Həsənov Tofiq Əliş oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 07.07.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Azərbaycan SSR kolxozçularının kənd təssərüfatını inkişaf etdirməsi uğrunda mübarizəsi (1971-1975-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

 

1

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Sosializm cəmiyyətinin təkmilləşməsi şəraitində Azərbaycan SSR kolxozçularının kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək uğrunda mübarizəsi (1971-1975-ci illər). Avtoreferat. Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya üzrə - Bakı- 1988-25 s.

2. Gənc ölkəşünasların toplanışı // Azərbaycan pioneri – 1971 – 10 mart.

3. SSRİ mənim vətənimdir // Azərbaycan pioneri – 1972 – 18 oktyabr.

4. Dostluq əlaqələri möhkəmlənir. Beynəlmiləl tərbiyə //Azərbaycan müəllimi. - 5 yanvar.

5. Tarixi yerlərə ekskursiyaların təşkili və keçirilməsi (metodist məsələləri). Azərbaycan müəllimi. - 1973 – 12 dekabr.

6. Inkişaf etmiş sosializm dövründə Azərbaycan SSR kolxozçularının maddi rifahının yaxşılaşması (1971-1975-ci illər) //Azərbaycan SSR EA aspirantlarının elmi konfransının materialları. II kitab– Bakı, 1978. s.129-133.

7. Doqquzuncu beşillikdə Azərbaycan SSR kolxozlarının maddi-texniki bazasının daha da möhkəmləndirilməsi (1971-1975-ci illər) // Azərbaycan SSR EA. Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1979.- №1, - s.3-10.

8. Partiyanın müəyyən etdiyi xətlə. Azərbaycnın xalqının doqquzuncu beşillikdə kənd təsərrüfatında nailiyyətləri.// Kənd həyatı.- 1980.- №5.- s.24-26.

9. Kənd təsərrüfatı elmi və istehsalat Azərbaycanın kənd təsərrüfatında qabaqcıl təcrübə və elmi nailiyyətlərin tətbiqi. // Kənd təsərrüfatının elmi xəbərləri.-1981.- №1. s.102-103.

10. İnkişaf etmiş sosializm dövründə Azərbaycan SSR kolxozçularının əmək fəaliyyətinin yüklənməsi // Azərbaycan SSR EA. Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1982.- №4.- s.38-46.

11. Sosializm cəmiyyətinin təkmilləşməsi şəraitində Sov.İKP-nin aqrar siyasətini həyata keçirmək uğrunda Azərbaycan SSR Kənd əməkçilərinin mübarizəsi (1965-1985-ci illər) //Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutunun elmi konfransının materialları.- Bakı, 1989.- s.136-139.

12. Azərbaycan kəndinin sosial- inkişafı (1920-1941-ci illər). // Azərbaycan tarixi problemləri: Azərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələri. – Bakı, 1972.- s.151-154.

13. Azərbaycanın digər respublikalarla kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığında Bakının rolu (20-30-cu 9llər) // Azərbaycanın beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu. – Bakı, 1997.- s. 219-221.

14. XX əsrdə Qarabağda yerli türk-müsəlman əhalisinə qarşı ermənilərin təcavüzü // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. – Bakı, 2002.-s.174-176.

15. Tarix ciddi və dəqiq münasibət tələb edir // Respublika – 2003. 6 sentyabr 2003.

16. Qafqaz İslam- Türk Ordusu və Azərbaycanda istiqlaliyyat savaşı. // Xalq qəzeti- 2003. 10-11 dekabr.

17. Birinci dünya müharibəsi illərində erməni terrorçuluğu // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: II Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2003.-s.239-242.

18. Şanlı həyt yolu. Alim-pedaqoq, görkəmli maarif xadimi Əliş Axund Mehti oğlu Həsənovun (1906-1997) həyatı və fəaliyyəti //Təhsil - 2004.-16 yanvar.

19. Qarabağın təbib oğlu. Alim, təbib, şair, dramaturq, tərcüməçi, dilçi-lüğətşünas Mirzə Saleh Axundovun həyat və fəaliyyəti // Xalq qəzeti.- 2004. – 10 aprel.

20. Dahilər yetişdirən müəllim // “Təhsil”. -2004. -20 aprel.

21. Görkəmli maarifçi və siyasi xadim, böyük vətənpərvər, haqq-ədalət carcısı Mirzə Vəli bəy İsmayılovun həyat və yradıcılığı barədə qeydlər // Təhsil qəzeti.- 2004. – 8 dekabr.

22. XX əsrin I yarısında ermənilərin Şimali Azərbycan ərazisinə iddiaları // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: III Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.- Bakı, 2004. – s. 279-285.

23. Azərbaycan kəndinin 20-30-cu illərdə sosial vəziyyətinin öyrənilməsi səviyyəsi və perspektivləri //Azərbaycanşünaslar müstəqil birliyinin beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransının (Bakı 24-25 yanvar, 2002-ci il): məruzələr məcmuəsi.-Bakı, 2004, - s.147-150.

24. Qədim Şərq və Azərbaycan əlifbaları. Ən qədim əlifba türk yazısıdır. // Xalq qəzeti.- 2005, - 6 aprel.

25. Qədim Şərq və Azərbaycan əlifbaları. Türk runi yazısı // Xalq qəzeti.- 2005, -7 sentyabr.

26. İşğalçı XI Qızıl Orduya qarşı Qarabağ əhalisinin üsyanı (may-iyun 1920-ci il) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları.-(Kürəkçay müqaviləsinin 200 illiyinə həsr olunur). Bakı, 2005. – s. 184-189.

27. Ağdam bölgəsinin tarixi // Əlibəyli Surxay. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.19-36.

28. Ağdam şəhərinin tarixi // Surxay Əlibəyli Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.36-44.

29. Axundov Kərim Süleyman oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.149-150.

30. Axundov Mirzə Saleh Molla Məhəmməd oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.228-230.

31. Adil Sabir oğlu Əliyev // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.400-401

32. Azərbaycan kəndinin cəbhəyə yardımı // Respublika.- 2007.- 9 may.

33. Bakir Baxış oğlu Quliyev // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.384-385.

34. Baxşəliyev Valeh İsmixan oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.347-348.

35. Bəhram bəy Çərkəz oğlu Əlibəyov // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.202-204.

36. Dahilər yetişdirən müəllim. Axund Mehdi Məşədi İskəndər bəy oğlu Sarıcalı // Surxay Əlibəyli . Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.195-201.

37. Diləfruz Murtuza qızı Bağırova // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.437.

38. Elmira Əliş qızı Həsənova //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.439-440.

39. Əbrə Nəsir qızı Abdullayeva //Surxay Əlibəyli. Ağdamım-Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.344.

40. Əliyev Əşrəf Həmid oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.96-97.

41. Əliyev Kamil Əşrəf oğlu // Surxay Əlibəyli .Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.267-268.

42. Əliyev Niyazi Qiyas oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım–Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.259-260.

43. Əliyev Sabir Əşrəf oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.150-152.

44. Əliyev Sahib İsmayıl oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.161-162.

45. Əliyev Tələt Süleyman oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.469-471.

46. Əliş Qara oğlu Vəliyev //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.212-213.

47. Əsədov İsrafil Sadiq oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.108-110.

48. Əsədov Şəmsəddin İsrafil oğlu //Surxay Əlibəyli.Ağdamım–Qibləgahım,II h. – Bakı, 2005, s.322-323.

49. Əsədova Almaz İsrafil qızı // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.345-346.

50. Həsənov Əliş Axund Mehdi oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım–Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.231-233.

51. Həsənov Kərim bəy Həsən bəy oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.463-465.

52. Həsənov Məsud Əliş oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.387-388.

53. Həsənov Tofiq Əliş oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.331-333.

54. Xosrov Xan Ələsgər oğlu Abdullayev (Xanlıq Xosrov) // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.249-251.

55. Xıdırov Nazim Nəsir 0ğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.560-562

56. İdris Əli oğlu Əliyev // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.288-290.

57. İsmayılov Mirzə Vəli bəy Kərbəlayi Əziz oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.225-228.

58. Qarasarlı Çingiz Məmməd oğlu //Surxay Əlibəyli.Ağdamım-Qibləgahım,II h. – Bakı, 2005, s.339-340.

59. Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım-Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.333-334.

60. Qaraşov İsa Tapdıq oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.399-400.

61. Quluyev Cəlil Bahadur oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım- Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.297-299.

62. Quluyev Şəmsəddin Kərbəlayi İskəndər oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.172-173.

63. Quluyev Tofiq Əvəz oğlu //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.295-297.

64. Qurban Fərman oğlu Bayramov //Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.308-310.

65. Məlahət Əliş qızı Muradova //Surxay Əlibəyli. Ağdamım-Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.438.

66. Məmməd Baba oğlu Qarasarlı //Surxay Əlibəyli.Ağdamım-Qibləgahım,III h. – Bakı, 2006, s.145.

67. Məmməd İskəndər oğlu Məmmədov // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.208-209.

68. Məmmədov Asif Nəsib oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım-Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.320-322.

69. Məmmədov Məzahir Muxtar oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.126-127.

70. Muxtar İskəndər oğlu Məmmədov // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.206-208.

71. Muxtarov Ülfət Əvəz oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.377.

72. Muxtarov Vahid Əvəz oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.303-304.

73. Muxtarov Yusif Əvəz oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.123-124.

74. Musa Bəhram oğlu Məmmədov// Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.390-391.

75. Nazim Rəhbər oğlu Məmmədov // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.310-311.

76. Nofəl Murtuza oğlu Bağırov //Surxay Əlibəyli. Ağdamım- Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006 s.422-423.

77. Nəvai Muxtar oğlu Məmmədov // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.306.

78. Rüstəmov Rüstəm Bəhram oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.285-287.

79. Rəşid Qurban oğlu Vəliyev //Surxay Əlibəyli. Ağdamım - Qibləgahım,III h. – Bakı, 2006, s.383-384.

80. Seyid Məmməd ağa Kərbəlayi Mir Qədir ağa oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.201-203.

81. Şura xanım Hacı Mahmud qızı İsmayılova // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.199-201.

82. Səriyyə Əliş qızı Vəliyeva // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.347.

83. Şəfiqə Axund Mehdi qızı Həsənova // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.334-335.

84. Tahir Muxtar oğlu Məmmədov // Surxay Əlibəyli Ağdamım – Qibləgahım. III hissə- Bakı, 2006.- s.591.

85. Təhməzov Adil Saleh oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.329-330.

86. Vəli Muxtar oğlu Məmmədov // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.294-296.

87. Vəliyev Talış Fərzalı oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.98-99.

88. Vəliyev Tofiq Talış oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.291-294.

89. Zeynalov Adışirin Əliş oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.326-327.

90. Zeynalov Yunis Əliş oğlu // Surxay Əlibəyli. Ağdamım – Qibləgahım, II h. – Bakı, 2005, s.464.

91. Zənfirə Əliş qızı Həsənova // Surxay Əlibəyli. Ağdamım Qibləgahım, III h. – Bakı, 2006, s.425-426.

92. Azərbaycan əlifbaları. Albaniya dövrünün yazıları //Xalq qəseti.- 2006. 9 avqust.

93. Azərbaycan əlifbaları. Albaniya dövrünün yazıları // Xalq qəzeti.- 2006. - 11 avqust.

94. Şimali Azərbaycan ərazisində erməni qurumlarının yaradılması // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: Y Umumrespublika elmi-əməli konfransının materialları (Azərbaycanın işğal altındakı abidələrinə həsr olunur). –Bakı, 2006.- s.226-229.

95. Mirzə Saleh Molla Məhəmməd Alı oğlu Axundov (1870-1950) təbib, şair // Orta əsr əlyazmalarında tibb və əczaçılıq: I Beynəlxalq konfrans (12-14 iyun 2006-cı il). –Bakı, 2006. – s.35.

96. 1920-ci ildə Qarabağ əhalisinin iğlalçı XI Qızıl Ordunun hərbi qüvvələrinə qarşı üsyanı // BDU. Xəbərləri. Humanitar elmləri ser. – 2005.- №4.- s.193-202.

97. Azərbycan kəndinin cəbhəyə yardımı // Respublika – 2007. – 9 may.

98. 1905-ci il erməni vəhşilikləri // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. VI Elmi - əməli konfransın materialları.- Bakı, 2007, s. 303-308.

99. Quba bölgəsinun sosial-iqtisadi vəziyyəti (1920-1930-cu illər) AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri.- 2007.- c.22. – s.142-149.

100. Azərbaycan kəndinin cəbhəyə yardımı (1941-1945-ci illər). Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharibəsində. Məqalələr toplusu. Bakı, “Elm”, 2008. 224 səh. s. 200-209.

101. 1897-1926- cı illərdə Şimali Azərbaycanın kənd əhalisinin milli tərkibi.- Bakı, Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri, № 3. Bakı- 2008-ci il. s. 109-117.

102. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan SSR şəhər-kənd əhalisinin cins-yaş tərkibinin quruluşu. -Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri, №2, Bakı, 2008-ci il. s.122-129.

103. 1906-cı il Şuşa hadisələrinə dair. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. “YII Elmi-əməli konfransının materialları”. –Bakı, 2008, s.231-236.

104. 1906-cı ildə Zəngəzurun türk müsəlman əhalisinə qarşı erməni təcavüzü. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. “YIII Elmi-əməli konfransının materialları”. –Bakı, 2009, S.255-262.

105. Притензии армян на территорию Азербайджана в первой поговине ХХ статия. Организация Освобождения Карабаха. Материалы научно-практической конференции по теме: «Карабах вчера, сегодня и завтра». Первая часть. - Баку, 2009. стр. 175-182.

106. Armenian claims for North Azerbaican territories in the I haif of XX centru. Orqanization of Liberation of Qarabaqh. Proceedinqz of the conferencez held unter the topic. “Qarabah yesterbay, today and tommorrow”. First volume. – Baku, 2009, rades 193-199.

107. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında Heydər Əliyevin rolu. Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri, -2009, №2, s. 84-88.

108. “Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı” fənninin proqramı. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nairliyi. Bakı Qızlar Universiteti, Tarix kafedrasının proqramları. Bakı, 2010-ci il. s.24-49.

109. “Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı” fənninin proqramı.// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nairliyi. Bakı Qızlar Universiteti, Tarix kafedrasının proqramları. Bakı, 2010-ci il. s.50-78.

110. “Müasir tarix” kursu üzrə proqram. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nairliyi. Bakı Qızlar Universiteti, Tarix kafedrasının proqramları. Bakı, 2010-ci il. s.198-211.

111. “Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti” fənninin proqramı. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nairliyi. Bakı Qızlar Universiteti, Tarix kafedrasının proqramları. Bakı, 2010-ci il. s.212-227.

112. Bəşər tarixində qətlam törədənlər. // Evro Xəbər (Evro Nevs), 25 noyabr-15 dekabr, 2010-cu il.

113. İntiqam Cəbrayılov- 50. - Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri.- Bakı, 2010, № 3 (9), s. 136-140.

114. Azərbaycan və Dağıstanın sosial-iqtisadi əlaqələri tarixindən (1900-2010-cu illər).- AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. 33-cü cild. – Bakı, 2010, s. 354-375.

115. “Orta əsrlər tarixi” fənninin proqramı. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Qızlar Universitetinin Tarix kafedrasının proqramları. Bakı, 2010-ci il. s.3-35.

116. Azərbaycanın kənd əhalisi tərkibində demoqrafik dəyişikliklər (1920-1959-cu illər). - Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri – Bakı, 2011, , №2 (11), s.57-67.

117. Qafqaz İslam Türk Ordusu və Azərbaycanın istiqbal savaşı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 10-cu Elmi-əməli konfransın materialları toplusu. – Bakı, 2011, s.210 - 218.

118. Zəngəzurun türk müsəlman əhalisinə qarşı erməni təcavüzü. “Evro xəbər” (Evro-nevs) qəzeti, №5 (144), 11-19 mart 2011-ci il, s.8.

119. Zəngəzurun türk müsəlman əhalisinə qarşı erməni təcavüzü. “Evro xəbər” (Evro-nevs) qəzeti, №6 (145), 31 mart-12 aprel. 2011-ci il, s.8.

120. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycan SSR-də yeni aqrar münasibətlər (1920-1921-ci illər) – AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri.- Bakı, 2011-ci il, 38-ci cild. s. 330-338.

121. Qətlamlar tarixinə dair. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 10-cu Elmi-əməli konfransın materialları toplusu. – Bakı, 2011, s.219-224.

122. XX əsrin 20-30-cu illərində Şimali-Azərbaycanın kənd əhalisinin milli- tərkibində dəyişikliklər. – AMEA Tarix İnstitutu Azərbycan Tarix Qurumu. Azərbaycan Respublikası uğurları və perspektivləri. 16 noyabr 2011-ci il beynəlxalq elmi konfransın materialları. – Bakı, 2012, s.256-264.

123. Qafqaz Türk İslam Ordusu və Azərbaycanın istiqlal savaşı. “Evro xəbər” (Evro-nevs) qəzeti, №10 (149), 27 may-13 iyun. 2011-ci il, s.8.

124. .Qafqaz Türk İslam Ordusu və Azərbaycanın istiqlal savaşı. “Evro xəbər” (Evro-nevs) qəzeti, №11 (150), 14-28 iyun. 2011-ci il, s.8.

125. Qafqaz Türk İslam Ordusu və Azərbaycanın istiqlal savaşı. “Evro xəbər” (Evro-nevs) qəzeti, №12 (151), 29 iyun- 12 iyul. 2011-ci il, s.8.

126. Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə dair (1920-ci il). Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 11-ci Elmi-əməli konfransın materialları toplusu. – Bakı, 2012, s 181-187.

127. 1920-ci illərdə Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatı idarəçiliyinə kadr hazırlığı.- AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu , Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişafı yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 27-28 iyun, 2013-cü il.- Bakı, 2013. s.650-652.

128. Qarabağda demoqrafik dəyişikliklər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 12-ci Elmi-əməli konfransın materialları toplusu. – Bakı, 2013, s .175-179.

129. Qafqaz İslam Türk Ordusu və Azərbaycanın istiqlal savaşı Türkiyə Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materilları. 28 oktyabr 2013-cü il, Bakı (Azərbaycan.). s. 98-107.

130. Erməni işğallarının tarixinə dair. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 13-ci Elmi-əməli konfransın materialları toplusu. – Bakı, 2014, s .179-184.

131. 1920-ci ilin may ayında Gəncə əhalisinin üsyanı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 14-cü Elmi-əməli konfransın materialları toplusu. – Bakı, 2015, s .197-204.

132. Şura hökumətinə qarşı Gəncə əhalisinin üsyanı. (May 1920-ci il.) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfransı 15-16 oktyabr 2015-ci il. I hissə. Gəncə- 2015, s.261-265.

133. Şura hökuməti dövründə Azərbaycan kəndinin kənd təsərrüfatı texnikası ilə təchizi (1920-1930-cu illər). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gəncə Dövlət Universiseti. Elmi xəbərləri. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. №3, 1915-ci il. Gəncə- 2015, s. 228-232.

134. “Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı” fənninin proqramı // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nairliyi. Bakı Qızlar Universiteti. Tarix kafedrasının proqramları. Bakı, 2015-ci il. s.24-78.

135. “Müasir tarix” kursu üzrə proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nairliyi. Bakı Qızlar Universiteti. Tarix kafedrasının proqramları. Bakı, 2015-ci il. s.163-176.

136. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xəzər sahili ərazisində siyasi vəziyyət (may 1918-aprel 1920-ci illər). - nəşrdədir.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycanın musiqiçilərinin, elm və mədəniyyət xadimlərinin «Üzeyir Hacıbəyov» cəmiyyətinin üzvüdür.

2. Qarabağ Azadlıq təşkilatının yaradıcılarından biridir, QAT-ın nəzarət-təftiş komissiyasının sədridir.QAT-ın Ali Məclisinin vəİdarə heyətinin üzüvüdür.

Pedaqoji fəaliyyəti 30 il pedaqoji fəaliyyət
Digər fəaliyyəti  Prezident, Milli Məclis və Bələdiyyə seçkilərində seçki komissiyasının sədri, üzvü, müşahidəçi və nəzarətçi olmuşdu. 
Təltif və mükafatları Şəhadətnamə - “Azərbaycan Dünya Ədəbiyyatında” adlı beynəlxalq simpoziumda uğurlu və fəal iştirak etdiyi üçün 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi “Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi” şöbəsinin böyük elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393615 
Mobil tel. (+994 50) 3511507 
Ev tel. (+994 12) 4930715 
Faks  
Elektron poçtu tofikqasanov@gmail.com