Balayev Alı Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 24.04.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Tarix (Əlavə Sovet Hüququ) fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995). Namizədlik dis. Avtoref. – Bakı, 2003. – 23 s.

2. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995). - Bakı: Nurlan. 2005. -190s.

3. Azərbaycan 80-ci illərdə ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət //Xəbərlər ADPU. Humanitar elmlər ser. – 1996. - №1. - s. 61-63.

4. Azərbaycan diasporu və mənəvi birlik problemi //Elmi əsərlər bülleteni. Təfəkkür Universiteti. - 1996. -№1. - s. 216-222.

5. Qarabağ problemi: millətçilik, şovinizm və torpaq iddiaları (1988-1995) //Xəbərlər.Humanitar elmlər seriyası. (ADPU). -1997. - s. 78-84.

6. XX əsrin 90-cı illərində SSRİ-də iqtisadi-siyasi böhranı daha da dərinləşdirən amillər, müttəfiq respublikaların müstəqilliklərinin reallaşması // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. – 1997. - №15. - s.32-34.

7. Azərbaycanlılara qarşı aparılan ermənipərəst siyasət //Deportasiya. - Bakı, 1998. - s. 207-211. - /Balayev Məhəmmədlə).

8. «Yenidənqurma» şəraitində Azərbaycanda qeyri-formal təşkilatların yaranması və fəaliyyəti məsələsinə dair (1985-1990) // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. – 1999. - №20. - s. 101-105.

9. Müstəqil Azərbaycanın xarici dövlətlərlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrinin yaranması //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. – 2001. - №1-2 (13-14). - s. 197-204.

10. 2001-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri //AXC-nin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Kofnransının Materialları. – Bakı: Ağrıdağ, 2002. – səh. 76-78.

11. Terror //Aydın. – 2002. - №2. – s. 35-42.

12. Dünya dinləri fənni üzrə proqram. Bakı, 2003, 16 s.

13. Azərbaycanda antikommunist əhval-ruhiyyənin güclənməsi //AXC-ni 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. – Bakı- Nurlan, 2004. – s. 146-154.

14. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün respublikamızda siyasi proseslərə təsiri //Tarix İnstitutu. Əsərlər. – 2004. - №1.- səh. 354-377.

15. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri //Renesans. – 2006. - №3-4. – s. 61-63.

16. Çağdaş dövrdə Azərbaycan Respublikasının sosial- iqtisadi durumuna dair //Xəbərlər. (ADPU). – 2006. - №4. – səh. 391-397

17. Azərbaycanda XX əsrin 80-ci illərində istimai iqtisadi və siyasi vəziyyət //Azərbaycan Beynalxalq Universitetin elmi konfransının Materialları (10-11 may 2006). – Bakı: ABU, 2006. – s. 9-10.

18. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələri (1991-1992-ci illər) //Renessans. – 2008. - №6(6). – s. 33-39.

19. Konfliktologiya fənni üzrə proqram. Bakı, 2008, 19 s.

20. Azərbaycan XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında //Renessans. – 2008. - №7(7). – s. 48-50.

21. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin formalaşması tarixindən. Xəbərlər. (Pedaqoji psixoloji elmlər siyahısı). ABU. № 1. Bakı- 2008. s. 168-171.

22. H.Ə.Əliyev və XX əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında Azərbaycan Respublikasının siyasi və sosial iqtisadi böhranına qurtuluş yolları. Pedaqoji Universitet xəbərləri Humanitar elmlər siyahısı (ADPU). – 2008 № 5 s. 133-139.

23. XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri(Humanitar elmlər seriyası).ADPU.2009,№1, s.47-53.

24. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərinə ümumi bir baxış (1996-1998-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı-2009, № 3. s.260-265.

25. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişaf amilləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri(Humanitar elmlər seriyası). ADPU, 2009, №6, s.78-82.

26. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması sahəsində görülən tədbirlər (1994-2002-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2009, №4, s.107-112.

27. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması uğrunda Azərbaycan Respublikasının diplomatik səyləri (2003-2006). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №2, 2010, s.62-66.

28. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində növbəti mərhələ (2003-2006-cı illər). Dirçəliş, XXI əsr, №143-144/2010, səh. 292-297.

29. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) təsisatının təşəkkül tapması. AMEA «Məruzələr», Tom 66-cı cild, №3, 2010, Bakı, «Elm» nəşriyyatı, səh.139-145.

30. Azərbaycanda hüquqi islahatlar və demokratik cəmiyyət quruculuğu (XX əsrin 90-cı illəri). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №3, 2011, s.162-168.

31. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti tarixindən (XX əsrin sonları). AMEA Tarix institutu, Elmi Əsərlər, 38-ci cild, Bakı, 2011, s. 446-451.

32. İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlar. Dirçəliş, XXI əsr, №160-161/2011, s. 263-270.

33. Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında dövlət proqramının roluna dair. Azərbaycan və Arxelogiyası və Etnoqrafiyası, №1, 2012, səh.159-164.

34. Neft Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında başlıca faktor kimi (1992-1999). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunur. Xüsusi buraxılış. Bakı, 2012, №2, s. 123-127.

35. Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasındakı münasibətlərin inkişafına dair (1992-2005-ci illər). Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 7-8 may, 2013, səh.34-37.

36. Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri (1995-2000-ci illər): əməkdaşlıqdan strateji tərəfdaşlığa doğru. GEO Strategiya. №01(31) yanvar-fevral, 2016, səh. 32-35.

37. Деятельность руководства Азербайджанской Республики по урегули¬рованию Карабахского конфликта (1993-2000 гг.). Современные гуманитарные исследования, № 6(31), 2009г. с. 26-30.

38. Терроризм в политике //Стратегический анализ. - Баку, 2002. - с. 97-102 (rus dilində).

39. Развитие сотрудничество Азербайджанской Республики с между-народными организациями в области прав человека. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. №7. Тбилиси. 2010, с. 48-53.

40. Достойный сын всех свободолюбивых народов. Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. г.Махачкала, 25 ноября 2011 г. Махачкала, 2012. с.83-86.

41. Взаимоотношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на современном этапе. Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конференции 26-27 февраля 2013 г. г. Махачкала, с. 46-49.

42. Respublikada nəqliyyat və rabitənin inkişafı. Heydər Əliyev iki cilddə. 1-ci cild. Bakı, 2013, s.156-170, 498 səh.

43. Об истории Карабахского конфликта (1993-2000 г.г.) Международная научно-практическая конференция. Посвященной памяти В.П.Дзагуровой. Выпуск ХII, . Махачкала, 2014, стр.21-24.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2003-2010-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin İnsan hüquqları kafedrasının dosenti, Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, dosent 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615  
Mobil tel. (+994 50) 4656667  
Ev tel. (+994 12) 4327801
Faks  
Elektron poçtu a.balayev@box.az