Quliyev Əhməd Sabir oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri 
Təvəllüdü 19.07.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


07.00.02

Vətən tarixi

XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

2

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Monoqrafiya 
Elmi əsərlərinin adları 1. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında). Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2011, 192 səh.

2. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında). Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2007, 23 s.

3. Venetsiyalı səyyah Mişel Mambre və onun “Səyahətnamə” əsəri haqqında // Azərbaycan MEA, Akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, “Elmi araşdırmalar” (VI buraxılış) 1-2, Bakı, Nurlan, 2004, s. 187-191

4. XVI əsrin ortalarında Səfəvi ordusu (Venetsiyalı səyyah Mişel Mambrenin “Səyahətnamə” əsəri əsasında) / Azərbaycan MEA aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları, Bakı, Elm, 2004, s. 235-237.

5. Venetsiya elçisi M.Mambrenin diplomatik missiyasının iflasını şərtləndirən amillər // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, “Elmi axtarışlar”, XII, Bakı, Səda, 2004, s. 257-262.

6. Safavid administrative system during the reign of Shah Tahmasp I (According to the “Relazione of Persia” by Venetian traveller Michele Membrе) // Azərbaycan MEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar”, XIII, Bakı, Səda, 2005.

7. I Şah Təhmasibin şəxsiyyətinə dair (Ventsiyalı səyyah Mişel Mambrenin “Səyahətnamə” əsəri əsasında) / Azərbaycan MEA aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları, Bakı, Elm, 2005, s.179-180.

8. Azərbaycan Səfəvilər dövləti əhalisinin dil və etnik mənsubiyyəti və bayram mərasimləri (Ventsiyalı səyyah Mişel Mambrenin “Səyahətnamə”si əsasında) // Azərbaycan MEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar”, XIV, Bakı, Səda, 2005, s. 450-457

9. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin qonşu dövlətlərlə münasibətləri (Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında)// «Renesans», rüblük elmi-kütləvi jurnal, № 3-4, Bakı, MBM, 2006, s. 72-75.

10. Safavid Qorchi Corps // The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences, «Azerbaijan & Azerbaijanis. Азербайджан и Азербайджанцы», №1-4, Bakı, Nurlan, 2006, p.203-208.

11. Təbriz şəhərinin memarlıq abidələri (Ventsiya səyyahı Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında)/ Şah İsmayıl Xətainin anım günü münasibəti ilə keçirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, MBM, 2006, s. 23-26

12. Qızılbaşların dini inanc və ayinləri (Ventsiya səyyahı Mişel Mambrenin “Səyahətnamə”si əsasında) // Azərbaycan MEA, Akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, “Elmi araşdırmalar”, № 1-4, Bakı, 2006, s.384-387

13. I Şah Təhmasib dövrü Səfəvi numizmatikası (Ventsiyalı səyyaı Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında) // Tarix və onun problemləri, № 4, Bakı, 2006, s.321-325

14. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətində sənətkarlıq istehsalı (Mikel Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında) / Şah İsmayıl Xətai (IV Elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı, 2007, s.116-120

15. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlərinin Venetsiya Respublikası ilə diplomatik münasibətlərinə dair iki məktub. “Yaxın və Orta Şərq: Dünəni, Bu günü, Sabahı” beynəlxalq elmi konfransı 2007-ci il 24-25 oktyabr, Bakı, 2011. Elmi araşdırmalar elmi-nəzəri məqalələr toplusunun xüsusi buraxılışı. s.249 -252.

16. Azərbaycan Səfəvilər dövlətindəki bəzi saray vəzifələri / Dialoq-XXI əsr. Elmi, ictimai, ideoloji jurnal, №3, Bakı, 2008. s.65.

17. Səfəvi şah qvardiyasının təkamülü. İngilis dilindən tərcümə və məqaləyə olan şərhlər Əhməd Quliyevindir. Şah İsmayıl Xətai (X Elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı, 2009, s.127-148.

18. “Venetian traveler Michele Membrè on Ottoman Empire and its trade routes” // Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı tarihi araştırmaları (CİEPO) 6. Ara dönem sempozyum bildirileri özeti kitabı. 14-16 nisan 2011. Uşak Üniversitesi, Türkiyə, 2011. s.63

19. “First generation Azerbaijani immigrants in the United States: socio-cultural characteristics and identity issues” // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 18, Number 2, 2015, pp.70-91

20. “I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə Səfəvi - Osmanlı siyasi münasibətləri ingilisdilli tarixşünaslıqda” // Tarix və onun problemləri, № 2, Bakı, 2014, s. 353-361.

21. "Venedik Sefiri Michele Membre’nin Seyehatname’sinde Safevi devleti" / Safevîler ve Şah İsmail, Editör Ahmet Taşğın, Ali Yaman, Namiq Musalı. Istanbul, Önsöz Yayıncılık, 2014, s. 257-268.

22. “The Ottoman fortification of Ganja and provincial administration of Ganja-Qarabagh province in the late sixteenth century” // OTAM, Sayı: 39, Ankara, 2016, s.1-26.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA Tarix İnstitutu Gənc Alimlər Şurasının üzvü

2. Corctaun Universiteti Azərbaycan Araşdırmaları Qrupunun üzvü(ABŞ)

3. Son orta əsr Diplomatları Şəbəkəsi (Premodern Diplomats Network
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Təhsil üzrə Qarşılıqlı Mübadilə- Fulbrayt Proqramı üzrə elmi-tədqiqat qrantı (ABŞ, Corc Vaşinqton Universiteti oktyabr 2013- aprel 2014-cü il)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12 ) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 3726230 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ahmadguliyev@yahoo.com