Əsədova Rəna Bəylər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıYevlax şəhəri 
Təvəllüdü 13.11.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Birinci dünya müharibəsinin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri (Bakı sənaye rayonu istisna olmaqla)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Birinci dünya müharibəsi və Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatı. Monoqrafiya. Bakı, Turxan NPB, 2015, 200 s.

2. Azərbaycan sənayəsinə Birinci dünya müharibəsinin təsiri.// Bakı, “Tarix və onun problemləri” jurnalı, №3, 2004, s.91-96

3. Birinci dünya müharibəsi ərəfəsi və dövründə Şimali Azərbaycanda ipəkçiliyin vəziyyəti.// Bakı, “Tarix və onun problemləri” jurnalı, №2, 2005, s.68-76

4. Şimali Azərbaycanda Birinci dünya müharibəsi dövründə sənətkarlığın vəziyyəti. // Bakı, “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı, №2, 2006, s.215-222

5. Birinci dünya müharibəsi dövründə Şimali Azərbaycanda nəqliyyat.// Bakı,“Bakı Universitetinin xəbərləri” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, №1, 2007, s.130-136

6. Влияние Первой мировой войны на пищевую промышленность в Северном Азербайджане.// Москва, журнал «Вопросы гуманитарных наук», № 4, 2009, с.10-16

7. Birinci dünya müharibəsi dövründə Şimali Azərbaycanda ipək sənayesinin vəziyyəti.// Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. C. LXV, №3, 2009, s.172-177

8. Влияние Первой мировой войны на состояние торговли в Северном Азербайджане.// Тбилиси, «Кавказ и Мир», Международный научный журнал, № 8, 2010, c.167-171

9. Birinci dünya müharibəsi dövrün-də Şimali Azərbaycanın İranla ticarəti.// Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, №3, 2011, s.144-151

10. Birinci dünya müharibəsinin Şimali Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatına təsirinə dair.// Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. №39, 2011, s.79-87

11. Birinci dünya müharibəsinin Qafqazın türk-müsəlman əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə dair.// “Türk dünyası: dünəni və bu günü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. I c. 23-24 may 2011-ci il, Bakı, “Viktori” nəşr.,2012, s.262-268

12. Birinci dünya müharibəsi və Rusiya iqtisadiyyatı.// Bakı, “Geostrategiya” jurnalı, №2, 2014, s.62-67

13. Положение пищевой промышленности в Северном Азербайджане в период Первой мировой войны.// Ростов-на-Дону, журнал «Международное научное сотрудничество, образование и культура», № 3, 2014, с.42-50

14. Birinci dünya müharibəsi illərində çarizmin Şimali Azərbaycanda iqtisadi siyasətinin tarixindən. / “Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri. Xüsusi buraxılış, №48, 49,50, 2014, s.304-308

15. Birinci dünya müharibəsi illərində Şimali Azərbaycanda əhalinin vəziyyəti. / “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. I hissə, Gəncə, 2015, s.191-197

16. Cостояние торговли в Северном Азербайджане в период Первой мировой войны.// Казан, «Гасырлар авазы – Эхо веков», Международный научный журнал, № ½ , 2015, c.286-290

17. Birinci dünya müharibəsinin son mərhələsində Şəki-Zaqatala bölgələrində türk-müsəlman əhaliyə qarşı erməni qətliamları / “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş III beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. 2016, № 56, 57, 58, s.231-235

18. Birinci dünya müharibəsi dövründə Şəmkir bölgəsinin iqtisadi vəziyyətinə dair // Tarix və onun problemləri, 2016, № 1, s.82-86

19. Birinci dünya müharibəsi haqqinda həqiqətlər // BDU Elmi Əsərləri, 2016

20. Bakı-Xəzər hövzəsinin ən mühüm nəqliyyat qovşağı kimi (XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəlləri)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 4 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3615861 
Ev tel. (+994 12) 4403836 
Faks  
Elektron poçtu rena_beylerqizi@mail.ru