Hacıyeva Səidə Müzəfər qızı

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycan II Yekaterina hökumətinin xarici siyasətində. Azərbaycan xanlıqlar dövründə.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan II Yekaterina hökumətinin xarici siyasətində - monoqrafiya

İrəvan xanlığı - monoqrafiya

Elmi əsərlərinin adları 1. ПетрI. АСЭ, 1983, т. УП.

2. Азербайджан в русско-иранских отношениях 80-е годы XVIIIвека. Известия АН Азерб. ССР. Элм, 1984, № 2.

3. Значение Азербайджана в русско-восточной торговли в 80-е годы XVIII века. Тезисы научной конференции молодых ученных Института Истории АН Азерб. ССР и исторического факультета АГУ им.С.М.Кирова, посвящённой 65-летию образования ВЛКСМ. Баку, Элм, 1984.

4. Азербайджан в плане русской дипломатии в 80-е годы XVIII века. Известия АН Азерб. ССР. 1986, № 2.

5. Азербайджан и Россия во второй половине XVIII века. – монография депонирована в ИНИОН, № 39300, 1989.

6. О ремесленном производстве – Журнал «Elm və həyat» (на азерб.языке) 1989, № 9.

7. Азербайджан в русско-турецких отношениях XVIII века. Спорные вопросы отечественной истории XI-XVIII веков. Тезисы докладов и сообщений первых чтений, посвященных памяти А.А.Зимина. М., 1990, ч. II

8. Происки Турции в Азербайджане в последней четверти XVIII века. Тезисы научной конференции молодых ученых АН Азерб. ССР. 1990.

9. Ремесло в северных ханствах Азербайджана. Azərbaycan Respublikası Ali Məktəbləri Gənc Tədqiqatçılarının XIV Respublika Elmi Konfransının Tezisləri. Bakı. 1994-cü il. s. 35.

10. Административное устройство Азербайджанских ханств. Azərbaycan Respublikası Ali Məktəbləri Gənc Tədqiqatçılarının XIV Respublika Elmi Konfransının Tezisləri. Bakı. 1994-cü il. s. 35.

11. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli ictimai-siyasi xadimləri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Bakı, 1998, s. 64-68.

12. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması – Avropaya inteqrasiya yolunda mühüm mərhələdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin iki yüzilliyin və minilliyin ayrıcında xalqa müraciətinə həsr edilmiş Elmi-nəzəri konfrans. Bakı, 2001, s. 22.

13. XVIII əsrin son rübündə Azərbaycan və Rus – İran münasibətləri. Şərqin aktual problemləri: Tarix və müasirlik. Bakı, 2001, s. 17-18.

14. İrevan (Revan) Türk Hanlığı və Osmanlı Devleti ile ilişkileri. Türkler. Türkiyə, 2001, s. 64-72.

15. Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri probleminin tədqiqi vəziyyətinə dair. Filologiya məsələləri. №2, Bakı, 2002, s. 203.

16. Азербайджан во внешней политике правительства Екатерины II. 6 п.л. 2004 г.

17. İrəvan xanlığı. Rusiyanın işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi// Бакы, 2009.

18. Роль города-крепости Кизляра в кавказской политике России// Pedagoji Уniver¬site¬tin xəbərləri. Bakı, 2009 №1 s.73-77 .

19. Экономические и стратегические интересы России в Азербайджане в XVIII веке // Tarix və onun problemləri. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xususi buraxilış. Bakı, 2009, №3.

20. Кавказ во внешней политике России в 50-е годы XVIII века (до 60-х годов)// Pedagoji Universi¬tetin xəbərləri. Bakı,2009, №2.

21. Ороли и месте Кизляра в азербайджано-дагестанской и азербайджано-русской торговле во второй половине XVIIIвека.// Dagıstan dövlət Universiteti, Кизляр 2010.

22. Провал планов военных вторжений российских войск на Южный Кавказ в первой половине 80-х годов XVIII века// Kavkaz i Mir. Beynəlxalg elmi jurnal Tiflis, 2011. №3.

23. О социально-политической обстановке после завое-ванияприкаспийских областей в 1724-м году// Kavkaz i Mir. Beynəlxalq elmi jurnal Tiflis. 2014.

24. О втором пребывании посланника Российского государства А.П. Волынского в азербайджанском городе Шемахе// AMEA A.A. Bakıxa¬nov adına Tarix İnstitutunun Əsərləri.

25. Gəncəli Cavad xanın ömür salnaməsinin son səhifələri. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2016, №2, s. 94-101.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Tarix Qurumu
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Slavyan Universiteti,

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti  

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 6421261 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sabinamammad@mail.ru