Rüstəmov Rəşad Həsən oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 
Təvəllüdü 18.05.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycan Cənubi Qafqaz dövlətçiliyi sistemində (1917–ci ilin fevralı–1918–ci ilin mayı)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46

 

2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları Məqalələr:

1. Gəncə Müsəlman Milli Şurasının Azərbaycan milli hərəkatında rolu //Gəncə Universiteti tərəfindən keçirilən elimi konfransın materialları. Gəncə. 2003. 157-165 s.

2. Azərbaycanlıların soyqırımı //«Azərbaycaan və azərbaycanlılar Bakı. 2000. 97-103 s.

3. Milli Şura - Azərbaycan Азярбайъан millətinin mилли təmərküzləşmə orqanı kimi // Nəsrəddin Tisi adına və Təhsil nazirliyi tərəfindən birgə təşkil edilmiş gənc alimlərin konfransın materialları, Bakı. 1998 25-28 s.

4. Bakı məsələsi Zaqafqaziya Seymində // Nəsrəddin Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialının və Azərbaycan Tarixi qurumunun birgə elmi konfransının материаллары, Şamaxı, 1997, 70 – 72 s.

5. Деятельность азербайджанских депутатов Закавказского Сейма на Трабзонской мирной конференции // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyaətinin 80 illiyinə həsr edilmiş məqalələr toplusu Bakı. 2004. 29-42 s.

6. М.Э.Расулзаде и Закавказский Мусульманский Национальный Совет // M.Ə. Rəsulzasənin 120 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları Бакы. 2004. 255-272 s.

7. Местные органы власти на территории Губинского уезда //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnsitutunun Elmi Əsərləri, 22-ъи ъилд. 22 – ci cild. Bakı. 2006. 160 -168 s.

8. Роль Мусульманского национального совета в восстановлении государственности Азербайджана//Azərbaycan Mili Elmlər Akaadimiyasıı Tarix İnstututu, Elmi Əsərlər 26 – cı cild 2008. 106 -120 s.

9. Azərbaycan milli hərbi qüvvələrinin yaradılması. Məqalə, Azərbaycan tarix qurumu, Tarix və gercəklik, Бакы. 2009. с.111 -118.

10. Политическая борьба в Шемахинском уезде (февраль 1917 года - март 1918 года . Аzərbaqcan AMEA Tarix İnstitutu elmi əsərləri/ 28 – ci cild. 2009 – cu il.

11. Палач азербайджанского народа дашнак и «Советский партизан» Татовес Амирян (Амиров) Sənədlər toplusu. I cild (“26 Bakı komissarları”nın əsl tarixi”). Bakı, Çaşıoğlu, 2009. с.47 – 52

12. Амазасп Срванцтян – один из наиболее злостных вершителей геноцида азербайджанского народа Sənədlər toplusu. I cild (“26 Bakı komissarları”nın əsl tarixi”). Bakı, Çaşıoğlu, 2009. с.62 -66

13.Незаслуженно «награжденный» Мешади Азизбеков Sənədlər toplusu. I cild (“26 Bakı komissarları”nın əsl tarixi”). Bakı, Çaşıoğlu, 2009. с.89 – 90

14. Совместная борьба национальных сил Азербайджана и Северного Кавказа с большевизмом. Международный научный журнал «Кавказ и Мир» №10. Тбилиси. Международный университет «Иберия». 2011. с. 38 – 41.

15. «Политические страницы истории Азербайджана и Дагестана». «Россия и Кавказ. История и Современность». Dağıstan Elmi Mərkəzinin Etno – Siyası Təhqiqatlar Bölgə Mərkəzinin və Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsitutunun təşkil etdiyi beynəlxalq elmi konfransın materialları. Maxaç – Qala. 2009. 593 – 598 s.

16. “ Zaqafqaziya Seymində Azərbaycan fraksiyasının fəaliyyəti” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun əsərləri. 2011 il, 38 – ci cild.

17. “Zaqafqaziya Seymində Azərbaycan fraksiyasının Cənubi Qafqazın xarici siyasətinin formalaşmasında rolu”. Azərbaycan Pedoqoli Universitetinin əsərləri. 2013 – ci il.

18. “Azərbaycan xalqına qarşı Bakıda mart soyqırımı”. Konfrans materialları. 2011 – ci il. İstehsaldadır.

19.“Dördlər İttifaqının Azərbaycan siyasəti (1917-ci ilin oktyabrı – 1918-ci ilin mayı)”. // “AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri”, 48, 49, 50-ci cild, Bakı, 2014, s.177-186.;

20. Участие Азербайджана в Первой Мировой войне // Birinci Dünya müharibəsinin 100 illiyi ilə əlaqədar ARPİİSSA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları.

21. “1918- ci il mart soyqırımının Zaqafqaziya seyminin Azərbaycan fraksiyasının mövqeyinə təsiri”, AMEA Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər. 2015, 56, 57, 58-ci cildlər. s.412-419.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 70) 2592975 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu skazka-alin@mail.ru