Nəzərli Əzizə Ənvər qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 
Təvəllüdü 1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.92

Vətən tarixi

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində xalq təhsili (1918-1920-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1) Народное образование в Азербайджанской Республике (1918-1920 гг.) Баку- 2008

2) XI Красная армия в Северном Азербайджане: оккупация, расправы, бесчинства Баку-2014.

Elmi əsərlərinin adları 1. Состояние народного образования в период существования Азербайджанской Демократической Республики (на примере Гянджинского уезда) ÜİLKGİ-nin 70 illiyinə həsr olunmuş elmi kofnransın materialları. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1989, s. 85-89.

2. Деятельность правительства Азербайджанской Республики в области среднего образования (1918-1920 гг.). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1990, № 4, s. 25-34.

3. Деятельность правительства Азербайджанской Демократической Республики в области среднего образования (1918-1920 гг.). Azərbaycan dövlət quruluşunun bərpa olunması gününə həsr olunmuş elmi konfransın əsərləri. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1991, s. 125-130.

4. Milli müəllim kadrlarının hazırlanması (1918-1920-ci illər) «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 24 may 1991-ci il, № 38 (7077), s. 2.

5. Maarifimizin fədailəri. «İnşaatçı» qəzeti, 25 may 1991-ci il, №19 (14728), s. 4.

6. Союз тюркских учителей. «Baku» qəzeti, (rus dililndə), 27 may 1991-ci i, № 99, (8468), s. 3.

7. Günəş şərqdən doğur.«Azərbaycan» qəzeti, 4-11 iyun 1992-ci il, №27 (142), s.3.

8. Союз тюркских учителей – первая профессиональная организация педагогов Азербайджана (1918-1920 гг.). Azərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələri. Azərbaycan tarixinin problemləri. Bakı, 1992, s. 123-128.

9. Создание новых учебников на азербайджанском языке в период АДР (1918-1920 гг.). Müstəqil Azərbaycan Respublikasına həsr edilmiş Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının İkinci Respublika elmi konfransının məruzələri. Bakı, 1992, s. 281-283.

10. Проекты создания высших учебных заведений в АДР. Azərbaycan tarixinin problemləri. Məqalələr toplusu, Bakı, 1993, s. 136-138.

11. Народное образование в Азербайджанской Республике (1918-1920 гг.). Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 1994, 25 s.

12. Студенческая жизнь в БГУ в 1919/1920 учебном году. Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının Üçüncü Respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi. «Azərbaycan» nəşriyyatı», Bakı,. 1995, s. 147-149.

13. Сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами в области народного образования (1918-1920 гг.). Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə İkinci Bakı Beynəlxalq simpoziumunun məruzələri. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1997, s. 201-204.

14. Из истории борьбы азербайджанской интеллигенции за обучение на родном языке. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. «Ağrıdağ» nəşriyyatı, Bakı, 2001, s. 38-42.

15. Бакинская Коммуна» и народное образование. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. «Ağrıdağ» nəşriyyatı, Bakı, 2002, s. 31-36.

16. Историография проблемы народного образования в Азербайджане в 1918-1920 гг. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 2003, s. 149-155.

17. Историография проблемы народного образования в Азербайджане в 1918-1920 гг. Azərbaycanşünaslar müstəqil birliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransı. (Bakı, 24-25 yanvar 2002), Məruzələr məcmuəsi, Bakı, 2004, s. 65-68.

18. Социально–экономическое положе¬ние учителей начальных школ Северного Азербайджана в период ОЗАКОМА (март-ноябрь 1917 г.). AMEA. Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası. «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 2005, №5-6, s. 254-274.

19. ОЗАКОМ и положение учащихся начальных школ Северного Азербайджана (3 марта- 15 ноября 1917 г.). AMEA. Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası. «Elm», Bakı, 2006, №7, s. 22-42.

20. Начало демократизации в области народного образования в Северном Азербайджане после Февральской революции (февраль-октябрь 1917 г). AMEA. Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 2007, 21-ci cild, s. 106-121.

21. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və maarif nuru. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 2008, 25-ci cild. s. 100-107.

22. Народное образование в Азербайд¬жанской Республике (1918-1920 гг.) Монография. Баку, Нурлан 2008, 224 с.

23. Оккупация Северного Азербайджана XI Красной Армией и её негативные последствия на состоянии материально-технической базы учебных заведений (1920-1921 гг). АМЕА Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə, hüquq. Seriyası. «Elm» nəşriyyatı. Bakı, 2010, №12. s. 225-241.

24. Cumhuriyet döneminde Azerbaycanda milli eğitim uzmanlarının hazırlanması (1918-1920-ci il). Bağımsız Azerbaycan (1918-1920-ci il). İstanbul, 2010, İQ Kültür Sanat yayınçılık, s. 350-354.

25. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və maarif ziyası. «Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 2011, 27 may, səh. 11.

26. Бесчинства XI Красной Армии в Гара¬бахе ГАТ (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı). «Qarabağ dünən, bu gün və sabah» 12-ci elmi-əməli konfransının materialları toplusu. Bakı, 2013, s.79-87.

27. Политика азербайджанского правительства в области народного образования (1918-1920 гг.). Аzərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları. 22 may 2013-cü il “Elm və təhsil”. Bakı, 2014, s. 227-240.

28. Массовые беззакония XI Красной Армии в Нухинском и Закатальском уездах. Кавказ и Мир. Международный научный журнал, №17. Тбилиси, 2014, сс. 201-206.

29. Преступления и бесчинства XI Красной Армии в Шамахинском уезде. Научное издание. Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 82(3). Киев, 2014, сс. 91-94.

30. Бесчинства XI Красной Армии в Лянкяранском уезде. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2014, №2, s. 112-119.

31. Проблемы интеллигентов просветителей Азербайджана в период советской оккупации (1920-1921 гг.). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. 2014, №2, s. 228-232.

32. Превращение азербайджанской культуры в идеологическое оружие советского оккупационного режима в 1920 г. Milli Azərbaycan Tarixi muzeyi, 2014, s. 188-195.

33. XI Красная армия в Северном Азербайджане: оккупация, расправы, бесчинства. Монография. Баку: изд-во «Elm və Təhsil», 2014, 392 s.

34. Облик Баку и разрушенный быт населения в период апрельской оккупации 1920 г. .Ermənilərin soyqirim siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti 21-22 aprel 2015. Sumqayıt, 2015, s. 164-166

35. Шамхорский уезд и преступные действия военных в период апрельской оккупации 1920 г. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları. II hissə. 5-7 may 2015-ci il. Bakı, Azərbaycan, s. 315-319.

36. Положение в Гянджинском уезде в результате преступных действий и бесчинств XI Красной Армии. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2015, №2, s. 66-72.

37. Губинский уезд и преступные действия XI Красной Армии в период апрельской оккупации 1920 года . Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dəniz nəqliyyatında innovativ texnologiyalar” X Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. Bakı, 6-7 may 2015-ci il, s. 198-203.

38. Голод и обнищание населения Азербайджана, как итог оккупационных действий XI Красной Армии (начало 20-х годов ХХ века) Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2016, №2, s. 41-51.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 51) 9446599 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nazarli_a@mail.ru