Abışov Vaqif Şirin oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikasıİmişli şəhəri 
Təvəllüdü 27.02.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

1917-1918-ci illərdə erməni millətçilərinin Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

6

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Azərbaycanlıların soyqırımı. Bakı: Turxan NPB, 2013, 272 s.

2. Azərbaycan Sovet Sosisalist Respublikası qurulmasının tarixşünaslığı. Bakı:“Turxan” NPB,2015, 528 s.

3. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016, 408 s.

Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanlıların soyqırımı. Bakı: Turxan NPB, 2013, 272 s.

2. Azərbaycan Sovet Sosisalist Respublikası.Bakı:“Turxan” NPB,2015, 528 s.

3. Bakı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918-ci ilin mart-aprel ayları).Bakı: “Turxan” NPB, 2014.

4. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918-ci ilin aprel-may ayları). Bakı: “Turxan” NPB, 2014.

5. Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918-ci il mart-aprel).Bakı: “Turxan” NPB, 2014.

6. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətinin tarixşünaslığı. //AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. 38-ci cild. Bakı – 2011, səh. 192-199.

7. Bakıda sovet hakimiyyətinin qurulması məsələsi (1917-ci il noyabr-1918-ci il iyul). //AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. 39-cu cild. Bakı, “Turxan” NPB MMC, 2011, s. 79-99.

8. Армянские пристрастия «Института социальных и политических исследований Черноморско-Каспийского региона». //Geostrategiya jur., 2013, № 04 (16), s.18-20.

9. Преступный соратник С.Шаумяна – палач азербайджанцев Степан Лалаев (Лалаян). /Сб. Геносид Азербайджанского народа 1918 года: организаторы и палачи. Баку, ИПО «Турхан», 2013, 272 с. C.171-230.

10. 1917-1918-ci illərdə Bakıda siyasi vəziyyətin öyrənilməsi 1950-ci illərin tədqiqatlarında. //Tarix və onun problrmləri. Jur. Bakı, № 2, 2014, s. 367-373

11. Политическая ситуация в Баку в 1917-1918 гг. в советской историографии 1920-х г. //Вестник Российского Университета дружба народов. Серия История России. M.: 2014, №2, c.66-75.

12. 28 Aprel işğalı Azərbaycan sovet tarixşünaslığında. //AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq, 2014, №1, s.76-81.

13. Birinci dünya müharibəsi illərində Bakıda bolşeviklərin hakimiyyət uğrunda mübarizəsinin tarixşünaslığı (sovet tarixşünaslığı). /Tarixin qaranlıq səhifələri, keçmişin ibrət dərsləri və gələcəyə çağırış. Beynəlxalq konfrans materialları. 2014, s.37-42.

14. Birinci dünya müharibəsi illərində Bakı quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı. //AMEA Tarix İns. Xəbərləri, № 48, 49, 50, 2014, s. 341-352

15. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin qurulmasının tarixi (tarixşunaslıq məsələsi). //AMEA Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası. 2015, № 1, s.104-109

16. 1917-1918-ci illərdə Bakıda bolşevik rejimi qurulmasının müasir Azərbaycan tarix elmində əksi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2015, №3

17. 1917-1918-ci illərdə bolşeviklərin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi 1960-cı illərin Azərbaycan sovet tarixşünaslığında. //AMEA Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası. 2015, №2, s.89-95.

18. Bakı ve Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarında türk-müslümanların soyqırımı (1918-ci il). //Geostrategiya jur., 2015, №3, s. 35-38.

19. 28 Aprel işğalı mühacirət tarixşünaslıqda //AMEA XƏBƏRLƏRİ, İctimai elmlər seriyası. 2015, № 4, s. 31-37.

20. AXC-nin süqutu masir Azərbaycan tarixi ədəbiyyatında əksi. //AMEA XƏBƏRLƏRİ, İctimai elmlər seriyası, 2015, № 3, s. 40-46.

21. Azerbaycan ve Sovyet Tarihçiliğinde 28 Nisan İşgali. //Yeni Türkiye. 75. Ankara: 2015, 712 s. S.466

22. Azərbaycanın Şamaxı qəzasında türk-müsəlman soyqırımı (1918-1920-ci illər). Azərbaycan və şərqi anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. //AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. 52, 53, 54, 55 c., Bakı: Turxan, NPB, 2015, s.126-131.

23. 1920-ci ilin aprel işğalının sovet tarixşünaslığında əksi.Tarix və onun problemləri. 2016, № 2

24. Mark Mişinin “Qafqazıntarixindənvəantitarixindən” adlıəsərində “erməniməsələsi”, “ermənisoyqırımı” və “erməniterrorizmi” məsələsi.25 may 2016,http://az.strategiya.az/

25. Bakıda bolşevik rejiminin qurulmasının Qərb tarixşünaslıqda əksi.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.2016, № 1.

26. Отражение политических событий 1917-1920 гг. в Северном Азербайджане в современной исторической науке России.Вопросы истории, М.: 2016, №8

27. Şimali Azərbaycanda bolşevik rejiminin qurulması və mart soyqırımı N. Nərimanovun siyasi irsində əks.30 iyun 2016, http://az.strategiya.az/

28. Отражение апрельской оккупации 1920 года в советской историографии и историографии Турции.Geostrategiya, 2016, № 03 (33).

29. Общественно-политическая ситуация в северном Азербайджане в конце первой мировой войны. 1917-1918 гг.Первая мировая (Великая) война 1914-1918 гг.: крупные военные операции. Материалы международной научно-практической конференции. 30 мая-2 июня 2016 г. Rusiya Federasiyası, İnquşetiya Respubliası.

30. Установление Советской власти в Азербайджане в советской историографии и переписке большевиков.Актуальные вопросы антикризисной политики: теория, история, современность. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (г. Москва, 28-30 июнь 2016 г.)/Отв.ред. И.В.Турицын.-М.: НИИ ИЭП, 2016.-232 с.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1992-1999-cu illərdə Lənkəran Dövlət Universiteti,

2010-2011-ci illərdə Bakı Qızlar Universiteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prosp. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3736856 
Ev tel. (+994 12) 4581562 
Faks  
Elektron poçtu vaqif.abishov1955@gmail.com