Qarayev Elçin Teymur oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıUcar rayonu, Küçəkənd kəndi 
Təvəllüdü 01.05.1966
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

3

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində. monoqrafiya “ADPU” nəşriyyatı, Bakı,2005, 160 səh.

2. F.İ.Soymonovun “Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator Böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri” adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. monoqradiya“ADPU” nəşriyyatı, Bakı,2006, 141 cəh.

3. “İrəvan xanlığı (1747-1828)” monoqrafiya. “Avropa” nəşriyyatı, Bakı, 2010, 343 səh.

4. “Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən (XVII yüzilliyin sonu-XIX yüzilliyin ortalarında)”. . monoqradiya, “Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 544 səh.

5. Səyyah İ.Q.Lerx və onun səyahətnaməsi. Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, 1997, s.136-137.

6. Holland səyyahı Korneli de Bruin. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət (12-ci buraxılış), Bakı, 1997, s.12-13.

7. Rus səyyahı F.İ.Soymonovun səyahətnaməsində Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə dair. Azərbaycan tarixi, arxeologiyası və etnoqrafiyası problemlərinə dair. Bakı, 1997, s. 90-98.

8. Səyyah Şinezenin səyahətnaməsi XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın siyasi vəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri, Bakı,2000, №2, s.46-48.

9. M.Biberşteynin səyahətnaməsində XVIII əsrin ikinci yarısındaAzərbaycan iqtisadiyyatınınvəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri, Bakı,2001, №1, s.41-43.

10. XVIII əsrin axırıarında rus qoşunlarının Dərbənd şəhərini işğal etməsi (V.İ.Bakuninanın “1796-cı il İran yürüşü” əsəri üzrə. Tarix və onun problemləri, Bakı,2001, №3-4, s.34-36.

11. Districts of Irevani Khanate. Azerbaijan and Azerbaijanis, №5-12, 2006 г.

12. “Sovet tarixşünaslığında İrəvan xanlığı tarixinin mübahisəli məsələlərinə dair”. Tarix və onun problemləri, №3, Bakı, 2009, səh. 411-419.

13. «Из истории отношений Иреванского ханства с Картли-Кахетинским царством». Азербайджан и Азербайджанцы, №1-2, Баку, 2010, стр. 85-99.

14. “XVIII yüzilliyin 60-90-cı illərində İrəvan xanlığının Osmanlı İmperiyası ilə siyasi münasibətləri”. “Dirçəliş-XX əsr”, №3-4, Bakı 2012, səh.407-418.

15. “İrəvan hakimi Hüseynqulu xanın həyatı və fəaliyyəti haqqında”. “Dirçəliş-XX əsr”, №9-10, Bakı 2012, səh.407-414.

16. “Gülüstan sülh müqaviləsindən sonra sərhəd xəttinin müəyyən olunmasında Rusiya ilə Qacar dövləti arasında baş verən mübahisədə İrəvan xanlığının yeri və rolu”. “Geo-Strategiya”, №05, Bakı, 2013, cəh.26-31.

17. “İrəvan xanlığı Ağa Məhəmməd şah Qacarın yürüşləri dövründə”. “Hərbi bilik” jurnalı, 2013-cü il, №6, səh.91-102 .

18. İrəvan bölgəsinin memarlıq abidələrindən (XVII əsrin sonu-XIX əsrin birinci yarısında). Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2013, səh.79-85.

19. Birinci İrəvan döyüşü. Geo-strategiya jurnalı, 2014, səh. 45-52

20. “XVIII-XIX əsrin əvvəllərində İrəvan bölgəsi əhalisinin say və etnik tərkibi”. “Hərbi bilik” jurnalı, 2016, №1, səh.105-111.

21. “XVIII yüzilliyin axırlarında İrəvan xanlığının siyasi vəziyyəti”. Hərbi bilik, 2014-cü il, №1, səh.45-52.

22. XIX əsrin əvvəllərində İrəvan xanlığının xarici siyasəti”. Hərbi bilik jurnalı, 2015, №5 (137), səh.99-110

23. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin idarəçilik sistemi, 2014, №5, səh. 131-144.

24. Поход Османских войск в Иреванскую провинцию в 1724 г. XII-е Дзагуровские чтения. Материалы международной научно-практической конфренции, Махачкала-2014, стр.128-131.

25. İrəvan bölgəsinin ərazisi, sərhədləri (XVII əsrin sonu-XIX əsrin ortalarında). Pedaqoyi Universitet Xəbərləri (tarix elmlər üzrə), 2014, №2, səh.124-130.

26. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti: Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans, 15-16 oktyabr 2015-ci il, II hissə, “Rusiyanın İrəvan xanlığına yürüşü üçün bəhanəsi”, səh.169-172.

27. Rusiyanın İrəvan xanlığına yürüşü üçün bəhanəsi. “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2015-ci il, №1, səh.98-102.

28. İkinci İrəvan yürüşündən sonra baş verən hadisələr və Gülüstan müqaviləsi. “Tarix və onun problemləri”, Bakı, 2015-ci il, №2, səh.71-78.

29. 1827-1850-ci illərin əvvəllərində Rusiyanın İrəvan bölgəsində müstəmləkəçilik siyasəti və kəndli hərəkatları. Pedaqoyi Universitet Xəbərləri (tarix elmlər üzrə), 2015, №2, səh.103-107.

30. İrəvan bölgəsinin kənd təsərrüfatı (XVII əsrin sonu-XIX əsrin birinci yarısında). Arxeologiya İnstitutunun xəbərləridə çapda

31. İrəvan bölgəsinin torpaq mülkiyyət formaları (XVII əsrin sonu-XIX əsrin birinci yarısında) API-də çapda

32. İşğaldan sonra çarizmin İrəvan bölgəsində yeritdiyi vergi siyasətinə dair (1827-1851). Gəncə Dövlət Universitetinin Eimi Xəbərləri, Gəncə, 2014, №3, səh.237-242.

33. İrəvan bölgəsində ticarət. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər (ictimai elmlər seriyası), Bakı, 2016, №1, səh.134-140.

34. “İrəvan xanlığında vergi və mükəlləfiyyət”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər (ictimai elmlər seriyası), Bakı, 2016, №2,2016, səh.134-142

35. Второй Эриванский поход российских войск 1808 г. Вопросы Истории, 2016, №7, стр.148-153.

36. Поход российских войск в Иреванское ханство под руководством генерал-адъютанта K.X. Бенкендорфа. Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографическое чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей, часть 1, Махачкала 2016, стр. 141-149

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 55) 5627538
Ev tel. (+994 12) 4345539 
Faks  
Elektron poçtu elchin-qarayev@mail.ru