Vahabova Esmira Rahim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 07.12.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, tarixçi
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycanda xalq təhsili məsələləri ("Kaspi" qəzeti nin materialları əsasında 1893-1917 illərdə)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Монография «Бакинское Мореходное училище конец XIX - начало XX вв.). Краткий исторический очерк» - Баку: АГМА, 2014. – 100с.

2. Монография «Из истории развития народного образования в Северном Азербайджане (2 половина 19 в. – 1917 г.)» - Баку: Сада, 2015. – 440с.

3. Завершена монография «Культурная жизнь Северного Азербайджана (2 половина 19 в. -1917 г.)» рекомендована к печати на Ученом Совете Института 5 октября 2016 года

Elmi əsərlərinin adları 1. Вопросы национального (азербайджанского) языка на страницах газеты «Каспий». // Проблемы искусства и культуры. Тезисы УI-й конференции молодых ученых, посвященной 90-летию со дня рожд. акад. М.А. Усейнова. Институт архитектуры и искусства АН Азерб. Баку. 1995, с. 44.

2. Из истории летних ученических колоний во 2 пол. 19 в. (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Тезисы УП конференции молодых ученых, посвященной 80-летию со дня рожд. А.В. Саламзаде. Институт архитектуры и искусства АН Азерб. Баку. 1996, с. 63.

3. Из истории летних ученических колоний во 2 пол. 19 - начале 20 вв. Исследования по истории Азербайджана. Сб. статей Института истории АН Азерб. ИОПИИ – депонировано в Ежеквартальном библиограф. Указат. «Депонированные научные работы». Баку. 1996, № 2, с. 35-41.

4. Вопросы открытия Бакинского женского училища Г.З. Тагиевым (по материалам газеты «Каспий»). // Там же, с. 42-53.

5. Бакинское коммерческое училище (по материалам газеты «Каспий») // Там же, 1998, № 1, с. 3-12.

6. К вопросу об учреждении духовной семинарии (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Материалы 11-й конференции. Ин-т архитектуры и искусства АН Азерб. Баку. 1998, с. 19-20.

7. К вопросу о деятельности учителей-азербайджанцев в конце 19-нач. 20 вв. (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Материалы Х конференции молодых ученых. Институт архитектуры и искусства АН Азерб. Баку, 1999, с. 174-176.

8. О роли и значении всеобщего обучения в культурном подъеме азербайджанского народа (по материалам газеты «Каспий»). // Проблемы искусства и культуры. Материалы Х1 конференции молодых ученых. Институт архитектуры искусства АН Азерб. Баку. 2000, с. 85-89.

9. Вопросы народного образования в Азербайджане на страницах газеты «Каспий» (1893-1917гг.) - Автореф. дисс... канд. ист.н. Баку, 2000, 1 п. л.

10. Становление и развитие азербайджанской печати во 2 пол. 19-нач. 20вв. // К 125-летию азербайджанской печати. Баку. Элм. № 33-34, 11.Х.2000 г.

11. К 100-летию образования Бакинского коммерческого училища. Баку, Элм, № 31-32, 6.11.2001г.

12. К 115-й годовщине со дня образования Бакинского технического училища. Баку, Элм. 2003г.

13. Развитие музыкального образования в Азербайджане в конце 19-нач.20 вв. // Азербайджан и азербайджанцы. № 1-6. 2005, с.140-143 (на англ.яз.)

14. Бакинское мореходное училище. Баку. Элм. № 33-34, 20.11.2006г.

15. Из истории передачи Дворца Ширваншахов в городское самоуправление //Азербайджан и азербайджанцы. 2008, № 5-8, с. 119-123.

16. Роль государственных структур и издательского дела Российской империи в формировании библиотечной сети Северного Азербайджана (II пол. XIX в.) / АЕМА Mərkəzi kitabxana. Elmi əsərlər. - Bakı, 2008. № 9.

17. Туркменчайский мир и его последствия / Dirçəliş XXI əsr. - Bakı, 2008-2009, № 130/131, с. 106-116.

18. К вопросу о зарождении музейного дела в Северном Азербайджане в конце 19-нач. 20 вв. // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Elmi məqalələr toplusu. - Bakэ. 2009. 0.7 c.v.

19. Губинская школа садоводства и сельскохозяйственные курсы (конец 19-начало 20 вв.) // Азербайджанское Историческое Общество. История и реальность. 2010. 2 том. С. 54-58.

20. К вопросу об исторических аспектах развития азербайджанского тюркского языка (вторая половина 19-начало 20 вв.) //Актуальные проблемы азербайджановедения Материалы Второй Международной научной конференции, посвященной 88-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. П часть. Баку-Гянджа. 4-7 мая 2011 г. С. 613-622.

21. К истории женского образования в Азербайджане в конце XIX - начале XX вв. // Тезисы Международного научного симпозиума, посвященного 110-летию создания первой на мусульманском Востоке светской женской школы. Баку. 6-7 октября 2011 г. С. 27-28.

22. О строительстве зданий учебных заведений в городах Северного Азербайджана в XIX - XX вв. / Азербайджанское историческое общество. История и реальность. 2011. № 1 с. 17-30

23. Бакинское мореходное училище – 130 лет / Седьмая научная и научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 130-летию мореходного образования в Азербайджане и 15-летию Азербайджанской Государственной Морской Академии. Баку. 15-16 ноября 2011 г (принимала участие с докладом).

24. К распространению сельскохозяйственных знаний в Елисаветпольской губернии (конец XIX - нач. XX вв.) // Вестник Бакинского университета. Серия гуманитарных наук. № 2. 2011. С. 136-144/

25. Историография изучения коврового искусства Северного Азербайджана (вторая половина ХIХ - нач. ХХ вв.) // Azərbaycan arxeologiyasэ və etnoqrafiyasэ. – Bakэ, 2011. № 2. S. 208-213/

26. Акты Кавказской Археографической Комиссии как источник для изучения истории Кавказа (на примере Северного Азербайджана) / Труды Института истории НАН Азербайджана. Азербайджанская Национальная Академия Наук. Министерство образования Азербайджанской Республики. – Материалы международной научной конференции «Азербайджанская Республика – исторический преемник Азербайджанской Демократической Республики». Спецвыпуск. 2011/38. C. 108-116.

27. Положение азербайджанского духовенства и вопрос учреждения мусульманской духовной семинарии // Azərbayan Єərqюьnaslэрэ № 1 (7), 2012. С. 48-54.

28. Распространение гигиенических знаний в Северном Азербайджане (конец XIX – нач. XX вв.) / «Азербайджан и азербайджанцы». № 1-2. Баку. 2012. С. 208-215.

29. Учебная программа по подготовке магистров по курсу «Международные договоры» / Бакинский Славянский университет. 2012. - 17с.

30. Из истории циркового искусства и строительства цирковых зданий в Северном Азербайджане во II половине XIX - начале ХХ вв. / Доклады. Национальная Академия наук Азербайджана. Том LXVIII. № 4. - Баку. 2012. С. 119-126.

31. Положение азербайджанского духовенства и вопрос учреждения мусульманской духовной семинарии (II пол. ХIХ- нач. ХХ вв.) / Azərbaycan єərgюьnaslэрэ. № 1(7). – Баку, 2012. С. 48-54.

32. Краткая история Дербентской школы садоводства (конец XIX – начало XX вв.) // Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции (гор. Махачкала, 25 ноября 2011 г.) – Махачкала, 2012. С. 87-90.

33. К истории развития ювелирного искусства в Северном Азербайджане (середина 19-начало 20 вв.) // IV. Uluslararası Türk el dokumaları (tekstil) və gelenekli sanatlar kongresi /sanat etkinlikleri. – MEA Milli Azərbaycan tarixi müzesi və Selçuk Üniversitesi Türk el sanatları araştırma ve uygulama merkezi. 02.05.10.2012. – Bakı, S. 245-251(на азерб. яз.).

34. Многосторонняя европейская политика в области образования». 2-я международная научная конференция «Инновация, качество образования и развития». Баку, 7-9 июня 2012 г. // Бакинский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

35. Азербайджан и Россия: от колониальной политики к сотрудничеству / Современная научная мысль. - М., 2013. №1. С.22-33.

36. Из истории прогрессивной азербайджанской печати Баку в начале ХХ века / СПб. Клио, 2013, № 6 (июнь) рубрика «Источниковедение». C. 13-16.

37. Русско-азербайджанские школы Северного Азербайджана (2 пол. 19-нач.20) / Мозырский педагогический университет. 7-ая международная научная конференция «Текст. Язык. Человек!»: сборник научных трудов: В 2 ч. Ч.2 / УО МГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: С.Б.Кураш (отв. ред.) [и др.]. - Мозырь. 2013. - С.201-204.

38. Влияние революционных событий России на развитие азербайджанской партийной печати в начале ХХ века / Материалы Международной научной конференции «Роль России в исторических судьбах народов Кавказа». 26-27 февраля 2013 г. Махачкала. 2013. С. 57-65.

39. Об издании газеты «Ведомости Бакинского градоначальства» // Первые всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сб. ст. – Махачкала, 2013. C. 29-31.

40. Из истории организации детских садов в Северном Азербайджане в начале ХХ века // 1 Международная научно-практическая конференция. Национально-культурные традиции воспитания в условиях модернизации образования. 28-30 декабря 2013. – Махачкала, 2013. С. 39-43.

41. Влияние колониальной политики царской России на культуру Северного Азербайджана (II половина XIX-начало XX вв.) // Труды Института истории НАН Азербайджана. Азербайджанское историческое общество. Материалы международной научной конференции «кавказские войны и их последствия в начале 19 века». Специальный выпуск. 44-45-46-47/2 013. С.364-378.

42. Sviluppo delle arti figurative nell, Аzerbaigian settentrionale (seconda meta del XIX - inizio XX secolo) // IRS Patrimonio. 2 (7). Estate 2013. Digest. S. 4-13

43. О введении предмета рисование в учебные заведения Северного Азербайджана (II половина XIX - начало XX вв.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. «Искусствоведение». Серия 15. Вып. 2. 2015. с. 164-177.

44. Kuzey azerbaycanda gьzel sanatlarэn geliюimi (XIX yьzyэlэn ikinci – XX. Yьzyэlэn baюlarэ) // ЭRS Miras. 2 (10) yaz 2014. Derleme. 4-13.

45. Азербайджанская печать накануне и в годы первой мировой войны // Вопросы истории. 2014. № 12. с. 149-156.

46. Истоки азербайджанской прозы // Литературный Азербайджан. 2014. № 8. C. 92-96.

47. Из истории строительства культовых сооружений на территории Cеверного Aзербайджана в период российской колонизации (II пол. XIX-нач. XX вв.) // Международное научное сотрудничество, образование и культура. Научный журнал. - Ростов-на-Дону. 2014. № 1 (2). C. 31-41.

48. Азербайджанское кино в годы первой мировой войны // Международное научное сотрудничество, образование и культура. Научный журнал. - Ростов-на-Дону. 2014. № 2 (3). С. 33-43.

49. Сатирическая печать как отражение общественно-политической жизни Северного Азербайджана в начале XX века // Международное научное сотрудничество, образование и культура. Научный журнал. - Ростов-на-Дону, 2014. № 3 (4). с. 51-66

50. Сравнительный анализ подготовки учителей в Азербайджане в конце XIX-начале XXI вв. // Международное научное сотрудничество, образование и культура. Научный журнал. - Ростов-на-Дону, 2014. № 4 (5). С. 29-38.

51. Из истории издательской деятельности БОИРТО и Cовета съезда бакинских нефтепромышленников (конец XIX-нач. XX вв.) // Əsrin mьqaviləsi elmi konfrans 22-23 sentyabr 2014-cь il. - Gəncə, 2014. C. 80-87.

52. Вопрос об устройcтве рабочих поселков на Бакинских нефтяных промыслах (конец XIX-начало XX вв.) // Əsrin mьqaviləsi elmi konfrans 22-23 sentyabr 2014-cь il. - Gəncə, 2014. C. 88-98.

53. Из истории садово-паркой культуры Баку // Архитектура. Строительство. Дизайн. Международная Ассоциация Союза архитекторов. – М., 2014. № 2 (75). C. 54-63.

54. К вопросу о богословской подготовке мусульман Северного Азербайджана за пределами Российской империи (вторая половина XIX-начало XX вв.) // Ученые записки. – Гянджа, 2014. № 1. C. 197-204

55. Краткая история азербайджанской тюркской печати накануне и в годы Первой мировой войны // Культурное измерение войны. Первая мировая война в образах, в памяти и в истории (к 70-летию факультета истории, философии и искусств): Материалы Международной научной конференции (Ставрополь 23-26 октября 2014 г.) – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С. 67-73. Библиотеки Совета съезда бакинских нефтепромышленников (вторая половина 19-начало 20 вв.) // Гасырлар авазы - Эхо веков. Казань. № Ѕ. 2015. C. 277-282.

56. Азербайджанский оперный театр. Начало ХХ века. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15 «Искусствоведение». Вып. № 2. 2015. С. 5-18.

57. Первые театры на мусульманском Востоке // Регион плюс. № 35 (291). 29 сентября 2015. С. 46- 49 (от 1 октября 2015г. на азерб. и англ. яз. С. 46-49).

58. Азербайджанская тюркская печать в конце XIX века // Геостратегия. № 03 (27). Май-июнь. 2015. с. 47-51.

59. Из истории развития кинематографа в Северном Азербайджане и его просветительский характер (вторая половина XIX - начало XX вв.) // СПб., КЛИО. 2015. №12. С. 118-129.

60. К вопросу о деятельности Азербайджанского культурно-просветительного общества «Ниджат» в начале XX века / Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans.15-16 oktyabr 2015-ci il. II hissə. - Gəncə. 2015. С. 295-300.

61. Из истории развития азербайджанской детской литературы (II пол. XIX - начало XX вв.) // Bakэ Avrasiya Universiteti. Sivilizasiya. Elmi-nəzəri jurnal. № 4. 2015. S. 72-81.

62. Ханский дворец – дворец Сардара в Иревани // ИРС. № 1 (73). 2015. С. 42-47.

63. Фольклор - наследие культуры азербайджанского народа (вторая половина XIX - началa XX вв.) // Баку. Университет «Кавказ». Вып. 3. № 1. 2015. С. 80-89.

64. Из истории зарождения первых музеев в Северном Азербайджане. – Санкт-Петербург. Ж. Вопросы музеологии. № 1 (11). 2015. С. 35-48.

65. Строительство учреждений здравоохранения как важная сфера социальной жизни азербайджанского общества (XIX - начало XX вв.) // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Материалы Международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2015г. Махачкала). – Махачкала, 2015. С. 224-230.

66. Школы Совета съезда бакинских нефтепромышленников // Гасырлар авазы – Эхо веков. Научно-документальный журнал. Казань. 2016. № Ѕ (82/83). С. 252-260.

67. К 135-летию со дня рождения Азербайджанского Просветителя Абдуллы Мустафа оглы Шаига // Аkademik tarih ve dьєьnce dergisi - Академическая история и мысль. Тьrkiye. Cilt: 3 / Sayэ: 9 /Aрustos / 2016. S. 49-58.

68. Рецензия на монографию доктора наук, зав. Отделом «История азербайджано-российских отношений» Института Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана С.И. Алиевой «Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX - начало XX вв.)» // Вопросы истории. - М., 2016. № 9. С. 174-177.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Член редакционного совета ж. Международное Научное Сотрудничество, Образование и культура (с 2014г.). Ростов-на-Дону
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Slavyan Universiteti, 2005-2013 , baş müəllim " Diplomatiya və xarici siyasət " kafedrası , "Beynəlxalq münasibətlər" fakültəsi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 50) 5240050
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu esmira.vahabova@mail.ru