Məmmədova İradə Malik qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı şəhəri 
Təvəllüdü 13.02.1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu;

Lənkəran Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi

Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02 (indi 5503.02)

Vətən tarixi

Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

106

 

49


38

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri;

2. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə;

3. Rusiya ilə İran arasında Azərbaycan (Lənkəran xanlığı);

4. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi)

Elmi əsərlərinin adları Kitablar:

1) Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə, Bakı, «Elm», 2007, 496 s.+ 2 xəritə və plan, tablo.

2) İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi, (həmmüəllif), B., 2009, 574 s.

3) The Iravan kanate. The Russian occupation and the relocation of Armenians to the lands of North Azerbaijan. (həmmüəllif), Baku, “Chashioqlu,” 2010, 608 p.

4) Иреванское ханство (соавторство). Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, «Чашыоглу», 2010, 620 с . (həmmüəllif).

5) Il kanato di Irevan. (həmmüəllif) La conquista russa e la migrazione degli armeni nelle terre dell’Azerbaigian settenttrionale. Roma, Eurasian books “Tutti i diritti sono riservati”, 2014, 640 p. (italyan dilində)

6) Rusya ile İran arasında Azerbaycan (Lenkeran hanlığı). İstanbul, 2011, 140 s.

7) Masonlar. Materiallar toplusu. (tərtibçilərdən biri), II kitab, Bakı, Turxan NPB, 2014, 300 s.

8) Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə. Biblioqrafiya. Tərtibçilər: t.ü.f.d. G.N.Məmmədova, t.ü.f.d. İ.M.Məmmədova, Bakı, Turxan NPB, 2014, 120 s.

9) Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan). Yazarlar. I kitab. Tərtibçilər Mirzə Ənsərli, Telman Kərimli, İradə Məmmədova, Könül İbrahimova, Toğrul Ənsərli, B., 2016, 512+20 səh

Məqalələr:

a) jurnallar

10) Talış (Lenkеran) Hanlığı (türk dilinə çevirən Sadıq Sadıqovdur) // Türklər (Yeni Türkiyə yayınları), Cilt: 7. Ankara, 2002, s.101-112.

11) Lənkəran xanlığının mahalları // AMEA-nın xəbərləri (Tarix, fəlsəfə, hüqüq seriyası), № 4, B., 2004, s. 263-271.

12) Lənkəran və Şamaxı xanlıqlarının münasibətlərinə dair // Tarix və onun problemləri. № 3, B., 2004, s. 41- 46.

13) Lənkəran və Gilan xanlıqları arasında münasibətlərə dair // Tarix və onun problemləri. № 1, B., 2005, s. 35 – 40.

14) Sisianovun baş komandanlığı dövründə Lənkəran xanlığı ilə Rusiya arasında münasibətlərin vəziyyətinə dair//Azərbaycan Pedoqoji Universitetinin xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). № 5, Bakı, 2005, s. 195 – 200.

15) Lənkəran xanlığının şəhərləri haqqında // AMEA-nın xəbərləri (Tarix, fəlsəfə, hüqüq seriyası), № 7, B., 2006, s. 42-55.

16) Azərbaycan xanlıqlarının xəritələrinin tərtibi metodlarına dair (Lənkəran xanlığının nümunəsi üzrə)// Tarix və gerçəklik. B., 2007, 1-2-ci cildlər, s. 66-72.

17) Tarix fakları sevir və ya iki”kitabça” haqqında bir neçə söz // Tarix və gerçəklik. B., 2007, 1-2-ci cildlər, s. 293-298 ( Mustafazade T. ilə birgə).

18) Lənkəran xanlığının yaranmasına dair // Elmi Əsərlər (AMEA Tarix İnstitutu), 21-ci cild, B., 2007, s. 50-65.

19) Quba və Lənkəran xanlıqlarının qarşılıqlı münasibətləri tarixindən // Elmi Əsərlər (AMEA Tarix İnstitutu), 22-ci cild, B., 2007, s. 80-88.

20) О причинах поздней ратификации Гюлистанского договора // Вопросы истории. № 4, Москва, 2008, с. 155-159.

21) Lənkəran xanlığının əhalisi və etnik tarixindən // AMEA-nın xəbərləri (Tarix, fəlsəfə, hüqüq seriyası), № 9, B., 2008, s.72-80.

22) XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycanda etnodemoqrafik vəziyyəti dəyişmək siyasətinin Azərbaycanın sonrakı taleyinə təsiri // Tarix və gerçəklik. B., 2008, № 1 (3), s. 89 – 110.

23) T. Bayraməlibəyovun əlyazmalarının Lənkəran xanlığının tarixinin öyrənilməsində rolu // Tarix və onun problemləri. № 3, B., 2008, s. 235-246.

24) Ərdəbil xanlığının əhalisi // Tarix və Gerçəklik. B., 2008, № 2 (4), s. 49 – 58.

25) Lənkəran xanlığında vergi və mükəlləfiyyətlər // Pedoqoji Universitet xəbərləri. B., 2008, № 4, s. 151 – 157.

26) Bəlləbər qalası haqqında həqiqət (tarixi saxtalaşdırmaq kimə və nəyə görə lazımdır) // Bakı Universitetinin xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), B., 2008, № 4, s. 108-113.

27) Ərdəbil şəhərinin əhalisi // Tarix və Gerçəklik. B., 2009, № 1 (5), s.24 – 32.

28) Демографическая ситуация в столице Нахичеванского ханства // Вестник института Истории, Археологии и Этнографии (Рос¬¬сий¬ская академия наук Дагестанский научный центр), 2009, № 1 (17), с. 3-7.

29) Влияние переселенческой политики Российской империи на этноконфессиональную ситуацию Азербайджана в начале XIX века // Вопросы гуманитарных наук. Москва, 2009, № 6 (44), с. 29-36.

30) Территориальные споры при определении границ между Российской империей и Ираном: 1813-1829 годы // Карабах был и будет Азербайджанским. Ирс. Наследие (Международный Азербайджанский журнал), Москва, 2009, № 6 (42), с. 10-13.

31) Ərdəbil xanlığının mahalları və əhalisinin məşğuliyyəti// AMEA-nın xəbərləri (Tarix, fəlsəfə, hüqüq seriyası), № 12, B., 2009, s. 16-27.

32) Демографическая ситуация в городе Ардебиле в XVIII-XIX вв.// Вестник Дагестанского Государственного Университета (История. Педагогика. Психология). 2010, выпуск 4, с. 48-53.

33) Quba xanlığının əhalisi// Elmi Əsərlər, B., 2010, cild 34-35, s. 274-281

34) Urmiya şəhərinin əhalisi XVIII-XIX əsrlərdə // Tarix və Gerçəklik, B., 2010, № 1, s. 61-64.

35) XVIII-XIX əsrdə Marağa şəhərinin əhalisi və iqtisadiyyatı // Tarix və Gerçəklik. B., 2010, № 2, s.49-53.

36) Lənkəran xanlığının əhalisi I Rusiya-Qacarlar İranı müharibəsi dövründə// Elmi Əsərlər, B., 2011, cild 36-37, s. 235-244.

37) İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ xanlıqlarının Arazboyunda yerləşən mahalları və əhalisi (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri)// Tarix və Gerçəklik. B., 2011, № 1, s.7-16.

38) 19.Yüzyılın 80-90’lı Yıllarında Güney Kafkas’yanın Etnografik Haritası (Kars ve diger bölgeler) // İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt 1, sayı: 2, s. 87-99.

39) Lənkəran xanlığının Ərdəbil xanlığı ilə münasibətlərinə dair// Tarix və Gerçəklik. B., 2012, № 1, s.74-79.

40) "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции" как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть XIX ст.) // Сходознавство. Киев. 2012. Вип. 59, с. 104-121.

41) “İrandakı erməni kəndlərinin siysahısı”nda verilən erməni ailələrinin sayına dair rəqəmlər həqiqəti əks etdirirmi? // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”ı, elmi-nəzəri məqalələr toplusu, IX buraxılış, Bakı, 2012, s. 354-360.

42) XVIII və XIX əsrlərdə İğdır və ətrafının əhalisinə dair// Elmi əsərlər, Bakı 2012, cild 41, 42, 43, s. 394-411.

43) XX əsrin əvvəllərində Türkiyə ilə bağlı məsələlərin, xüsusi ilə də Balkan müharibələrinin “Kaspi” qəzetində işıqlandırılması // Tarix və Gerçəklik. B., 2012, № 2, s.78-85.

44) 18. Ve 19. Yüzyılların Başlarında Azerbaycanın Arazboyu Bölgeleri ve Nüfusu (İrevan, Nahçıvan, Karabag Hanlıkları Üzere) // Avrasya Uluslararası Arastırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, Temmuz 2013,Türkiye, s.11-22.

45) 19. Yüzyılın başlarında Karabağ ve Lenkeran Hanlığı üzerine arazi tartışmalarının Rusya ve Gacarlar devleti arasında yapılan görüşmelere etkisi // Dağlık Garabağ üzerine yazılar, Gündoğan yayınları, Aralık 2014, s. 49-58.

46) Naxçıvan xanlığının əhalisi (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri) // Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu, B., 2014, s. 173-179.

47) Qafqazın türk xalqları və vilayətləri K. Germanın təsvirində (1770-1773-cü illər) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”ı, elmi-nəzəri məqalələr toplusu, X buraxılış, B., 2014, s. 251-260.

48) 18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı//Yeni Türkiye, Cilt: 60, 2014 // http://haypedia.com/E-Kutuphane

49) Karabağ Hanlarının Nüfus Politikası //Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Üzerine tespitler/Analizler. "Gündoğan" yayınları. İstanbul 2015, s. 111-121.

50) Rusya ve İran'ın 19 yüzyılın ilk yarısındaki Kafkasya politikaları// Yeni Türkiye, Cilt: 81, Kafkaslar özel sayısı – XI, Ankara, Temmuz-Aralık 2015, s. 551-562.

51) Kafkasya’nın türk halkları ve vilayetleri K.German’ın tasvirinde (1770 – 1773’lü yıllar) // Yeni Türkiye, Cilt:73, Kafkaslar özel sayısı – III, Ankara, Temmuz-Aralık 2015, s. 99-108

52) 19.yüzyılın 80-90’lı Yıllarında Kars da Olmak Üzere Güney Kafkasya’nın Etnografik Haritası (Rusya Devlet Askeri – Tarih Arşivinin Belgelerine Dayanarak) // Yeni Türkiye, Cilt:75, Kafkaslar özel sayısı – V, Ankara, Temmuz-Aralık 2015, s, 16-21.

53) Talış (Lenkеran) Hanlığı. Türklər (Yeni Türkiyə yayınları), Cilt:72, Kafkaslar özel sayısı – II, Ankara, Temmuz-Aralık 2015, s. 725-739.

54) 18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı//Yeni Türkiye, Cilt:76, Kafkaslar özel sayısı – VI, Ankara, Temmuz-Aralık 2015, s. 129-157.

55) XVII-XIX əsrin əvvəllərində Şəki şəhərinin əhalisi // Sivilizasiya, elmi-nəzəri jurnal, Bakı Avrasiya Universiteti, 3-cü (27) buraxılış, Bakı, 2016, s. 103-108.

56) İran’ın Türk Nüfusu ve Yerleşme Alanı // Yeni Türkiye, Cilt: 85, Orta Doğu Özel sayısı – IV, Ocak – Haziran 2016, s. 391-397.

57) Lənkəran xanlığının əhalisinin məşğuliyyəti // Sivilizasiya, elmi-nəzəri jurnal, Bakı Avrasiya Universiteti, 4-cü (28-30) buraxılış, Bakı, 2016, s. 7-13.

58) Aleksey Saltıkovun "İrana səyahət” əsərində Azərbaycan türklərinin həyat tərzinin təsviri //Azərbaycan xalçaları, elmi-publisistik jurnal, cild 6, № 19, B., 2016, s. 86-93.

59) Rus qaynaqlarına görə Car-Balakən camaatlığının ərazisi, əhalisi və məşğuliyyəti // Elmi Əsərlər, B., 2016.

b) qəzetlər

60) İranın türk əhalisi və onların yerləşmə arealı rusdilli müəlliflərin təsvirində // Türküstan qəzeti. 4-10 sentyabr, 2011, s. 15.

c) konfrans materialları

61) Lənkəran xanlığının iqtisadiyyatı //Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2001. s.75-79.

62) Вопрос о Ленкоранском ханстве в русско-иранских переговорах начала XIX века.// «Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: История и современность». Материалы международной научно-практической конференции, Махачкала, 16-17 ноября 2006 г., с. 102-107.

63) Xanlıqların xəritələrinin tərtibi metodlarına dair (Lənkəran xanlığının nümunəsi üzrə)// Tarixin metodoloji və aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. Tezislər. Bakı, 2007, 27-28 iyun. s.40-46.

64) Попытка русского правительства учредить торговое селение на острове Сары вблизи Ленкоранского ханства.// Сборник статей молодых ученых и аспирантов по проблемам истории. Махачкала: ИИАЭ, 2007, с. 40-42.

65) XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycanda etnodemoqrafik vəziyyəti dəyişmək siyasətinin Azərbaycanın sonrakı taleyinə təsiri // Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi. Azərbaycan cumhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq sempozium. Tezislər. B., 2008, 13-14 sentyabr, s. 44-48.

66) Город Лянкярань и его население в период ханств. //Провинциальный город в XVIII-XXI вв. (история, экономика, культура). Материалы Международной научно-практической конференции. Кизляр, 25-28 сентября 2008 г., Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2008, с. 30-38.

67) Qarabağ və Lənkəran xanlıqlarının ərazisi üzrə Rusiya və Qacarlar dövləti arasında sərhəd mübahisələri (1813-1828-ci illər) // QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı) «Qarabağ dünən, bu gün və sabah» Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş 7-ci elmi-əməli konfransın materialları toplusu. Bakı, 2008, s. 156-162.

68) Сведения русских авторов о тюркском населении Ирана // Роль культуры в российско-иранских отношениях. Материалы международной научной конференции, 12 февраля, 2009, Махачкала, с. 17-19.

69) Xanlıqlar dövründə əhalinin məşguliyyətinə dair // «dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik» mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, B., 15-16 may 2009, s. 84 - 91.

70) Изменение этнического состава населения Азербайджана в результате геополитики Российской империи в начале XIX в. // Материалы научно-практической конференции «Геополитические интересы России на Кавказе: опыт реализации и проблемы», Дербент, 2009, с. 217-220.

71) Qarabağ xanlarının əhali siyasəti // «Qarabağ dünən, bu gün və sabah» 8-ci elmi-əməli konfransın materiallar toplusu. B., 2009, s. 99 – 105.

72) İrevan bir türk hanlığıdır (demoqrafik araştırma) //II Uluslararası Kavkasya tarih sempozyumu. 15-17 ekim 2008, Kavkaz Universiteti. Kars, 2009, s. 227-231.

73) «Статистическое сведение о Чарских владениях» как источник в изучении населения данной территории // «Россия и Кавказ: в прошлом и настоящем». 8-10 июня 2010. Кизляр. С. 96-103.

74) İrevan hanlarının nüfus politikası // XVI. Turk Tarıh kongresi. Bildiri özetleri. 20- 24 eylül 2010, Ankara, s. 111.

75) «Камеральное описание города Дербента» как один из источников в изучении населения города // «Актуальные проблемы науки и техники». Сборник научных статей II международной научно-практической конференции 15 июня 2010 г. Часть I, г. Кизляр, РД, с. 96-102.

76) İranın türk əhalisi və onların yerləşmə arealı rusdilli müəlliflərin təsvirində // Türk dünyasi: dünəni və bu günü (beynəlxalq elmi konfrans) tezislər, Bakı, 23-24 may 2011, s. 387-390.

77) 20.yüzyılın başlarında Türkiye ile ilgili konuların, özellikle de Balkan savaşlarının ‘Kaspi’ gazetesinde işıklanması//7. Uluslararası Atatürk kongresi. Üsküp-Manastır, Makedonya, 17-22 ekim 2011, Manu. Absrtact, s. 39.

78) Этнический состав Дагестанской области в 80-90 гг. XIX в. (по архивному документу РГВИА) // От античности к Возрождению. Материалы X Дзагуровских чтений. Сборник материалов. 2011, с. 195-197.

79) Şəki şəhərinin əhalisi XVII-XIX əsrin əvvəllərində // “Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı” adlı 27-28 oktyabr 2010-cu ildə Şəmkir-Gədəbəydə keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları, B., 2012, s. 506-511.

80) İranın türk əhalisi və onların yerləşmə arealı rusdilli müəlliflərin təsvirində // “Türk dünyasi: dünəni və bu günü” 23-24 may 2011ci il tarixdə keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2012, I cild, s. 305-311.

81) Ağrı dağı və yaxın çevrəsinin əhalisi rusdilli müəlliflərin əsərlərində (XVIII-XIX əsrin birinci yarısı) //”Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı" Z.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq sempozyumun materialları, B., 7-8 may 2012, s. 355-357.

82) Müstəqillik illərində Azərbaycanın xanlıqlar dövrünün əhalisinin tədqiqinə dair // Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər. Bakı, 16 noyabr 2011-ci il beynəlxalq elmi konfransın materialları, B., 2012, s. 246-251.

83) Azərbaycan Türklərinin məişət, geyim, xasiyyət, oyun və yeməkləri knyaz Saltıkovun təsvirində (XIX əsrin 30-cu illəri)// XVII Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri Sempozyum Türk Dünyasının Önderi, Azerbaycan Halkının Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 90. Yıldönümü anısına. 26-29.06.2013, Bakü-Azerbaycan, s.505-511.

84) "Статистическое описание Казахской дистанции" как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть XIX в.) // Российское государство и общество в XX – начале XXI в. Проблемы взаимоотношений (к году российской истории). Региональная научная конференция с международным участием, Махачкала, 2013, с. 115-119.

85) “Güney və ya Ənzab mahalının, Xoy əyalərinin, Xoy və Səlmas mahallarının 1827-ci ildə təsviri” əhalinin say tərkibi və məşğuliyyətinin öyrənilməsində bir mənbə kimi //Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 27-28 iyun 2013, s. 645-648.

86) Территориальные споры вокруг Карабахского и Лянкяранского ханств (по Гюлистанским и Туркменчайским договорам)// Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. Махачкала: aleph, 2013, c.202-208.

87) XVIII-XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ xanlığının əhalisi //Beynəlxalq Qarabağ konfransının abstraktları. İran, Təbriz Universiteti, 2013, s. 58-60.

88) Ahali Qərəbağ dər ibtədai qərun 18 və 19 //Beynəlxalq Qarabağ konfransının abstraktları (fars dilində). İran, Təbriz Universiteti, 2013, s. 235-237.

89) Положение Ленкоранского ханства в период русско-иранской войны (1804-1813). // Материалы Международной научной конференции" Гюлистанский мирный договор 1813г.: основные итоги и последствия для судеб народов Кавказа", посвященной 200-летию со дня подписания договора 24 сентября 2013 г. г. Махачкала. С. 141-149.

90) İrəvan bölgəsində ermənilərin həyata keçirdikləri 1918-1921-ci illər soyqırımı (BOA sənədləri əsasında) // 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür (elmi-praktik seminar), tezislər toplusu, Bakı, 31 mart 2014, s.15-16.

91) 1918-1920-ci illərdə ermənilərin İrəvan bölgəsində azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımları (BOA sənədləri əsasında) //Elmi Əsərlər. “Birinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, cild 48, 49, 50, Bakı, 2014, s.362-366.

92) Источники про население Ирана и Дагестана // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.П. Дзагуровой. Сборник трудов. Выпуск XII, Махачкала 2014, с. 101-104.

93) 1917-1921’li Yıllarda Ermenilerin İrevan Bölgesinde: Kars: Kağızman ve Erzurum’da Yaptıkları Faaliyetler // 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu. Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar. Uluslararası Sempozyum Bildiri Özetleri, 5-7 Ocak 2015, İstanbul, s. 75-76.

94) Şark (Doğu) Cephesi ve İstiklal Harbinde (1919-1920) Azerbaycan Türkleri // Hacı Zeynalabidin Tagiyev ve Kafkas İslam Ordusu. 21 şubat 2015 tarihinde Tarihdaş Milletler ve Topluluklar derneğinin gerçekleştirdiği panelin bildirileri, Ankara, 2015, s. 48-68.

95) 1918 – 1920-ci illər soyqırımları Başbakanlıq Dövlət Arxivləri Genel Müdürlüyü arxivinin xarici fondunun sənədlərində// Elmi əsərlər. “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusuna həsr olunmuş II beynəlxalq elmi konfransın materialları, xüsusi buraxılış. 2015, 52, 53, 54, 55-ci cildlər, s. 362-369.

96) İrevan Hanlarının Nüfus Politikası // XVI. Türk tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara, Kongreye sunulan bildiriler, 2.Cilt, Orta Asiya ve Kafkasya Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015, s. 113-119.

97) Rusya ve İran'ın 19. Yüzyılın İlk Yarısındaki Kafkasya Politikaları // 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı'nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu 25-27 Eylül 2014/ Erzurum, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, ss. 15-38.

98) 20. Yüzyılın Başlarında Türkiye İle İlgili Konuların, Özellikle de Balkan Savaşlarının "Kaspi" Gazetesine Yansıması // Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi 17-22 Kasım 2011/ Üsküp, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, Cilt: 1, ss. 329-343.

99) Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılmasının Rusya İmparatorluğu’ndakı Türk-Müslüman Nüfüsüna Etkisi // 100. Yılında I.Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Kasım 2014, Budapeşt, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, s. 851-870.

100) İzmir’in Kurtuluşunun Azerbaycan “Bakü İşçisi Gazetesi’ne yansılamaları // Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri, 26-28 Eylül 2012, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, s. 237-244.

101) Население и хозяйственная деятельность жителей Дербентского владения по данным РГВИА (XVIII–XIX вв.) материалы международной научной конференции «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. Махачкала, 2015, с. 251-258.

102) 1917 - 1921’li Yıllarda Ermenilerin İrevan Bölgesinde, Kars, Kağızman ve Erzurum’da Yaptıkları Faaliyetler// 19.-20. Yüzyıllarda Türk-ErmenI İlişkileri Sempozyumu Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar, 5–7 Ocak 2015 Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, İstanbul, 2015, s. 676-702.

103) İrəvan bölgəsində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı (Türkiyə Cümhuriyəti ATASE arxivinin sənədləri əsasında)// Elmi əsərlər “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda Türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər) mövzusuna həsr olunmuş III beynəlxalq elmi konfransın materialları, 07-10 2016, Şamaxı şəhəri, xüsusi buraxılış, Bakı 2016, cild 56,57,58, s. 294-302.

104) Судебно-правовая система Азербайджана в период ханств (XVIII – нач. XIX) // Системы власти и права автохтонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII – XX вв.): сравнительный анализ. Материалы VI научно-практической конференции, Нальчик, 18-21 мая 2016 г. Нальчик-Ростов-на-Дону, 2016, с. 273-288.

105) 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’da Kadınların Durumu ve Uğraşıları // Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (20-22 Ekim 2014, Muğla), Cilt: I, Ankara: 2016, s. 225-243.

106) Haydar Aliyev ve Azerbaycan – Türkiye İlişkileri, Tarih Alanında Bu İlişkilerin Geleceği: Perspektifler ve Öneriler // Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumunun (23-25 Ekim 2013, Eskişehir) bildirileri, Cilt: II, Ankara, 2016, s. 1289-1304.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Türkiyə üzrə əlaqələndiricisi

2. Azərbaycan Tarix Qurumu İctimai Birliyinin sədr müavini

3. Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyinin üzvü

4. T.C. Atatürk Araşdırma Mərkəzinin Xəbərləşmə üzvü

5. PAUSBED – Pamukkale Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu dergisinde Danışma kurulu üzvü (Türkiyə Cümhuriyyəti) http://pausbed.pau.edu.tr/Default.asp?s=danisma_kurulu

6. Ataturk Araşdırma Mərkəzi jurnalında Məşvərət Şurasının üzvü (Türkiyə Cümhuriyyəti)

7. Cağdaş Türkiyə Tarixi Araşdırmaları jurnalında Elmi Heyətin üzvü (Türkiyə Cümhuriyyəti)

8. Atatürk Universiteti Atatürk İlkeleri və İnqilab Tarixi İnstitutunun “Atatürk” adlı jurnalının Hakim Heyətinin üzvü (Türkiyə Cümhuriyyəti)

9. AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Elmi Əsərlər” jurnalının Redaksiya Heyətinin üzvü

10. “Tarix və Gerçəklik” jurnalının Redaksiya Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  “Tarix və Gerçəklik” jurnalının baş redaktor müavini 
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı Laureatı, 2012-ci il 25 may tarixli 2238 nömrəli sərəncamla, Diplom No 024

2. AMEA Tarix İnstitutunun 19 noyabr 2015-ci il tarixli Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, Ümumi tarix şöbəsinin əməkdaşı 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 55) 8100905 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu irade.mammadli@gmail.com;

irade67@rambler.ru