İskəndərova Mərziyə Sabir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 28.01.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5503.02

Vətən Tarixi

Bakı xanlığı və onun Rusiyaya birləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Monografiyalar:

1. Бакинское ханство, Баку, 1999, с.220.

2. Азербайджано-русские отношения XVIII- начале XIX вв. в азербайджанской и русской историографии. Баку, 2009, с.440.

Elmi əsərlərinin adları 1. О приеме посланника Бакинского ханства в Петербурге в 1796 г. -Известия АН Азерб.ССР. Серия история, философии и права, 1980, №3, с. 56-62.

2. К истории взаимоотношений Бакинского ханства с русским государством на рубеже XVIII- начале XIX веков. - Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 1981, №4, с.68-77.

3. К изучению вопросов истории ханств Азербайджана. - Преподавание истории, обществоведения и географии, приложение к журналу «Azərbaycanməktəbi», 1982, №4, с.53-58.

4. О состоәниинефтеного дела на Апшероне в последней четверти XVIII в. -Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 1983, №2, с.37-46.

5. Бакинское ханство и его присоединение к России. - Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Баку, 1984.

6. Азербайджано-русские отношения конца XVIII- начале XIX вв. в трудах азербайджанских историков хронистов XIX в. - Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 1988, №3, с.29-37.

7. К вопросу о русской ориентации в Азербайджане в I трети XVIII века в освещении советских историков (по материалам периодических изданий). - Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 1991, №1, с.56-64.

8. К вопросу об оценке значения присоединения Северного Азербайджана к России в Советской историографии. - Журнал «Коммунист», 1991, №6, с.47-52.

9. Bakı xanlığının tarixinə dair. – jurnal “Elm və həyat”, №7, 1991.

10. Вопросы политических взаимоотношений Азербайджана с Россией в XVIII- начале XIX вв. в Азербайджанской историографии (70-80-е гг. XX в.).- Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 1992, №3-4, с.51-59.

11. Проблемы истории Азербайджана (сборник статей). Баку,1993, с.47-56.

12. Историография вопроса взаимоотношений Азербайджанских ханств с Россией во II половине XVIII- начале XIX вв. - Материалы симпозиума «Азербайджан в международных экономических и культурных взаимосвязях» (Доклады), Баку, 1995, с.191-196.

13. Tarix Qurumu Azərbaycan Cumhuriyyətinin 79-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1997, 37-45s.

14. К разработке некоторых вопросов торгово-экономических связей Азербайджана с Россией в XVIII- начале XIX вв. - Известия АН Азерб. ССР. Серия история, философии и права, 2002, №3, с.21-30.

15. Bakı xanlığı. -“Türklər”, №7, Yeni türklər yayımları. 2002. s. 44-55.

16. О роли Южного Кавказа во внешнеполитических планах России в азербайджанской историографии (конец XVIII- начале XIX вв.). -AzərbaycanTarixGurumu. Tarixvə gərçəklik, 2011, №1, s.50-61.

17. К вопросу о походе русских войск во главе с В. Зубовым в Азербайджан (1796 Г.) и его последствия в Баку. – Дагуниверситет. XIIДзагуровские чтения. Сборник трудов, г. Махачкала, 2014. Ст.124-128.

18. Освещение подстрекательской роли армян в политике России на Южном Кавказе в XVIII- начале XIX вв. в трудах современных историков.- ABUXəbərləri, №2, 2015. Ст.185-191.

19. Освещение политики России на Южном Кавказе в XVIII- начале XIX вв. в современной русской историографии. – «Сходознавство», Институт востоковедения. НАН Украины, 2014.№ 65-66, ст.55-69

20. К вопросу о некоторых сторонах политики России на Южном Кавказе XVIII-в начале XIX вв. в трудах современных исследователей. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана, серия общественных наук, № 2, 2015, ст. 43-49.

21. К вопросу о методах реализации политики России на Южном Кавказе XVIII-в начале XIX вв. в современной историографии. «Геостратегия», сентябрь-октябрь 2014, № 05(23), с. 25-31.

22. Baku Hanlığı. Kafkaslar Özel Sayısı II, Temmuz-Aralık 2015, sayı 72. [s.631-648].

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1988-1990: - Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutunda Azərbaycan tarixi fəni üzrə müzakirə.

1996-2000 - Avropa liseyində Azərbaycan tarix fəni.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 51) 8841409
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu matanat582002@yahoo.com