Sayadov Oqtay Sayad oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xankəndi şəhəri
Təvəllüdü 14.09.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru                            
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

1971-1985–ci illərdə Azərbaycan Sovet dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində (Asiya, Afrika və Latın Amerika ölkələri ilə münasibətlər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri XX əsrin 70–80–ci illərində Azərbaycanın SSRİ–nin xarici əlaqələrində iştirakının tarixini yazmış və Azərbaycan Respublikasının bir çox ölkələr ilə beynəlxalq əlaqələrinin tarixini araşdırıram. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Namizədlik dissertasiyası: «Азербайджан в системе международных отношений Советского государства в 1971 – 1985 годах (Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки) // Баку, 1993.

2. ХХ век: Азербайджан в системе международных отношений СССР. История и практика (70 – 80 – е годы) // Баку, Элм, 2005, 320 с.

3. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası (1991-2004) //Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. Elmi əsərlər. – 2005. - XIV bur.- s.123-134.

4. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri //Azərbaycan tarixi. VI-VII fəsil. - Bakı: Elm, 2004. - s. 284-290.

5. Azərbaycanın dünya iqtisadiyatına inteqrasiyası //Elm, 2004. - 2 iyul

6. Boyük Vətən müharibəsi illərindən sonra Azərbaycan elmi fikrinin beynəlxalq ənənələri //İkinci dünya müharibəsi dövründə Azərbaycanda Xəzərin hərbi-dəniz müdafiəsinin təşkili məsələləri. Bakı: Nəşr, 2005. - s.173-190.

7. Азербайджан в системе международных экономических отношений: стратегия суверенитета и свободы (1991-2003 гг.) //Tarix və onun problemləri. - 2004. - №4. - с.156-163.

8. Азербайджан в системе международных экономических связей СССР со странами социализма (70-80-е годы ХХ века) // Tarix və onun problemləri. - 2007. - №2. – с.171-186.

9. Азербайджан и мир (контакты общественности) // Tarix və onun problemləri. - 2005. - №1. - с.92-106.

10. Азербайджан: международное сотрудничество во имя мира (1970-1990 гг.) // Tarix və onun problemləri. - 2004. - №3. - с.158-166.

11. Азербайджанская культура на меридианах международных отношений СССР в 70-80-е годы ХХ в. (Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки) // Tarix və onun problemləri. - 2006. - №1. - с.103-115.

12. Внешняя политика суверенного Азербайджана - политика мира и сотрудничества (1991-2005 гг.) //Азербайджан и азербайджанцы. -2006. - №1-4. - с.92-106.

13. Конституционные основы международной деятельности Азербайджана //Тезисы научной конференции молодых учёных Института истории АН Азербайджанской ССР. – Баку,1991. - с. 161-163.

14. Международные традиции культуры Азербайджана // Tarix və onun problemləri. - 2005. - №2. - с.164-175.

15. Мир капитализма и Азербайджан в 70-80-е годы ХХ в. (связи в области материальной жизни) //Tarix və onun problemləri. - 2006. - №2. - с.115-125.

16. Мирные идеалы Азербайджанской науки на службе международных научных связей СССР со странами капитализма (70-80-е годы ХХ века) // Tarix və onun problemləri. - 2006. - №3. - с.150-166.

17. Мировая культура и место Азербайджанской национальной культуры в этой системе. (отношение СССР со странами капитализма 70-80-е годы ХХ века)// Tarix və onun problemləri. – 2007. - №1. – с.159-174.

18. Наука Азербайджана в системе международных научных связей СССР со странами Азии, Африки и Латинской Америки (70-80-е годы ХХ в.) // Tarix və onun problemləri. - 2005. - №4. - с.69-85.

19. Наука Азербайджана на орбите международных отношений в 1971-1985 гг. //Тезисы научной конференции аспирантов вузов и научных учреждений.- Баку,1992. -с. 49-51.

20. Участие Азербайджана в международных экономических связях СССР со странами Азии, Африки и Латинской Америки (70-80-е годы ХХ в) // Tarix və onun problemləri. - 2005. - №3. - с.90-102.

21. Azerbaycan – Türkiye: uluslararası turizm ilişkileri. (Türk dilində) // Həmmüəlliflik əsasında // “Türofed” jurnalı, Antalya, Türkiyə, 2009, №31, s. 57 – 63.

22. Азербайджан – Грузия: международные связи в области культурной жизни (1991 – 2005 г.г.) // В соавторстве // «Научные труды ЮКГУ им. М. Ауезова», г. Шымкент, Казахстан, 2009, №1 (17), с. 49 – 54.

23. Азербайджан – Казахстан: международные политические связи (1991 – 2005 г.г.) // «Языковая этнокоммуникация в современном Казахстане: инновационные технологии исследования» Материалы международной научной конференции, посвящённой 70 – летию профессора Д.А. Байтанаевой – Молдалиевой. Часть 1. Шымкент – Москва, 2008, с. 299 – 307.

24. Азербайджан в системе международных политических связей (1991 – 2008 г.г.) // В соавторстве. // Материалы международной научно – практической конференции «Приоритетные направления профессиональной подготовки педагогов художественно – творческих специальностей» 15 – 16 апреля 2009 г. Шымкент, Казахстан, 2009, с. 122 – 130.

25. Азербайджан – Индия: сотрудничество во имя прогресса // Наука: 21 век. Саратов, №1, 2010, с. 56 – 60.

26. Азербайджан в системе международных научных связей СССР с Индией (1970 – 1980 гг.) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, №3, 2010, с. 73 – 75.

27. Азербайджан – Франция: международные научные связи в 70 – 80 – е годы ХХ века // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Курск, №2 (44), 2010, с. 174 – 176.

28. Азербайджан – Россия: международные связи в области культуры (1991 – 2008 гг.) // В соавторстве. // Образовательная система ХХI века: проблема подготовки конкурентоспособного специалиста. Материалы международной научной конференции, посвящённой столетию профессора Адиля Ермекова. Часть II. Шымкент, 2009, с. 315 – 319.

29. Азербайджан – Франция: международные связи (70 – 80 –е годы ХХ века) // Труды Института Истории НАН Азербайджана. 2008, том 24, с. 118 – 132.

30. ХХ век. Азербайджан – Индия: сотрудничество в области культурной жизни (45 – 80 гг.) // Труды Института Истории НАН Азербайджана. 2008, том 23, с. 77 – 94.

31. Самобытная национальная культура Азербайджана в системе международных духовных связей СССР с миром социализма (70 – 80 – е годы ХХ века) // Tarix və onun problemləri. 2007. – №4. – s. 192 – 201.

32. Мирные идеалы науки Азербайджана: Международные связи со странами социалистического мира (70 – 80 – е годы ХХ века) // Tarix və onun problemləri. 2007. - №3. – s. 127 – 146.

33. Политико – экономические и культурные взаимосвязи Азербайджана со странами Европы и СНГ в годы независимости (1991 – 2008 гг.) // Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы. Торун (Польша), 2009, с. 341 – 364.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4623713
Ev tel. (+994 12) 5625842 
Faks  
Elektron poçtu ogtaysayadov11@yandex.ru