Rüstəmova Aypara Sədi qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam şəhəri 
Təvəllüdü 1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

550302

Vətən tarixi

Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti(1920- iyun 1941-ci illər).

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1) Bakı kitabxanaları. Bakı-1998.

2) ABŞ Konqress kitabxanası. Bakı-1999

3) Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti (1920-1941-ci illər). Bakı-2014.

4) Azərbaycan Respublikasının tarixi. Tarixi-elmi biblioqrafik araşdırma (1991--2016-cı illər. Bakı-2016. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı və aktual mövzular . Bakı, AEA Bəhmənyar ad. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.Ekologiya.Fəlsəfə.Mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi. 19-cu buraxılış.Elm, 1998, 150 s. s. 124-126

2. ABŞ Konqress kitabxanası. Bakı, Ağrıdağ, 1999.

3. Bakı kitabxanaları. Bakı, Elmlər Akademiyası, Mərkəzi Elmi Kitabxana, 2000.

4. Müasir dövrdə elmi kitabxanaların problemləri. Bakı, Elm, №1-2, 2002, 14 yanvar.

5. Mərkəzi Elmi kitabxananın tarixində yeni faktlar.Bakı, Elm,№5-6, 2002, 20 fevral.

6. Azərbaycan MEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının yaranmasının ilk illərində kadr hazırlığı məsələləri. Bakı, Adiloğlu, Bakı, AEA Bəhmənyar ad. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.Ekologiya.Fəlsəfə. Mədəniyyət. 31-ci buraxılış, 2002, s. 262-265

7. Elmi-sahəvi kitabxanaların yaranması (1920-29-cu illər). Bakı, Elm və həyat, №3-4,2002, s.35-36

8. SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan Filialı (EAAF) elmi- sahəvi kitabxanalarının yaranması (1935 1941-ci illər) Tezis Bakı, Ağrıdağ, AXC-nin 84 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları., 2002, s.78-82

9. 1923-1941-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının maliyyələşməsi və maddi-texniki bazasının formalaşdırılması. Bakı, Ağrıdağ, AXC-nin 84 illiyinə həsr edilmiRespublika elmi konfransının materialları. 2002,s.18-22

10. Azərbaycanda ilk elmi müəssisələrin və ilk elmi kitabxanaların təşəkkülü (1920-29-cu illər). Bakı, Tarix və onun problemləri, №3, 2002, s.71-75.

11. Azərbaycanı tədqiq və tətəbbö cəmiyyəti elmi kitabxanasının təşəkkülü və fəaliyyəti 1923-1929-cu illər).Bakı, AMEA MEK.Elmi Əsərləri, IV buraxılış, 2003, s.88-96.

12. Библиотеки Азербайджана- объекты идеологической диверсии армян._ Баку, Нурлан, Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле, 2003, с.191-195.

13. Библиоцид против Азербайджана как составная часть всеобъемляющей армянской агрессии. Bakı, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi. Diplomatiya aləmi , №3, 2003, s.110-114.

14. Azərbaycan Respublikasının Kitab Palatası . Bakı, Nurlan, AXC-nin 84 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları, 2004, 200 s. s.71-73.

15. Elmi-sahə kitabxanalarının maliyyələşməsi və maddi-texniki bazasının formalaşdırılması. Bakı, Tarix və onun problemləri, №3, 2005, s.111-115.

16. 30-cu illərin repressiyaları və Azərbaycan kitabxanaları. Bakı, Tarix və onun problemləri, №2, 2007, s.161-164.

17. Azərbaycan SSR-də ədəbiyyatşünaslıq və dilçilik elminin inkişafı tarixindən. Bakı, Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi Əsərləri, Humanitar elmlər seriyası. №3, 2009, s.36-39

18. Из истории формирования БГУ. Москва, Современные гуманитарные исследованиии, №6, 2009, с.51-54

19. Библиотеки Азербайджана- объекты идеологической диверсии армян. Баку Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле, Нурлан,2009.

20. Библиотеки Азербайджана- объекты идеологической диверсии армян. Historical facts of Armeni”s actions in Azerbaijan land=Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле. Бишкек- 2009.

21. AMEA(AEA) Elmi-Tədqiqat bazalarında elmin inkişafı (1946-1950-ci illər). Bakı, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi varisidir.AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2011,s.354-360.

22. 1946-1950-ci illərdə Azərbaycan SSR-də Dağlıq Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasının fəaliyyəti. Bakı, QAT. Qarabağ dünən, gün və sabah.10-cu elmi-əməli konfransın materiallar toplusu. 2011, 264 s. s.30-36.

23. Arxiv sənədlərin siyahısı. Bakı, Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar.2 cilddə:c.I. Turxan, 2013,668s..

24. Arxiv sənədlərin siyahısı. Bakı, Heydər Əliyev Azərbaycan elminin keşiyində. Sənədlər və materiallar.2 cilddə:c.I. Turxan, 2013,668s..

25. Biblioqrafiya..Bakı, Heydər Əliyev. 2 cilddə:c.I. Turxan,2013, 500 s..s.423-448; s449-495.

26. Biblioqrafiya.Bakı, Heydər Əliyev. 2 cilddə:c.II. Turxan,2013, 704 s. s.610-649; s.650-696.

27. Рол Магомед Емина Расулзаде в развитии науки. Ташкент, Материалы международной конференции Педагогика сотрудничества в системе непрерывного образования 12-13 ноября 2014 г.Ташкентский ГПУ, НИИ Педагогических Наук Узбекистана. С.227-229.

28. 1946- 1950-ci illərdə Azərbaycan SSR EA Naxçıvan Elmi-tədqiqat bazasının fəaliyyəti. Naxçıvan MR 90 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya elmlərinin inkişafında Naxçıvan məktəbinin rolu” elmi konfransın materialları. Bakı, 28-29 aprel, 2014-cü il.176 s. s.148-151.

29. Azərbaycan SSR EA Naxçıvan Elmi-tədqiqat bazasının fəaliyyəti. Naxçıvan-90.Bakı; Sədərək Xeyriyyə Cəmiyyəti, 2014

30. Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxana¬larının yaranması və fəaliyyəti (1920– iyun 1941-ci illər).Bakı, Elm və təhsil, 2014, 236 s.

31. Müstəqillik illərində Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı. Dəniz nəqliyyatında innovativ texnologiyalar / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş X Beynəlxalq elmi- texniki konfransın materialları. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası. 6-7 may, 2015-ci il. 245 s.s.219-227

32. Azərbaycanda kitabxana işinin müasir inkişaf tarixi. Bakı, İnvestisiya qoyuluşlarının siyasi aspektləri və iqtisadi səmərəliliyi / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi- praktiki konfransın materialları (məruzə və çıxışlar). 5-6 may, 2015-ci il s.557-589. Bakı Biznes Universiteti

33. 1946-1950-ci illərdə AMEA (AEA) kitabxanaları. Bakı. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri /Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq ElmiKonfransın Materialları: 2 hissədə,.H.II. Mütərcim, 5-7 may,2015.Bakı Slavyan Universiteti. 515 s.s.390-393.

34. Biblioqrafiya. Azərbaycan Respublikasının tarixi.(1991-2003-cü illər). 2 cilddə.1-ci cild. Bakı-2016 (Həmmüəllif).

35. Biblioqrafiya. Azərbaycan Respublikasının tarixi(2004-2016-cı illər). 2 cilddə. 2-ci cild. Bakı-2016 (Həmmüəllif).

36. Azərbaycan Respublikasının tarixi(1991--2016-cı illər).Tarixi-elmi biblioqrafik araşdırma. Bakı-2016 (Həmmüəllif).

37. Создание правовой базы библиотечного дела в Азербайджанской Республике . Актуальные вопросы антикризисной политики: теория, история, современность. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (Москва, 28-30 июня 2016 г.) / Отв. ред. И.В. Турицын. М, 2016. - 232 с. s.105-110.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 3702340 
Faks  
Elektron poçtu aypararustamova2007@rambler.ru