольство генерала А.П. Ермолова в каджарском Иране. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi, Xəbərlər, İctimai Elmlər Seriyası, № 2, 2015. ст. 11-25

68. Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya diplomatlarının sənədlərində. АМЕА А.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 52,53,54,55, Бakı, 2015, Azərbaycan və Şərqi Anadoluda Türk-Müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)- mövzusuna həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları, xüsusi buraxılış. S. 164-171

69. Об одном интервью генерала Андраника и вокруг него. Strateji Təhlil, Say 2 (13), 2015. s.9-22

70. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya diplomatlarının sənədlərində. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, Bakı 2016. s.127-150

71. Посольство генерала А.П. Ермолова в каджарском Иране. Вопросы Истории, №5, 2016, Москва. Ст.76-89.

72. Военно-политические отношения между Каджарским Ираном и Османской Турцией в первой четверти XIX века. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi, Xəbərlər, İctimai Elmlər Seriyası, № 1, 2016. s.106-127

73. Англо-французское соперничество в каджарском Иране в начале XIX в. Власть и насилие в незападных обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт практического изучения, Москва, 2016. Ст. 275-287.

74. Военный конфликт между Каджарским Ираном и Османской Турцией в 1821-1823 гг. Strateji Təhlil, Say 1-2 (15-16), 2016. Ст.271-296.

75. Сведения о посольствах Азербайджанского правителя Надир Шаха Афшара в российских и турецких архивах. AMEA-nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Elmi Əsərləri, cild № 2(3), 2016. Ст.67-79.

76. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları həmmüəllif, məqalənin adı “1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya diplomatlarının sənədlərində”. Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, Bakı 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2011-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Tarix fakültəsinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında “Amerika tarixi” kursunu, “ABŞ-ın siyasi tarixi və nəzəriyəsi” və “ABŞ-ın siyasi mədəniyyəti” kursları hazırlayıb keçirdib.
Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq layihələrdə iştirakı:

1. Təqaüdçü 2007-2008 - International Association for the promotion of cooperation with scientists from the independent states of the former Soviet Union (INTAS), Young Scientist Fellowships. Mövzu “Fight for supremacy in Azerbaijan” (at the end of the XVIII and beginning of the XIX centuries)”.

2. Təqaüdçü 2011-2013 ACADEMIC SWISS CAUCASUS NET (ASCN) in cooperation with the University of Fribourg” mövzu “Challenges of women education in independent Azerbaijan”.

Təltif və mükafatları 1. “Ən yaxşı Məruzəçi” Diplomu-Azərbaycanın Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin 10 iliyyinə həsr olunmuş “İpək Yolu” Respublika konfransı. 22 dekabr, 2001, Bakı

2. İştirak sertifikati- 3rd World Congress on Middle Eastern Studies, 19-24 July 2010, Barcelona, Spain.

3. Təqdir sertifikati- 2 International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2012 - March 23-24, 2012. təqdim olunub Sapienza Universiteti, Roma, İtaliya.

4. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il 25 may tarixli 2238 nömrəli sərəncamı ilə Qarabağın, Naxçıvanın və İrevan xanlığının tarixinə dair silsilə əsərlərə görə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı verilimişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmi İnkişafı Fondu tərəfindən “Mobilik qrantı” müsabiqəsinin 2013 il qalibi sertifikatı.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3316218
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu n-i-gar@hotmail.com