Əlizadə Zahidə Əbdülkərim qızı

 

Anadan olduğu yer Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq şəhəri  
Təvəllüdü 01.04.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan SSR-də ali tarix təhsilinin inkişafı və tarixçi kadrların hazırlanması (1920-1941-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Национально-колониальная политика царского правительства на Южном Кавказе». Кавказ и глобализация. Т. 1, 2007, Швеция, с. 161-170.

2. «Армяно-азербайджанские политические отношении я в ХХ в.». Баку-Элм, 2010, 201 с.

3. «Развитие высшего исторического образования и подготовка кадров историков в Азербайджанской ССР». Bakı, «Şərq-Qərb», 2011-ci il.

4. «К вопросу о реанимации нагорно-карабахской проблемы в конце 80-х гг. ХХ в.». Qarabaq dünən, bu gün və sabah, №10 (10-cu elmi konfransının materialı). Bakı, 2011, s. 245-250.

5. Ализаде А.А. «Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XII-XIII вв.». Баку, 1912 (ответственна за выпуск 3. Ализаде А.А., к.и.н.).

а) «Геноцид азербайджанцев в Арешском и Мухгенском уездах Гянджинской губернии в 1918 г.». Qarabaq dünən, bu gün və sabah, XII. Bakı, 2013, s.180-186 (10-cu elmi-əməli konfransının materialı).

в) «Кадровая политика в области высшего исторического образования (1920-1941 гг.) контексте процесса модернизации азербайджанского общества». (Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Beynəlxalq elmi konfransın materialı». 27-28 iyun, 2013-cü il, s. 696-700.

6. Соль клуба им. Али Байрамова в деле вовлечения женщины- азербайджанская в общественно-политическую жизнь страны (1920-1925 гг). 7 п. л. Известнее АН Азерб.ССР. серия лит.,яз. и иск. 1967, л. 3-4.

7. Создание исторических факултетов и первых научно-исследовательских учреждении в области историческом науки в Азерб. ССР (1921-40 гг). 2 п. л. Изв. АН Азерб. ССР, серия и история, философия и право. 1982 г.

8. Создание восточного факултета при АГУ и начало его деятельности. 2 л.Изв. АН Азерб. ССР, серия и история, философия и право. 1987 г.

9. Роль аспирантуры в подготовке кадров историков в Азерб. ССР (1920- ноя.) 2 л Материалы научной конференции. 1988 г.

10. Автореферат диссертации «Развитие высшего исторического образования и подготовка кадров – историков в Азерб.ССР.» 27 стр. На соискание ученой степени к.и.н. 1988.-Б.

11. Развитие высшего исторического образования и подготовка кадров- историков в Азерб.ССР. (1920-1941 гг.) 5 л. Изв. АН Азерб. ССР, серия и история, философия и право. 1989 г.

12. Истоки армянской пропаганды. 2 л. Проблемы и истории Азербайджана. Сб. ст. Б., 1993.

13. Из истории создания армянских научно-националистический партии «Хынчак и «Дашнакцутюн» 2 л Проблемы и истории Азербайджана. Сб. ст. Б., 1995 г., Доп.ИОПИИ АНА 1.03. 1995 г., л.25..

14. Территориальные притязания Армении к Азербаджанской Респ. (1919-20 гг). 2 л. Исследования по истории Азерб. Сб. ст. Доп. Научи. Работы 1996, №2, с. 24.

15. «Ответ на обращение к народу Западном времении об учреждении своего представительства в эмиграции (Независимых газ. 21, 11, 1900) г. 7 л. Газ. Элм, 19 мая. 2001 г., ж. Азербайджан и азербайджанцы. л.3., 2001.

16. Статья «Геносид азербайджанцев в Арахском и Нухинском уездах Гянджинсой губернии в 1918 г.» л. XII Qarabağ dünən, bu gün və sabah”. Bakı, 2013 il, s.180.

17. Статья « Кадровая политика в области высшего и исторического образования в контексте процееса модернизации азербайджанского общества». Azərbaycan Şərq şünaslıq elminin inkişafı yolları. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 27-28 iyun, 2013-cü il, s.696.

18. Статья : Попытки реанемации «армянского вопроса» после I мировой войны. J. Tarix və onun problemləri. л.4., Баку, 2006 г. 12 стр.

19. Написана статья: Депортация азериайджфтцев из Армении в 1948-53 гг. J. Tarix və onun problemləri. л.4., Баку, 2006 г. 12 стр.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 3702284 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu