Ağayev Ramil Əyyub oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıCəbrayıl rayonu, Cocuq Mərcanlı kəndi 
Təvəllüdü 03.02.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru   
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02

Vətən tarixi

XV-XVI əsrlər Azərbaycan dövlətlərinin Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

1


28

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiya:

1. XV-XVI əsrlər Azərbaycan dövlətlərinin Teymurilər və Şeybanilərlə qarşılıqlı münasibətləri // Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 1994, s. 116-117.

2. I Şah İsmayıl Səfəvi ilə Teymuri Babur arasında qarşılıqlı münasibətlərə dair // Azərbaycan tarixinin problemləri. Məqalələr məcmuəsi. Bakı, Elm, 1994, s. 34-37.

3. Azərbaycan Əmir Teymurun yürüşləri dövründə (1386-1405) // AXC-nin 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, Elm, 2003, s. 159-163.

4. Azərbaycan Əmir Teymurun yürüşləri ərəfəsində // AXC-nin 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, Elm, 2003, s. 178-180.

5. I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə Səfəvi-Şeybani qarşılıqlı münasibətləri // Tarix və onun problemləri, 2003, № 4, s. 20-27.

6. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri (XV-XVI əsrlər). Bakı, Kür, 2004, 150 s.

7. XV-XVI əsrlər Azərbaycan dövlətləri ilə Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin tarixşünaslığı // Tarix və onun problemləri, 2004, № 4, s. 252, 257.

8. Ağqoyunlular dövləti ilə Teymurilər dövləti arasında iqtisadi və mədəni əlaqələr haqqında // AXC-nin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, Nurlan, 2004, s. 67-70.

9. Qaraqoyunlu-Teymuri münasibətləri, Hərb yolu, 2005, s. 21-25.

10. XV-XVI əsrlər Azərbaycan və Mərkəzi Asiya feodal dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri. Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005, 30 s.

11. Ağqoyunlu-Teymuri qarşılıqlı münasibətləri // Tarix və onun problemləri, 2010, № 4, s. 214-217.

12. İbn Hövqəlin “Kitab surət əl-ard” əsəri Azərbaycan haqqında //AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, 2011, 39-cu cild, s. 10-25.

13. İbn Hövqəlin “Kitab surət əl-ard” əsəri xəzərlər haqqında // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2014, № 2, s. 26-36.

14. Ərəb mənbələri Sacilər dövləti və onun hüdudları haqqında // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2014, № 3, s. 294-303.

15. Əl-İstəxrinin “Əl-Məsalik va-l-məmalik” əsəri Azərbaycan haqqında // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2014, № 4, s. 349-356.

16. Ərəbdilli mənbələr Azərbaycanın Dərbənd şəhəri və onun əhalisi haqqında // Pedoqoji Universitet Xəbərləri, 2014, № 3, s. 180-185.

17. Hunlar və Azərbaycan xalqının formalaşmasında onların rolu // Pedoqoji Universitet Xəbərləri, 2014, № 4, s. 185-191

18. Xəzərlər və Azərbaycan xalqının formalaşmasında onların rolu // “GEOSTRATEGİYA” jurnalı, Bakı, 2014, № 6, s. 67-72.

19. Ərəb Xilafəti dövründə Azərbaycanın İrandilli əhalisi // Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın Aktual Problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı, 2014, s. 313-315.

20. Ərəb Xilafəti dövründə Azərbaycan əhalisinin dili // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, № 1, s. 16-31

21. Səlcuqlara qədərki dövrdə Azərbaycanda türklərin varlığına dair faktlar // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, № 2, s. 28-37.

22. İbn Miskəveyhin “Kitab təcarib əl-uməm” əsəri Azərbaycan əhalisi haqqında // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, № 3, s. 11-17.

23. Azərbaycan türkləri haqqında məlumatlar Yəmən hökmdarlarına həsr olunmuş mənbələrdə // “Strateji təhlil” jurnalı, Bakı, 2015, № 1, s. 191-201.

24. Ərəb Xilafəti dövründə “Azərbaycan” tarixi-coğrafi anlayışı və onun hüdudları // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları: 2 hissədə, I hissə, Bakı, 2015, s. 49-52.

25. “Türkman” anlayışı və onun etimologiyası ərəb və farsdilli müəlliflərin əsərlərində // “GEOSTRATEGİYA” jurnalı, Bakı, 2015, № 3, s. 67-71.

26. Ərəb Xilafəti dövründə Azərbaycan əhalisinin hakim təbəqələrinin sosial zümrə tərkibi // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2015, № 4, s. 56-64

27. “Xəzərətrafı ölkələr və onların əhalisinin etnik tərkibi İbn Hövqəlin təsvirində” adlı məqalənin yazılmışdır-İstehsalatdadır

28. “Azərbaycan türklərinin etnik tarixinin öyrənilməsində “Kitabi-Dədə Qorqud”un rolu” adlı məqalə yazılmışdır – “Geostrategiya” jurnalı, 2016, № 4, s. 25-29.

29. “Ət-Təbəri Azərbaycan türkləri haqqında” adlı məqalə yazılmışdır - İstehsalatdadır – “Geostrategiya” jurnalı, 2016, № 5.

30. Ərəb Xilafətinin Azərbaycanda həuata keçirdiyi köçürmə siyasəti və onun nəticələri –İstehsalatdadır- Voprosı İstorii

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 8064626 
Ev tel. (+994 12) 5308124
Faks  
Elektron poçtu ramilmahir@gmail.com