Rəhimova Sevinc Sabir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan
Təvəllüdü 1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi t.ü.f.d.
Elmi rütbəsi a.e.i. 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən Tarixi

Dərbənd XII – XV əsrlərdə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Из истории города Дербента в XII – XV вв. Баку, 2014.

2. Dərbəndin XII-XI əsrlər tarixinə dair mənbələr// AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2007, 22 cild

3. Дярбянд шящяринин сон орта ясрляр тарихиндян// АМЕА Тарих Институту. Елми ясярляр. Бакы, 2007, 22 ъилд

4. Дярбянд орта яср мцяллифляринин ясярляриндя// Азярбайъан Археолоэийасы вя Етнографийасы АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Институту. Бакы, 2011, № 1

5. ХЫЫ-ХВ ясрляр Дярбянди тиъарят мяркязи кими// БДУ, Тарих вя онун проблемляри. Бакы, №2010, № 4

6. Из истории культурной жизни Дербенда в ХII-ХV вв// Кавказ и мир. Тбилиси, 2011, Международный журнал № 10

7. Азярбайъанын Дярбянд шящяринин ХЫЫ-ХВ яср тарихинин тарихшцнаслыьына даир// АМЕА Тарих Институту. Елми ясярляр. Бакы, 2012, 40 ъилд. Бейнялхалг елми конфрансын материаллары. Бакы, 26-27 апрел

8. АМЕА Тарих Институту. Елми ясярляр. Бакы, 2012, 40 ъилд. Бейнялхалг елми конфрансын материаллары. Бакы, 26-27 апрел// Гилея науковый висник. Збирник науковых праць. Вып. 60 Киев, 2012

9. Celayirelirin Hakimiyyeti Döneminde Derbent şehri.Yeni-Türkiye. Temmuz-Aralık2016. II-tom.

10.Dərbənd XV-ci əsrdə. БДУ, Тарих вя онун проблемляри. Бакы,2016, № 4

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 3925205
Ev tel. (+994 12) 5301797
Faks  
Elektron poçtu rehimova.74@mail.ru