Muradova Almas Cəlil qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıFüzuli rayonu  
Təvəllüdü 14.03.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Dağıstan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycanda dövlət orqanlarının fəaliyyəti (1920-41-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

3


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. 1926-1940-cı illərdə Bakı Sovetinin fəaliyyəti

2. Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti (1920-1941-ci illər)”

3. Azərbaycan SSR qadınların dövlət hakimiyyəti orqanlarına cəlb olunması (XX əsrin 20-30–cu illəri)

4. Azərbaycan SSR qadınların 1941-1945-ci illər müharibəsində iştirakı

Elmi əsərlərinin adları 1. Н.Нариманов – борец за пролетарский интернационализм и дружбу народов. 1 п.л. «Известия» АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1972, №2, с. 31-40.

2. Роль Бакинского Совета в социалистическом преобразовании деревни в 1926-1937 гг. 0,8 п.л. «Известия» АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1976, №1, с. 20-27.

3. Организационно-массовая работа Бакинского Совета в 1926-1932 гг. 0,8 п.л. «Известия» АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1976, №3, с. 13-21.

4. Деятельность Бакинского Совета в области городского благоустройства и повышения культурного уровня трудящихся (1926-1940 гг.). 0,8 п.л. «Известия» АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1978, №4, с. 24-34.

5. Содружество городских Советов столиц братских республик закавказских федерации в деле улучшения и развёртывания советского строительства (1926-1936 гг.). 0,8 п.л. «Известия» АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1982, №4, с. 78-84.

6. Роль Советов Азербайджана в вовлечении трудящихся в государственное управление (1926-1941 гг.). 4 с. м.п. Тезисы доклада научной конференции молодых учёных Института истории АН Азерб. ССР и исторического факультета АГУ им. С.М.Кирова. Баку, 1983, с. 26.

7. Монография «Деятельность Бакинского Совета в 1926-1940 гг.». 8 п.л. Депонирована в ЦНИОНе 6/II-1986 г., №24038 г., Москва, с. 190.

8. Роль Советов Азербайджана в вовлечении женщин в государственное управление (1926-1941 гг.). 0,8 п.л. «Известия» АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. 1988, №4, с. 23-30.

9. Роль Советов Азербайджана в интернациональном воспитании трудя-щихся. 3 с. м.п. Тезисы доклада научной конференции молодых учёных Института истории АН Азерб. ССР, посвящённой 70-летию Великого Октября. Баку, «Элм», 1988, с. 17-19.

10. Советы Азербайджана и жилищное строительство (1926 – июнь 1941 гг.). 5 с. м.п. Материалы научной конференции, посвящённой 70-летию ВЛКСМ. Баку, «Элм», 1989, с. 103-105.

11. Роль Советов Азербайджана в трудоустройстве населения. 6 с. Труды научной конференции, посвящённой дню восстановления Азербайджанс¬кой государственности. Баку, «Элм», 1991, с. 142-147.

12. Подготовка кадров для местных Советов в 20-30-ые годы. 4 с. м.п. Труды научной конференции, посвящённой проблемам «Истории Азербайджана». Баку, 1992, с. 136-139.

13. Борьба с детской беспризорностью в Азербайджане в 20-30-ые годы. 4 с. м.п. Депонирована в Институте общественно-политических исследований и информации (ИОПИИ) АН Азербайджана. 1.03.1995 г., №26.

14. Связи Азербайджана с другими республиками в 20-30-ые годы. 4 с. м.п. Доклады второго международного симпозиума. Баку «Элм», 1997 г., с. 212-215.

15. Баку в международных связях в 20-30-ые годы. 5 с. м.п. Доклады третьего международного симпозиума. Баку «Элм», 1997 г., с. 212-215.

16. Azərbaycan tarixi – müəlliflərdən biri. 1 c.v. VI-cı cild. Bakı, 2000-ci il, s. 269-278; 398-401.

17. Трагедия ХХ века: «Ходжалинский геноцид». 0,5 п.л. Журнал «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2002, №5-6, с. 24-28 (в соавторстве) – к.и.н. Р.Д.Иманова.

18. Трагедия ХХ века: «Ходжалинский геноцид». 0,5 п.л. Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле. Сборник статей. Баку-Нурлан, 2003, 358 с., с. 75-83 (на рус. и англ. языках) (в соавторстве) – к.и.н. Р.Д.Иманов.

19. «Историческая правда о деяниях армян на азербайджанской земле (о геноциде). Сборник научных трудов Института истории НАНА». Баку, 2003, объём 4 а.л. (на азерб., рус. и англ. языках) (в соавторстве) – к.и.н. Р.Д.Иманов.

20. Государственное строительство в Азербайджане. Степень изученности и перспективы разработки. 0,5 п.л. Сборник докладов международной научно-теоретической конференции азербайджановедов, посвящённой 10-летию независимого объединения азербайджановедения. Баку, 2004, с. 170-173.

21. Монография «Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы государственной власти» 7 п.л. Баку-Нурлан, 2007, 176 с.

22. Вовлечение женщин из национальных меньшинств в органы государственной власти Азербайджана (20-30-ые годы ХХ в.). История и её проблемы. – 2006, №4, с. 142-152.

23. Государственное строительство в Азербайджане: Степень изученности и перспективы разработки. Сборник докладов международной научно-теоретической конференции азербайджановедов, посвящённой 10-летию независимого объединения азербайджановедов. Баку, 2004, с. 170-173.

24. Женщины и детская беспризорность в Азербайджанской ССР (20-30-е годы ХХ в.). Научные труды Азербайджанской Государственной Морской Академии. Баку, 2008, №6, с. 99-102.

25. Создание и деятельность женских клубов в Азербайджане (20-30-ые годы ХХ в.). Elmi axtarışlar. НАН Институт Фольклора, 2006, т. 27, с. 216-220.

26. Карабахская политика армянских дашнаков. Этапы сепаратизма. Научные труды Азербайджанской Государственной Морской Академии. Баку, 2006, №4.

27. Участие женщин Азербайджана в избирательной кампании (20-30-ые годы ХХ в.). Elmi axtarışlar (AMEA Folklor İnstitutu. XXIV c-i), 2006, c. 175-181.

28. Роль клубов в привлечении женщин Азербайджанской ССР в общественно-политическую жизнь республики (20-30-ые годы ХХ вв.). Журнал. «Учёные записки» Азербайджанского технического университета. Баку, 2008, №3, с. 9-12.

29. Ликвидация неграмотности среди женщин Азербайджанской ССР (20-30-ые годы ХХ в.). Журнал «Вопросы филологии» Института рукописи им. М.Физули НАНА. Бак, 2009, №1, с. 418-424.

30. Формы и методы вовлечения женщин Азербайджанской ССР в избирательную кампанию (20-30-ые годы ХХ в.). «Научные известия» Сумгаитского государственного университета. Баку, 2009, т. 5, №1, с. 73-77.

31. Формы и методы работы среди женщин Азербайджанской ССР в 20-30-ые годы ХХ в. Научные работа (Ежемесячно-теоретический журнал). Баку, 2011, №02(28), с. 14-19.

32. Повышение образовательного уровня женщин Азербайджана в 20-30-ых годах ХХ в. Elmi axtarışlar. (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). Национальная Академия наук Азербайджана Институт фольклора. Bakı, 2011, №2, с. 137-145.

33. Подготовка женских кадров для работы в органах государственной власти в Азербайджане в 20-30-ые годы ХХ века. Журнал «Научные труды» Азербайджанского технического университета. Баку, 2012, №3, с. 13-18.

34. Формы и методы вовлечения женщин Азербайджанской ССР в избирательную кампанию (20-30-ые годы ХХ века). Научные известия Сумгаитского государственного университета. Сумгаит, 2009, №1, т. 5, с. 73-77.

35. Из исторического опыта государственного строительства в Азербайд-жанской ССР (20-30-е годы ХХ века). Труды Института истории НАН Азербайджана. Баку, 2010, т. 34-35, с. 220-228.

36. «Формы и методы работы среди женщин Азербайджанской ССР в 20-30-ые годы ХХ в.». “Elmi iş (aylıq beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal)”. Bakı, 2011, №2(28), с. 14-19.

37. «Создание и деятельность комитета по улучшению труда и быта женщин в Азербайджанской ССР в 20-30-ые годы ХХ в.». Научные труды Азербайджанского технического университета. Баку, 2011, №3, с. 119-121.

38. «Повышение образовательного уровня женщин Азербайджана в 20-30-ых годах ХХ в.». Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu “Elmi axtarışlar”. Bakı, 2011, №2, с. 137-145.

39. «Подготовка женских кадров для работы в органах государственной власти в Азербайджане в 20-30-ые г. ХХ века». Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elmi əsərləri”. Bakı, 2012, №3, s. 13-19.

40. Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в нефтяную промышленность (1941-1945 гг.). Западный университет. Научный вестник. Серия гуманитарных наук. Баку, 2015, №2, с. 121-127.

41. Участие женщин Азербайджанской ССР в сражениях против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 гг.). Материалы Х международной научно-технической конференции Азербайджанской Морской Академии. Баку, 2015, с. 193-198.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2011-də AMEA RH tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Azərbaycanın Sovet dövrü tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 5726387 
Ev tel. (+994 12) 4641666 
Faks  
Elektron poçtu almazmuradova@yandex.ru