Niftəliyev Ramil Yüzəhməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıQusar rayonu, Piral kəndi 
Təvəllüdü 16.05.1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq hərəkatı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanda qaçaq hərəkatının yüksəlişi // Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, 1994, s.115-116.

2. İslahatdan sonrakı dövrdə Azərbaycanda müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə // Depozitə qoyulmuş elmi işlər: Rüblük biblioqrafik göstərici, Bakı, 1995, №1, s.9, №26.

3. 1877-ci ildə Şəki qəzasında və Zaqatala dairəsində kəndli üsyanları // Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, 1995, s.111-112.

4. Quba qəzasında 1877-ci il kəndli üsyanı // Depozitə qoyulmuş elmi işlər: Rüblük biblioqrafik göstərici, Bakı, 1996, №12,6.12, №41.

5. XIX əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycanda aqrar islahatlar // Azərbaycan tarixi, arxeoloqiyası və etnoqrafiyası problemlərinə dair, Bakı, 1997, s.78-89.

6. Car-Balakən (Zaqatala) dairəsində Daniyal bəyin çıxışları // Ekoloqiya, fəlsəfə, mədəniyyət (12-ci buraxılış), Bakı, 1997, s.57-58.

7. 1877-ci il Qusar hadisələri // Tarix və onun problemləri, Bakı, 1997, s.50-53.

8. Хронологические и географические рамки Кавказских выступлений их начало и завершения // Кавказская война: спорные вопросы и новые подходы. Тезисы докладов международной научной конференции, Махачкала, 1998, с.36-38.

9. Minlərlə Azərbaycan sənətkarı Osmanlı imperiyasına əsir aparılıb // Ekspress» qəzeti, 5 mart, 1999, s.25.

10. 1877-ci il Quba üsyanı Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatında mühüm mərhələdir // «Qusar – КцIap» qəzeti, 1 oktyabr-1999 və 15 oktyabr- 1999.

11. Qafqaz müharibələri (xronoloji, coğrafi hüdudları, nəticələri və ibrət dərsləri) // «Hərbi bilik» jurnalı, Bakı, 2000, №6, s.84-87, (t.e.n. X.Qasımovla müştərək).

12. Rus işğalı dövründə Qarabağda demoqrafik dəyişikliklər // Qarabağ dünən, bu gün, sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezisləri, Bakı—«Şuşa», 2002, s.147-149.

13. Qarabağ problemi: İmperiya siyasəti və Azərbaycanın tarixi gerçəklikləri // Qarabağ dünən, bu gün, sabah. III Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, Şuşa, 2004, s.286-291, (t.e.n. X.Qasımovla müştərək).

14. XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq hərəkatı. Bakı, «ADPU» nəşriyyatı, 2006, 140 s.

15. Azərbaycan və Dağıstan xalqlarının Rusiya işğalına qarşı mübarizəsi tarixindən (1818-1820-ci illər) // Şah İsmayıl Xətai. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2006, s. 27-31.

16. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən istilasının gedişində müstəmləkəçiliyə qarşı xalq-azadlıq hərəkatı // Şah İsmayıl Xətai. V Ümumrespublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2007, s. 34-44.

17. Şamil hərəkatında azərbaycanlıların iştirakına dair // Şah İsmayıl Xətai. IX Ümumrespublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2008, s. 72-75.

18. Губинское восстание в Азербайджане 1837 года // Борьба народов Северо-восточного Кавказа 20-50 гг. XIX в.: Спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы Международной научно-практической конференции 18 июня 2009 г. Дербент 2009, с. 237-243.

19. Губинское восстание 1837 года в Северном Азербайджане и народно-освободительное движение народов Кавказа // Россия и Кавказ: Международная научная конференция, 22 октября 2009 года. Махачкала: Издательство «Наука ДНЦ», 2010, (800 с.), с. 214-219.

20. Место и роль восстания Шейхали-хана Губинского в истории борьбы кавказских народов против русского завоевания // Актуальные проблемы истории Кавказа. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М.Магомедова (Махачкала, 14-15 апреля 2010). Махачкала, Издательство ДГУ, 2010, с. 248-249.

21. Политика объединения Азербайджана Фатали-хана Губинского // Азербайджан и азербайджанцы. № 1-2, т. 109-110. Баку, 2011, с. 129-132.

22. Qubalı Şeyxəli xanın Rusiya təcavüzünə qarşı mübarizəsi (1809-1811-ci illər) // AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, 33-cü cild, Bakı: 2010. s. 281-292.

23. Место и роль Фатали-хана Губинского в политической истории Кавказа (istehsalatdadır)

24. Положение мусульманского духовенства Северного Азербайджана и привлечение его в систему российского государственно-админис¬тра-тивного управления (30-60-е годы XIX века) // Исламская цивилизация и современный мир. Международная научно-практическая конференция. Махачкала, 13-14 октября 2011 г., Махачкала, Издательство ДГУ, 2012, с. 168-170.

25. XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda çarizmin aqrar islahatlarına dair // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstutunun əsərləri. “Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi buraxılış. 38/2011. (Bakı, 28-30 sentyabr 2011). s. 98-103

26. Антиколониальные выступления в Северном Азербайджане (конец 30-х-50-е годы XIX века) // Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. Махачкала, 25 ноября 2011 г. с.253-260

27. Надир-шах Афшар и Дагестан // Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I распада державы Надир-шаха. Материалы международной научной конференции, проведенной в рамках «Года Российской истории». 25 мая 2012 года, г. Махачкала. Махачкала 2012, с. 212-219.

28. Tanınmış Rusiya şərqşünası A.P.Berje // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasl akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 27-28 iyun 2013-cü il, s. 663-667

29. Русско-турецкая война и восстания 1877 г. в Северном Азербайджане и в Дагестане// Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы Международной научной конференции (26-27 февраля 2013 г. Махачкала). — Махачкала: АЛЕФ, 2013. -300 с., с. 259-266.

30. О втором походе российских войск в Джаро-Белокан // Интеграция народов Кавказа и Россия. (Материалы международной научно-практической конференции. К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. г. Махачкала, 15 мая 2013 г.). – Махачкала: АЛЕФ, 2013, с. 261-266.

31. Кавказская политика Надир-шаха Афшара // Единение народов Дагестана в борьбе против иноземных завоевателей (Материалы Международной научной конференции, посвященной 270-летию разгрома Надир-шаха в Дагестане). Махачкала, 2013, с. 289-295.

32. Zəngəzur (Qubadlı) bölgəsi çarizmə qarşı xalq azadlıq hərəkatı mübarizəsinin mərkəzlərindən biri kimi. Qaçaq Nəbi / Qubadlı tarixi, Bakı 2013.

33. Şeyx Cüneyd türbəsinin kitabəsi haqqında // “Qusar” qəzeti, 10 aprel 2013-cü il

34. Ağıllı, cəsur, xalq tərəfindən dəstəklənən Şeyxəli xan // “Qusar” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il

35. Ağıllı, cəsur, xalq tərəfindən dəstəklənən Şeyxəli xan // “Qusar” qəzeti, 15 yanvar 2014-cü il

36. Ağıldan bəla // DISCOVERY AZERBAIJAN. Elmi-kütləvi turizm jurnalı. №20, sentyabr-oktyabr 2014, s. 48-53. (t.ü.f.d. H. Həsənovla müştərək)

37. Sonuncu Rusiya-Osmanlı müharibəsinin Qafqazın ictimai-siyasi durumuna təsiri-xalq üsyanları // Ermənilərin soyqırımı siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti, 21-22 aprel. Sumqayıt, 2015, s. 103-105.

38. Yelizavetpol Mixaylov sənət məktəbinin fəaliyyətinə dair // Qafqaz tarixinin akrual məsələləri. Beynəlxalq konfrans. 15-16 oktyabr 2015-ci il. II hissə, Gəncə, 2015. s. 133-136.

39. Семейные отношения у лезгин Северного Азербайджана (конец XIX-начало XX вв.) // Семя в традиционном и современном обществе: проблемы адаптации. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Краснодар, КубГАУ, 2015, с. 226-233.

40. Nuxa şəhəri ipək sənayesi fəhlələrinin üsyanları haqqında (1912-1916-cı illər) // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. 2 cild, Bakı, 2015, s. 129-136.

41. Şolların su mənbələri (istehsalatdadır)

42. Восстание народов Северного Азербайджана и Дагестана (конец 70-х годов XIX века) (istehsalatdadır)

43. Из истории зорхана в Азербайджане (istehsalatdadır)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 7413159 
Ev tel. (+994 12) 4340626 
Faks  
Elektron poçtu ramilniftali@rambler.ru