Axundova Nigar Rəşid qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 05.10.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoqi İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

550302

Vətən tarixi

Azərbaycan SSR ziyalılarının elmi-texniki tərəqqidə rolu (1971-1980-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

115

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Программа по курсу “История Азербайджана”, Баку-2001, 2 п.л., с. 54.

2. Программа по курсу “Культурология”, Баку, 2002. Приказом Министерства Образования Азербайджанской Республики №142 от 17 февраля 2003 г. выдан гриф (с. 37).

3. Программа по курсу «История», Баку, 2004 Приказом Министерства Образования Азербайджанской Республики №100 от 06 февраля 2004 г. Выдан гриф (105 с.).

4. Tarix fənni üzrə proqram (bakalavr pilləsi üzrə bütün ixtisaslar üçün). Bakı-2004, s. 87.

5. Политическая история (краткий курс лекций). В соавторстве с д.и.н Сулеймановой С.Ю. (Утверждён Министерством Образования Азербайджанской Республики №766 от 14.11.2005 г. Баку-2006, 203 с.).

6. Незабываемый учитель в книге “Tarix elminə həsr olunmuş”. Bakı, 2008, ss. 76-79.

7. К вопросу историографии проблемы вклада художественной интеллигенции Азербайджана в победу в войне 1941-1945 гг. В книге: “Azərbaycan 1941-1945-ci illər mühasibəsində” məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 2008, ss. 117-143.

8. Программа по курсу «История Азербайджана». Баку, 2010.

9. Heydar Aliyev and the development of culture of Azerbaijan Respublik. Международный научный журнал, 34-43, Кавказ и мир, 2012, №12, сс. 39-43.

10. Из истории развития культуры Азербайджана ХХ-ХХI век. Баку, книга 2013, 411 с.

11. Heydər Əliyev (iki cilddə), 2013 ( kollektiv monoqrafiya), I cild, VI fəsil Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-da mədəniyyətin inkişafı. f. 6.3. Repsublikada mədəniyyətin inkişafı (1969-1982 illər), ss. 295-319. II s. 500 s. Heydər Əliyev və – Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi tərəqqi. II-ci cild birgə İ.Hacıyevlə. 5.3 Milli mənəvi dəyərlərin dircəldilməsi və görünməsi, s. 494-503 (1993-2003-cü illər). Bakı. Turxan NPB, 2013.

12. Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində (sənədlər və materiallar). I cild Turxan, Bakı, 2013 (668 s.); II cild Turxan, Bakı, 2013 (638 s.). Tərtibində iştirak etmişəm.

13. Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003), cild 1, Heydər Əkiyev dövrü. Bakı, 2016. VIII Fəsil Azərbaycan Respublikasına Milli Mənəvi həyat. 8.3. Milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsi və qorunması ss.481-489 (Akademik İ.M.Hacı-yev lə həm müəllif).

14. Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016), cild 2, İlham Əliyev dövrü. Bakı, 2016. VII Fəsil Azərbaycan Respublikasında mənəvi-mədəni inkişaf. 7.1.Mədəniyyətin inkişaf, ss. 307-315. 7.2.Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, ss. 315-323. 7.7.Beynəlxalq mədəni əlaqələr, ss. 364-376. XI Fəsil Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan Respublikasının sosial mədəni inkişafında rolu. 11.2. Fondun Milli mədəniyyətin inkişafında rolu, ss. 515-529.

Elmi əsərlərinin adları 1. «Участие интеллигенции Азербайджана в изобретательском и рационализаторском движении в 70-е годы» – V Республиканская научная конференция аспирантов вузов Азербайджана, Тезисы докладов (I том), Баку, 1985, с. 85.

2. «Роль интеллигенции Азербайджана в научно-техническом прогрессе по развитию производственных сил (1971-1985 гг.)» – Программа конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР, Баку, 1986.

3. «Вклад интеллигенции Азербайджана в научно-технический прогресс в сельском хозяйстве (1971-1980 гг.)» – Труды конференции молодых ученых Академии наук Азербайджанской ССР. Баку, Элм, 1987, сс. 196-197.

4. «Успех ученых Азербайджана в борьбе за научно-технический прогресс (1971-1980 гг.)» – Материалы II научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР, посвящённой 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, ч. 1, Баку, 1987, сс. 31-35.

5. Вклад советской интеллигенции в научно-технический прогресс в 1971-1980 гг. (на примере Азербайджанской ССР) Программа конференции молодых учёных Академии наук «Великий Октябрь и современность: актуальные проблемы обществоведения». Баку, Елм, 1987, с. 6.

6. «Вклад советской интеллигенции в научно-технический прогресс в 1971-1980 гг. (на примере Азербайджанской ССР)» – Конференция молодых учёных Академии наук «Великий Октябрь и современность: актуальные проблемы обществоведения». Баку, Элм, 1988, сс. 87-89.

7. «О материальных и социально-экономических условиях повышения роли интеллигенции Азербайджана в научно-техническом прогрессе (1971-1980 гг.)» – Материалы научной конференции, посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социа-листической революции. Баку, 1988, с. 44.

8. Основные направления и особенности развития научно-технического прогресса в 70-е годы Азербайджанской ССР – Материалы научной конференции, Баку, 1989, сс. 152-154.

9. Вклад интеллигенции Азербайджанской ССР в НТП (1971-1980 гг.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Баку, 1989, с. 22.

10. Некоторые вопросы историографии проблем вклада интеллигенции в научно-техническом прогрессе. Труды научной конференции, посвящённой «Дню восстановления Азербайджанской государственной государственности». Баку, Элм, 1991, сс. 244-249.

11. К вопросу истории развития художественной интеллигенции Азербайджана (1960-1990-е гг.). Доклады первой научной конференции молодых исследователей проблем Азербайджана, вторая часть, Баку, 1991, сс. 240-242.

12. К вопросу истории художественной интеллигенции Азербайджана в 1960-1990-х гг. Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi. Доклады второй республиканской научной конференции молодых исследователей проблем истории Азербайджана (27-28 марта 1992 г.), сс. 285-287.

13. «Художественная интеллигенция Азербайджана и ее роль в сфере культурного сотрудничества с зарубежными странами в 1960-1980 гг. Доклады Бакинского Международного симпозиума». Азербайджан в международных экономических взаимосвязях (20-22 октября 1994). Баку, 1995, с. 173-175.

14. Художественная интеллигенция Азербайджана и ее роль в демократизации общества (1960-1990 гг.). (Архитектура, изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика, монументальное и декоративно-прикладное искусство). Проблемы истории Азербайджан: Сборник статей АН Азерб. Респ. Ин-т истории, Баку, 1995, сс. 114-116. Деп. В ИОПИИ АНА, 01.03.95. Ежеквартальный библиотечный указатель 1995 г., №1, с. 14.

15. Художественная интеллигенция Азербайджана на современном этапе: (Литература) (1960-1990 гг.). Проблемы истории. Баку, 1995, с. 32-26. Деп. В ИОПИИ 30.06.95, №29 (1995, №2, с. 17).

16. Отражение в научной и учебной литературе проблемы художественной интелли-генции Азербайджана на современном этапе (1960-1990-х гг.). The conference “The problems of Azerbaijan history and their reflection in modern textbooks and research literature”, Баку, 1995, 15 апреля, сс. 94-95.

17. Культура Азербайджана на современном этапе: (на примере музыкального искусства 1960-1990-е гг.). Исследование по истории Азербайджана: Сб.ст. (Ин-т истории АН Азерб. Респ. Баку, 1996, сс. 192-196 – Деп. В ИОПИИ 24.06.96 № 40 – 1996, № 2, с. 24, (№ 41)).

18. Некоторые проблемы развития культуры Азербайджана в период рыночной экономики в кн.: “ Bazar münasibətləri şəraitində biznesin sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 1996, ss.67-69.

19. Международные связи художественной интеллигенции Азербайджана в области музыкального искусства в 1960-1990-е годы, в кн.: “Азербайджан в международных многосторонних взаимосвязях”. Доклады второго Бакинского международного сим-позиума. (БМС-95) 22-24 ноября, 1995, Баку. Элм, 1997, сс. 230-233.

20. Роль Баку в развитии международных связей азербайджанского кинематографа (1960-1990-е гг.) в кн.: Üçüncü Bakı Beynəlxalq simpozium. «Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu». Bakı. Elm, 1997, ss. 166-169.

21. Художественная интеллигенция Азербайджана на современном этапе: (Худ. Лит. Литературоведение, театр, музыка). Исследование по истории Азербайджана, Баку, 1998, с. 140-148, 1998, №1, с.19 (№ 43).

22. Программа по курсу “Культурология”, Баку, 1998, с. 17.

23. Некоторые вопросы истории музыкального искусства в период рыночной экономики в кн.: Мустягил Азярбайъан Республикасынын Милли игтисади инкишафы проблемляриня щяср едилмиш елми-нязяри конфрансынын тезисляри. Бакы, 1998 (sс. 152-155).

24. Многогранные культурные взаимосвязи Азербайджана и Норвегии в современный период в кн.: Азербайджан в многовековых многогранных культурных взаимосвязях Сборник докладов Четвертого Бакинского Международного Симпозиума (4-6 июнь, 1999, Баку-Насир-1999, сc. 159-162.

25. Развитие культуры Азербайджана и роль в этом художественной интеллигенции в переходный период в кн.: Азярбайъан Республикасында игтисади-ислащатлар вя проблемляр елми-практики конфрансын тезисляри. 25 май, 1999, с. 98-99.

26. К вопросу истории художественной интеллигенции Азербайджана на современном этапе (изобразительное искусство) в кн.: “Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının formalaşması və sahibkarlığın inkişaf problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri. 27 may 2000-ci il. Bakı-2000, ss. 178-180.

27. “Роль и степень исследования вопросов развития культуры на современном этапе” в кн.: “Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçüncü minilliyi birinci yüzilliyində mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri 26 may 2001-ci il”, Baku, 2001, ss. 297-300.

28. Программа по курсу “История Азербайджана”, Баку-2001, 2 п.л., с. 54.

29. Azərbaycan bədii yaradıcı ziyalılarin tarixşünaslığın bəzi məsələlərinə dair (1960-1990-ci illər) – Azərbaycan Şünasların beynəlxalq elmi-nəzəri yubileyi konfransın (Bakı, 24-25 yanvar, 2002-ci il, Bakı, Rafiqun, 2002) (proqramm).

30.“Искусство Азербайджана вчера, сегодня, завтра”. В кн.: “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusunda həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. 24 may 2002-ci il. Bakı, 2002, ss. 206-209.

31.К вопросу о развитии культуры на современном этапе Азербайджанской Республики (1991 по наши дни) в кн.: Azərbaycan Elmi və Mədəniyyəti: Azərbaycan Problemləri elmi-praktiki kofransın tezisləri. III. Bakı, 2003, Qərb Universiteti, ss. 45-46.

32.Программа по курсу “Культурология”, Баку, 2002. Приказом Министерства Образо-вания Азербайджанской Республики №142 от 17 февраля 2003 г. выдан гриф (с. 37).

33.Программа по курсу «История», Баку, 2004 Приказом Министерства Образования Азербайджанской Республики №100 от 06 февраля 2004 г. выдан гриф (105 с.).

34.Tarix fənni üzrə proqram (bakalavr pilləsi üzrə bütün ixtisaslar üçün). Bakı-2004, s. 87.

35.Международные творческие контакты художественной интеллигенции на современ-ном этапе (1960 г. по наши дни) в кн.: Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezis-materialları. 26 may 2004-ci il. Bakı, 2004, ss. 185-193.

36.Из истории роли художественной интеллигенции в развитии культуры Азербайджана в 1960-1990-е гг. – “Azərbaycan dünyanın ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biridir” kitabında. Bakı, 2004, ss. 54-57.

37.«Женщины-лидеры, представители творческой интеллигенции Азербайджана ХХ-ХХI вв. (цифры, факты, события)». В кн.: “Müasir sosial-siyasi dəyişikliklər kon¬tekstində qender təhsilinin inkişafı (elmi-praktiki konfransın materialları)”. Bakı, 2004, s. 192-195.

38.«К вопросу историографии проблем развития культуры, культурно-просветительской деятельности художественной интеллигенции Азербайджана» в кн.: “Azərbaycan-şünaslar müstəqil birliyinin beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransının Məruzələr məcmuəsi”. Bakı-2004, ss. 185-189 (1 ç.v.).

39.Mədəniyyatşünaslıq fənni üzrə proqram (bakalavr hazırlığı üçün). Bakı, 2004, ss. 1-24. Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyi. Bakı Biznes Universiteti.

40.“Azərbaycan mədəniyyəti müstəqillik dövründə (1991-2004-cü illər)”. Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu mövzusunda elmi praktiki konfransın tezisləri. Bakı, Qərb Universiteti, 2005, ss. 97- 101.

41.Политическая история (краткий курс лекций). В соавторстве с д.и.н Сулеймановой С.Ю. (Утверждён Министерством Образования Азербайджанской Республики №766 от 14.11.2005 г. Баку-2006, 203 с.).

42.Живопись Азербайджана на современном этапе в кн.: “VTS: iqtisadi inkişaf, sülh və əminamanlıq kımıridir”. Elmi-praktiki konfrasinda. Bakı, 05 may 2006-cı il (proqram).

43.Из истории художественной интеллигенции Азербайджана (1960-1990 гг.) в кн.: Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). XXVI, Bakı, Səda-2006, ss. 213-219.

44.Из истории вклада художественной интеллигенции в развитие изобразительного искусства, скульптуры и графики Азербайд-жана на примере деятельности женщин-художниц ХХ-ХХI веков и образов женщин, созданных художниками Азербайджана. В кн.: “Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq: biloloqiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri)”. XXVIII. Bakı, “Səda”-2006, ss. 193-197.

45.Из истории вклада художественной интеллигенции в победу в великой отечественной войне (1941-1945 гг.), журнал: АИДIТ, №4, 2006, сc. 86-94.

46.Из истории вклада художественной интеллигенции в развитие культуры на современном этапе (на примере развития живописи и скульптуры и роли женщин в данной процессе, в кн.: “Davamlı inkişafın təmin edilməsində Gender tədqiqatçılarının rolu (elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı-Baku, 2007, ss. 51-57.

47.Müasir dövrdə Azərbaycanın mədəniyyəti, ədəbiyyəti və incəsənətinin inkişafında bədii yaradıçı ziyalılarının roly. “Tarix və onun problemləri” nızıri, elmi, metodik jurnal №2.Bakı, 2007, ss. 248-252.

48.Azərbaycanın ədəbiyyatı və incəsənəti Böyük Vətən Müharibəsi illərində (1941-1945-ci illər). Audit, jurnal, №3-4, 2007, ss. 81-89.

49.«Из истории вклада художественной интеллигенции в развитие культуры Азербайджана (1960-2006 гг.)» в журнале “Tarix və onun problemləri”, №3, Bakı, 2007, ss. 159-166.

50.Из истории международных культурных связей художественной интеллигенции (1960-2006 гг.) в журнале «Tarix və onun problemləri », №4. Bakı, 2007, sс. 273-279.

51.Незабываемый учитель в книге “Tarix elminə həsr olunmuş”. Bakı, 2008, ss. 76-79.

52.“Tarix elminə həsr olunmuş ömür”. Bakı, 2008 (Редактор), 111s.

53.Программа для бакалавров по курсу психологии (программа). Баку, 2008.

54.Heydar Aliyev and Azerbaijani culture. Журнал «Азербайджан и азербайджанцы», №9-12. Баку, 2008, сс. 117-121.

55.Об истории развития культуры Азербайджана на современном этапе и о международных связях тюркоязычных стран на примере Тюрксой. Tarix və Gerçəklik jurnalı 2(4), 2008. Azərbaycan tarix qurumu, ss. 74-80.

56.К вопросу историографии проблемы вклада художественной интеллигенции Азербайджана в победу в войне 1941-1945 гг. В книге: “Azərbaycan 1941-1945-ci illər mühasibəsində” məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 2008, ss. 117-143.

57. Müstəqillik dövründə mədəniyyətin inkişafı haqqında (Turksoy haqqında). «Из истории развития культуры Азербайджана на сов-ременном этапе» (о Тюркской между-народной организации по сов-местному развитию тюркской культуры и искусства). В кн.: “Azərbaycan Dövlətçilik ənənələrinin tarixi”. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmqsının və Bakının azad olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium tezislər. Bakı şəhəri 13-14 sentyabr. Bakı, 2008, ss. 77-80.

58.Из истории международных культурных связей художественной интеллигенции Азербайджана (1960-2006 гг.) в журнале «Азербайджан и азербайджанцы», №1-4, Баку, 2008, сс. 194-199.

59.Bədii-yaradıcı ziyalılarin beynəlxalq əlaqəsinə dair fəaliyyəti və Azərbaycan incəsənətinin inkişafında rolu (1960-2007-ci illər). Jurnal Audit 1/2009, ss. 63-67.

60.A mцveszerfelmiseg szerepe Azerlaidzsan Kюztarsasaq Nemzefkюri kulturalis kapcsolataiban “Macarıstan-Azərbaycan mədəniyyətinin dialoqu”. IV Beynəlxalq Elmi Konfrans (tarix, etnoloqiya, folklor, ədəbiyyat, linqvistika). Budapeşt, 2009, ss. 10-11.

61.Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq mədəni əlaqələrin inkişafında rolu. Jurnal Audit 4/2009, Məqalə 0,33, ss. 75-79.

62.“Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında Şamaxı şəhərində yerı”. Azərbaycan Milli Akademiyası. Elmi əsərlər, 2009, cild 28, Bakı, 2009, ss. 187-193.

63.Роль культуры в национальном самоутверждении азербайджанского народа на современном этапе “Azərbaycan xalqının milli özünütəstiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri beynəlxalq konfransın materrialları”. 29-30 noyabr. Bakı, s. 363- 365.

64.Heydar Aliyev and Azerbaijani culture. The place of cultural contacts in international policy of Azerbaijan and development of culture in Azerbaijan. Журнал «Азербайджан и азербайджанцы», Vol. 107-108. Baku, 2010, сс. 36-45.

65.Из истории Тюрксоя сегодня. Роль художественной интеллигенции в деятельности Тюрксоя. В кн.: “Türk dünyası. Dünəni və bu günü (beynəlxalq elmi konfrans)”. Tezislər 23-24 may 2011. Bakı, 2011, ss. 246-249.

66.Программа по курсу «История Азербайджана». Баку, 2010.

67.К истории культурных связей Азербайджанской Республики на современном этапе (на рубеже ХХ-XXI вв.). В кн.: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər «Azərbaycan-Dağıstan: qardaşlıq münasibətləri tarixi, müasirlik, perspektivlər» mövzusunda Seyid Qurbanovun xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış 2010/33, ss. 465-476.

68.International Scientific conference “Modern problems of teacher’s training”. October 28-29, 2011, Baku. Этнические проблемы преподавания истории и культуры Азербайджана в вузах, сс. 119-123.

69.Qlobalaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri ümümmilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və Müasir Azərbaycan dövlətlərinin 93 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrasının materiaaları. Bakı. Azərbaycan Universiteti, 4-5 may 2011-ci il. Clobalization and culture Heydar Aliyev and Azerbaijan culture pr. 354-359.

70.К вопросу преподавания истории Азербайджана в вузах. (Qlobalaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi praktik konfransının tezisləri (0305 oktyabr, 2011), Gəncə-2011, ss. 301-303, (319 s.)

71.Heydar Aliyev and the development of culture of Azerbaijan Respublik. Международный научный журнал, 34-43, Кавказ и мир, 2012, №12, сс. 39-43.

72.Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının inkişaf strateqiyasında mədəniyyət məsələsi. Audit 1/2012, ss. 90-97.

73.«Из истории Тюрксоя сегодня. Роль художественной интеллигенции в деятельности Тюрксоя». В кн.: «Türk dünyası: Dünəni və bu günü 23-24 may 2011-ci il. Beynəlxalq elm konfrasın materialları I. Bakı, 2012, ss. 167-174».

74.Роль города Дербента в культурных связях Азербайджанской Республики с Республикой Дагестан Российской Федерации. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix institutu Elmi əsərlər. Dərbənd şəhərinin tarixi: Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin parlaq səhifələri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. Dərbənd şəhərinin 5000 illiyinə həsr olunmuş 2012/40, ss. 361-373.

75.Программа по философии. Баку, 2012, бакалавр: ВВИ.

76.XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində müasir Azərbaycan Respublikasında mədəniyyatın inkişafı məsələləri (təsviri sənətin inkişafı haqqında Azərbaycan Respublikası uğurlar və perspektivlər. Bakı, 16 noyabr, 2011-ci il, ss. 148-156, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı) 2012.

77.Из истории развития культуры Азербайджана ХХ-ХХI век. Баку, книга 2013, 411 с.

78.Heydər Əliyev (iki cilddə), 2013 (kollektiv monoqrafiya), I cilddə, VI Fəsil Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-də mədəniyyatın inkişafı. 6.3. Repsublikada mədəniyyətin inkişafı (1969-1982 illər), ss. 295-319. II s. 500 s. Heydər Əliyev və – Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi tərəqqi. II-ci cild birgə İ.Hacıyevlə. 5.3 Milli mənəvi dəyərlərin dircəldilməsi və görünməsi, s. 494-503 (1993-2003-cü illər). Bakı. Turxan NPB, 2013.

79.Heydər Əliyev və mədəniyyət. Audit №2, 2013-cü il, ss. 69-77.

80.Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamısıdır. Tarix və onun problemləri, №2, 2013, ss. 140-144.

81.Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı (1993-2003-cü il). V kn.: Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 ilin yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın Materialları. Bakı, 2013, ss. 122-131.

82.Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində (sənədlər və materiallar). I cild Turxan, Bakı, 2013 (668 s.); II cild Turxan, Bakı, 2013 (638 s.). Tərtibində iştirak etmişəm.

83.Культурные связи Азербайджанской Республики и Республики Дагестан Российской Федерации. Бейнялхалг елми-нязяри конфрансын материаллары. Мултикултурализм просесляри Глобалашма шяраитиндя. Материаллар АДМИГ-нун 90 иллийиня щяср олунур. Бакы-2014, сs. 242-247.

84.Культурные связи Азербайджанской Республики с Дагестаном Российской Федерации (1991-2014 года). BBU, Audit, 2014 г.

85.К вопросу о вкладе художественной интеллигенции Азербайджана в победе над фашизмом (1941-1945 гг.). Бейнялхалг конфранс, 6-7 XII. 2013-ъи ил.

86.Художественная интеллигенция Азербайджанской Республики и Республики Дагес-тан Российской Федерации: культурные связи и пути их дальнейшего совершенст-вования. Международная научно-практическая Конференция: Актуальные проблемы развития общества: поиск путей решения. Московский государственный машиностроительный Университет, г.Махачкала, апрель 2014 г.

87.Из истории исследования проблемы Великой Отечественной войны в работах азербайджанских учёных. Даггосуниверситет, г.Махачкала.

88.К вопросу развития культуры Азербайджанской Республики в конце ХХ – начале XXI веке. Елми ясярляр 38-ъилд, Бакы-2011. Материалы международной научной конференции «Азербайджанская Республика – исторический преемник Азер-байджанской Демократи¬чес¬кой Республики». №38/2011, cс. 139-144.

89.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri V beynəlxalq elmi konfransın proqrammı. 05-07 may 2014-cü il. Bakı, 2014. Heydər Əliyev və mədəniyyəti inkişafı (1969-1982-ci illər), ss. 71-73.

90.11 марта 2014 г. – Круглый стол (доклад) Вклад художественной интеллигенции Азербайджана в победу над фашизмом (1941-1945 гг.).

91.Из истории исследования проблемы Великой Отечественной войны в работах азербайджанских стран конференция Махачкала. konfdzag@mail.ru.

92.Художественная интеллигенция Азербайджанской Республики и Республики Дагестан Российской Федерации: культурные связи и пути их дальнейшего совершенствования. Махачкала 2014 г. Международная конференция: «Актуальные проблемы развития общества: поиск путей решения». Дзагуровские чтения сборник трудов Махачкала, 2014, Дагестанский Государственный Университет.

93.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. May 2014. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin inkiafı.

94.Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и роль художественной интеллигенции в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Министерство молодёжи и спорта. Международная конференция «Вклад Азербайджана в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 5-8 мая 2014 г., г.Баку. Азербайджан.

95.Программа по курсу «История Азербайджана» (для уровня бакалавриата). Баку, 2014, 78 с.

96.Программа по курсу «История Азербайджана» (для уровня бакалавриата). Баку, 2014, 72 с.

97.Вклад художественной интеллигенции Азербайджана в победу над фашизмом (1941-1945 гг.). В кн. «Четвёртый международный историко-культурный форум «Великая Победа, добытая единством: к 70-летию освобождение Украины и Белоруссии от фашизма»», г. Курск, 29 апреля 2014 г., cс. 179-190.

98.Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin inkişafı (1993-2003-cu illər). “Azərbaycan şünaslığın aktual problemləri”.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə. 5-7 may 2015-ci il. Bakı, Azərbaycan, ss. 58-62.

99.Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством», Институт Евразийских Исследований, 10.03.2015 г., тема доклада «Художественная интеллигенция Азербайджана в годы Великой Отечественной войны».

100. Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой. Сборник трудов выпуск XII. Махачкала, 2014; Из истории иссле-дования проблемы Великой Отечественной войны в работах азербайджанских учёных, сс. 70-73.

101.«Heydar Aliyev and Azərbaycan culture», III Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Universiteti, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Tarix institute, Gənclərin elmi araşdırmalarına dəstək ictimai birliyi «Səs» media qrupu. Umummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümünə həsr olunmuş «Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2015 nəşr Azərbaycan Universiteti, s. 236-239.

102.«İlham Əliyev və mədəniyyətin inkişafı». 5 may 2015 il. Beynəlxalq konfransın. Bakı Biznes Universiteti.

103.Международная конференция III, 2015 г., Дагестанский Университет. Доклад «Из истории тюркских народов в период II Мировой войны. Участие Азербайджана в войне. Стратегическая роль бакинской нефти».

104.Bədii-yaradıcı ziyalıların sənətşünaslıq elminin inkişafında rolu (XX əerin 60-ci illəri – XXI əsrin əvvəlləri). International conferece actual problems of the histori of the Caucasus volume 2, 15-16 October 2015, Qafqaz tarixinin actual məsələləri beynəlxalq konfrans 15-16 oktyabr 2015-ci il, II hissə, Gəncə, 2015, s. 56-59. «İkinci dünya savaşında azərbaycanlıların rolu». 5 may 2015 il – konfrans Beynəlxalq Mətbuat mərkəzində – cəxış «Azərbaycan mədəniyyəti müharibə illərində».

105.Международная научная конференция «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа», посвящённой 70-летию окончания Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Доклад «Роль азербайджанского народа в победе в войне 1941-1945 гг.».

106.Qəzet məqalələr: Российская газета 28 апреля 2015 год – статья «И музыка была оружием».

107.«Из истории вклада азербайджанского народа в победу в годы Второй мировой войны». В книги «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа» Международная научная конференция, посвящённая 70-летию окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Материалы конференции, Магас, 2015, с. 70-78.

108.Bədii – yaradıcı ziyalıların sənətşünaslıq elminin inkişafında rolu (XX əsrin 60-cı illəri – XXI əsrin əvvəlləri), səh. 56-59, Qafqazın mədəniyyət tarixi, GDU, I h., s. 56-57, İnternational conference. Actual problems of the History of the Caucases, 2016.

109.“Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mədəni əlaqələrində multi-kultralizmin yeri”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti. «Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan». Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, s.138-140, 9 aprel, 2016.

110.Azərbaycanın Uluslararası Kültürel ilişki-lerində böyük ipek yolu. Atatürk universitesi edebiyyat fakültəsi, rus dili və ədəbiyyatı bölümü, Uluslararası ipək yolu kültür diyaloqu, İnternational sumposium on «Culture dialogue of the Silk road sountries» Erzurum, 5-6 mayıs 2016.

111.«Mədəniyyətin inkişafında turizmin rolu», «Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri, BBU, beynəlxalq konfrans, Bakı, 5-6 may, 2016.

112.«Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan». Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. «Devolopment of culture and strengthening of the moral values in the Republic of Azerbayjan», «Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultral və Tolerant dəyərlər» mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, I hissə, s. 90-93, 3-5 may. Bakı, 2016.

113.Из истории международных культурных связей художественной интеллигенции Азербайджана и России (60-е годы ХХ века – начало XXI века). Третьей Всерос-сийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвя-щённые памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей, часть I, Махачкала, 2016, с. 79-83.

114.Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003), cild 1, Heydər Əliyev dövrü. Bakı, 2016. VIII Fəsil Azərbaycan Respublikasına Milli Mənəvi həyat. 8.3. Milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsi və qorunması ss.481-489 (Akademik İ.M.Hacıyev lə həm müəllif).

115.Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016), cild 2, İlham Əliyev dövrü. Bakı, 2016. VII Fəsil Azərbaycan Respublikasında mənəvi-mədəni inkişaf. 7.1.Mədəniyyətin inkişaf, ss. 307-315. 7.2.Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, ss. 315-323. 7.7.Beynəlxalq mədəni əlaqələr, ss. 364-376. XI Fəsil Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan Respublikasının sosial mədəni inkişafında rolu. 11.2. Fondun Milli mədəniyyətin inkişafında rolu, ss. 515-529.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Tarix qurumunun üzvü,

Bakı Biznes Universitetinin Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1981-ci ildən bu günə kimi: Bakı Dövlət Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı Biznes Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Fəxri fərman 2003-ci il (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi),

Fəxri fərman 2013-ci il (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi),

İlin ən yaxşı müəllimi (2004-ci il, BBU),

Fəxri fərman Tarix İnstitutu (2015-ci il).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3534258 
Ev tel. (+994 12) 5102546;

(+994 12) 5388792 

Faks  
Elektron poçtu niqar-akhundova@yandex.ru