Qurbanova Sona Allahverdi qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıGəncə şəhəri
Təvəllüdü 1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Bakı Sovetinin xalq təsərrüfatının bərpası ərəfəsində və dövründə fəaliyyəti (1920-1925-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

84

 

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bakı Sovetinin xalq təsərrüfatının bərpası ərəfəsində və dövründə fəaliyyəti (1920-1925-ci illər)

Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursu. Bakı, 2010

Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiyalar

1. Бакинский Совет в годы восстановления народного хозяйства // Депонирована в ИНИОН АН СССР, 3 июля 1984 г. УДК 35007 (47.924)007. 8 п.л.

2. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursu. Bakı, 2010, 78 s.

3. Heydər Əliyev. İki cilddə I cild. Bakı: Turxan NPB, 2013.- 500 s. – həmmüəllif

4. Heydər Əliyev. İki cilddə II cild. Bakı: Turxan NPB, 2013.- 704 s. – həmmüəllif

5. Azərbaycan Respublikasının tarixi. 2 cilddə. II cild. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri Birliyi, 2016, 600 s.

Məqalələr

6. Выборы в Бакинский Совт первого созыва // Материалы научной конференции аспирантов АН Азерб. ССР. Баку, 1978, кн. 2, с. 15-23.

7. Работа Бакинского Совета в области городского благоустройства // Материалы научной конференции аспирантов АН Азерб. ССР. Баку, 1980, кн. 2, с. 3-8.

8. Бакинский Совет в борьбе за укрепление интернациональных связей с трудящимися зарубежных стран (1920-1-25 гг.) // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права, 1980, №3, с. 18-23.

9. Организационно-массовая работа Бакинского Совета в годы восстановления народного хозяйства // Тезисы докладов совместной науч¬ной сессии молодых учёных Институтов Истории АН Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР, посвящённой 60-летию установления Советской власти в Закавказье. Ереван, 1980, с. 35-44.

10. Бакинский Совет и Красная Армия // Доклады АН Азерб. ССР, 1981, №8, с. 11-16.

11. Деятельность Бакинского Совета в области здравоохранения и повышения культурного уровня трудящихся (1920-1925 гг.) // Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права, 1982, №2, с. 25-34.

12. Бакинский Совет – орган власти трудящихся // Доклад на конференции, посвящённой 70-летию Октября в Музее Истории Азербайджана. Баку, 1987, с. 15-18.

13. Местные Совета Азербайджанской ССР в годы упрочения и развития социалистического общества (1946-1960 гг.) // Сборник «Страницы истории Баку и Апшерона». Баку, 1988, с. 107-123.

14. Связи Бакинского Совета с Советами братских республик // Материалы III научной конференции молодых учёных Института истории. Баку,1989,с.14-21.

15. Участие женщин Азербайджана общественно-политической жизни в годы войны (1941-1945 гг.) // Материалы IV научной конференции молодых учёных Института истории. Баку,1990,с.61-72.

16. История Бакинского комсомола // Тезисы научной конференции молодых учёных Института истории АН Азерб. ССР и исторического факультета АГУ, посвящённый 65-летию образования ВЛКСМ. Баку, 1991,с.61-62.

17. Массово-организационная работа Советов Азербайджана (1946-1960 гг.) // Труды научной конференции, посвящённой Азербайджанской государственности. Баку, 1991, с. 175-185.

18. Благоустройство города Баку (1920-1925 гг.). Баку – столица Азербайджанской ССР // Для коллективной монографии «История города Баку».

19. К вопросу о недостатках в работе местных Советов Азербайджанской ССР // Проблемы истории Азербайджана: Сборник статей. Баку, 1992, с. 165-173

20. Профсоюзы Азербайджана (1946-1960 гг.) // Проблемы истории Азербайджана: Сборник статей. Баку, 1993, с. 74-89.

21. Народный контроль Азербайджана (1946-1960 гг.) // Проблемы истории Азербайджана: Сборник статей. Баку, 1994, с. 18-27.

22. Развитие нефтедобывающей промышленности Азербайджана (1946-1960 гг.) (на суше) // Проблемы истории Азербайджана: Сборник статей. Баку, 1995, с. 47-59.

23. Самодеятельные организации Азербайджана (1946-1960 гг.) // Проблемы истории Азербайджана: Сборник статей. Баку, 1996, с. 23-47.

24. Советы и их роль в общественно-политической жизни республики // Проблемы истории Азербайджана: Сборник статей. Баку, 1998, с. 37-45.

25. Общественные организации Азербайджана (1946-1960 гг.) (народные дружины, товарищеские суды, женские Советы и т.д.) // Проблемы истории Азербайджана: Сборник статей. Баку, 1998, с. 16-30.

26. Об административно-командных методах руководства партии Советами народных депутатов (1946-1960 гг.) // Проблемы современной истории Азербайджанской Республики. Сборник статей. Баку, 1999, с. 35-41.

27. Политическая организация Азербайджанской ССР (1946-1960 гг.) // Проблемы современной истории Азербайджанской Республики. Сборник статей. Баку, 2001, с. 33-43.

28. Место и роль самодеятельных организаций в общественно-политической жизни Азербайджана (1946-1060 гг.) // Respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2002, s. 45-60.

29. Из истории Бакинского метрополитена (1949-2002 гг.) // Respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2003, s. 58-67.

30. Политические отношения Азербайджана с Украиной (1991-2002 гг.) // Respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2003, s. 282-290.

31. Азербайджан и Украина (из истории сотрудничества в строительстве Бакинского метрополитена (1967-2003 гг.) // Elmi araşdırmalar. Bakı-2003, s. 282-290.

32. Развитие нефтегазодобывающей промышленности Азербайджана (1951-1960 гг.) (на суше) // Написана для монографии: «Müstəqil Azərbaycan Respublikasının neft-qaz sənayesi (1991-2000)».

33. Развитие газовой промышленности Азербайджана (1991-2000 гг.) // Написана для монографии: «Müstəqil Azərbaycan Respublikasının neft-qaz sənayesi (1991-2000)».

34. Из истории строительства Бакинского метрополитена (1967-2003 гг.) // Azərbaycan tarixinin problemləri. Сборник статей. Bakı, 2003, s. 68-76.

35. «Из истории взаимоотношений Азербайджана и Украины». // Elmi araşdırmalar, 2004, №1-2, s. 158-291.

36. Azərbaycan-Ukrayna «GUÖAM çərçivəsində regional əməkdaşlığın təşəkkülü». // Dirçəliş-XXI əsr, 2004, №76/77, s. 187-200.

37. Хроника исторических событий (1991-2000 гг.) // Участвовала в написании и подготовке работы

38. Стратегия Азербайджана в международных отношениях в период глобализации // Возрождение-XXI век, №93, 2005, с. 205-217.

39. Процессы глобализации и Азербайджана. // Elmi araşdırmalar. XIV toplu. Bakı-2005, s. 416-429.

40. Политические отношения Азербайджанской Республики с Украиной (1991-2003 гг.) // Вестник Бакинского Государственного Университета, №3, 2005, с. 137-144.

41. Независимый Азербайджан в системе новых политических отношений // Elmi araşdırmalar, №3-4, 2005, с. 282-288.

42. Политические отношения Азербайджанской Республики с Украиной // Вестник Бакинского Университета, №3, 2005, с. 137-145

43. Азербайджанская Республика в системе региональных взаимоотношений с ОЧЭС // Возрождение-XXI век, №102-103, 2006, с. 365-373.

44. Qara dəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı və Azərbaycan. // Dirçəliş-XXI əsr, №102/1-3, 2006, s. 366.

45. Влияние интеграции на двусторонние отношения Азербайджанской Республики и Республики Украина. // Азербайджан и азербайджанцы, №5-12, 2007, с. 51-59.

46. Феномен глобализации и Азербайджан // Бакинский Государственный Университет, №1, 2007, с. 100-108.

47. Становление региональной организации ГУУАМ // Известия (история, философия, право). №8, 2007, с. 315-333.

48. Азербайджанская Республика в новой модели международного регионального взаимодействия и сотрудничества // Tarix və onun problemləri. Bakı, №3, 2007, s. 183-193.

49. Региональная интеграция Азербайджанской Республики в рамках Содружества независимых Государств // Возрождение-XXI век, №126-127, 2008, с. 336-349.

50. Участие Азербайджанской Республики в моделях региональной интеграции //«Известия» (история, философия, право), №12, 2009,с.28-45.

51. Формирование интеграционной интеграции Азербайджанской Республики и Республики Грузия //«Известия» (история, философия и право),№9,2009,с.204-215.

52. Определение Гейдаром Алиевым национальной особенности глобализационной стратегии // Azərbaycan və azərbaycanlılar, №1-2, 2010, s. 74-85.

53. Глобализация и дискуссионное отношение к ней // Azərbaycan və azərbaycanlılar, №1-2, 2010, s. 144-158.

54. Коллективная монография «Гейдар Алиева» – участвовала в составлении I тома. «Turxan», Баку, 2013, 668 с.

55. Участвовала в написании коллективной монографии. Гейдар Алиев «На страже азербайджанской науки». «Turxan», Баку, 2013, 500 с.

56. Развитие капитального строительства в Азербайджане. «Turxan», Баку, 2013, с. 141-156

57. Глобализация и её национальные особенности // Для монографии: «Azərbaycan elminin keşiyində»

58. Деятельность Гейдара Алиева в развитии двусторонних отношений между Азербайджанской и Грузинской Республиками // Azərbaycan Respublikası elmi konfransının materialları. Bakı-2013. Azərbaycan Texniki Universiteti. Bakı-2013, s. 42-46.

59. Гейдар Алиев и курс Азербайджанской Республики в глобализированное сообщество // Tarix və onun problemləri. Bakı, №2, 2013, s. 145-149.

60. Торгово-экономические связи Азербайджана и Украины в 1991-2003 гг. Сборник, посвящён памяти Играра Алиева

61. Складывание интеграционной региональной модели на Южном Кавказе (Азербайджан, Грузия) //«Кавказ и мир». Международный научный журнал, №9, 2010, с. 112-118.

62. Formation of regional cooperation of the Republic of Azerbaijan and the Ukraine //«Гiлея (науковий вiсник)»: Збiрник наукових праць. Киев, 2013(в производстве)

63. Формирование интеграционной модели на Южном Кавказе (Азербайджан, Грузия, Турция) //«Кавказ и Мир». Международный научный журнал, Tbilisi, 2013.

64. «Курс Азербайджанской Республики в глобализационное сообщество». // Международная научная конференция XII Дзагуровские чтения «От Античности к Возрождению» Дагестанский государственный Университет.

65. «Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının daxili-siyasi strategiyasının yaradılması və həyata keçirilməsi». // Azərbaycan və azərbaycanlılar, №9-12, 2008, s. 14-33.

66. Azərbaycan və Gürcüstan Respublikalarının regional inteqrasiyasının formalaşması. // Xəbərlər (Tarix, fəlsəfə, hüquq), №9, 2009, s. 204-215.

67. Qloballaşma və ona diskussiv münasibətlər. // Azərbaycan və azərbaycanlılar. Bakı, №1-2, 2012, s. 147-158.

68. Heydər Əliyev (iki cilddə), (kollektiv monoqrafiya). // Tərtibatında iştirak etmi¬şəm, I cild. Bakı, Turxan, 2013, 668 s.

69. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində (iki cilddə). // I cild. Bakı, Turxan, 2013, 500 s. – «Respublikada əsaslı tikintinin geniş miqyas alması və inkişafı», mətn yazmışam, s. 141-156.

70. Heydər Əliyev. Azərbaycan elminin keşiyində (iki cilddə), s. 412-423. // II cild. Bakı, Turxan, 2013, 704 s. – «Qloballaşma və onun milli xüsusiyyətləri», mətn yazmışam

71. «Azərbaycan və Gürcüstan Respublikaları arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafında Heydər Əliyevin fəaliyyəti». // Azərbaycan Respublikası elmi konfransının materialları. Bakı, 2013. Azərbaycan təhsil nazirliyi Azərbaycan texniki Universiteti, s. 42-46.

72. «Укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Россией // Гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и в настоящем». Материалы 7-ой международной научной конференции. 9-12 октября 2014. Рязань: 2014, с. 203-206.

73. «Становление регионального сотрудничества Азербайджанской Республики и Республики Украина». // Гiлея. Науковий вiсник. Выпуск 82, Кiев-2014. с. 71-74.

74. «Cənubi Qafqazda inteqrasiya modelinin formalaşması (Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan)». Məqalə Qafqaz tarixinin aktual məsələləri adlı beynəlxalq elmi konfransının materiallarında çap olunub. 15-16 oktyabr, 2015, Gəncə, 2015, s. 371-376.

75. «Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində vətəndaşların maddi təminatının yaxşılaşdırılması (1993-2003)». Toplu 5 may 2015-ci il, Beynəlxalq konfrans. Bakı Biznes Univerisiteti, 2015, s. 130-136.

76. «Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində elmi işçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması (1969-1982)» Azərbaycan Universiteti, III Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2015, s. 285-291.

77. «Türkiyə və Azərbaycan Respublikaları arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyevin rolu». Ankara.

78. «Türkiye və Azerbaycan arasındakı işbirliginin güclendirilməsinde Heydar Aliyevin rolu». Ankara, Yeni Türkiye stratejik araştırma mərkəzi. 2015, s. 220-225.

79. Политика мультикультурализма в Азербайджане // Третьи Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей. Часть I. Махачкала, 2016. с. 186-191

80. Multukulturalizm və Azərbaycan Respublikasının din siyasəti // Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan. BDU. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: 2016, II hissə, s. 132-135.

81. Qloballaşma və Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət siyasəti // Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 3-5 may 2016. Bakı, 2016, II hissə, c. 142-145

82. Глобализация и меры по осуществлению программы ТРАСЕКА в Азербайджане // Atatürk Universitesi Erzurum/Türkiye “Uluslararası ipek yolu kültür diyaloğu. 5-6 mayıs 2016. Erzurum: 2016, s. 203-206; 694 s.

83. Развитие современного туризма в Азербайджане // Сборник статей. Бакинский Университет Бизнеса. 5-6 мая 2016 г. Баку: 2016, с. 363-365

84. Роль Азербайджана в вовлечении Каспийского региона в мировые глобализационные процессы// “Xəzər” jurnalı üçün məqalə hazırlanıb, çapdadır.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 3212053 
Ev tel. (+994 12) 5397745
Faks  
Elektron poçtu