Cəfiyev Tahir Rəşid oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Beyləqan rayonu 
Təvəllüdü 14.09.1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycanın feodal dövlətləri XV – XVI əsrin birinci rübündə (Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsəri əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Xoca Sədəddin Əfəndinin həyat və fəaliyyətinə dair bəzi qeydlər, AEA xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası),ELM nəşriyyatı,Bakı,1998, №1, s.114 – 118

2. Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix»əsəri Qara- qoyunlu hökmdarı Qara İskəndərin Osmanlı sultanı IIMurada yazdığı übudiy- yətnamə haqqında, AEA aspirantlarının elmi konfransinın materialları, ELM nəşriyyatı, Bakı, may 1999, s.104 – 105

3. XV – XVII əsrlər Osmanlı tarixşünaslığında «Tacüt-təvarix»in yeri,«Elm» qəzeti, 25 may,31 may 2000, (№17-18 (538-539), 19-20 (540-541)), s. 9, 11

4. Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsəri Taclı xanım haqqında, Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik (Ak. Z.M Bünyadovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri kon-fransının materialları), Əbilov, Zeynalov və oğulları, Bakı, 2000, s.52 – 54

5. «Tacüt-təvarix» əsəri Osmanlı – Səfəvi müharibə-sinin başlanması və Çaldıran vuruşmasının taktiki sxemi barədə ,«Elm» qəzeti, 28 avqust, 15 sentyabr, 2001, (№25-26 (590-591), 27-28 (592-593)), s. 7, 13

6. Sultan Səlimin «Tacüt-təvarix»də əks olunmuş mülahizələri Səfəvilərin ictimai proseslərdə rolunun etirafı kimi, Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik (Ak. Z.M Bünyadovun anadan olmasının xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri kon-fransının materialları), Nurlan nəşriyyatı, Bakı, 2001, s.79 – 81

7. XIV əsrin sonu – XV əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövlətçiliyində hüquqi varislik problemi və onun beynəlxalq münasibətlərdə əksinə dair (Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsərinin materialları əsasında), Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və AMEA Rəyasət heyətinin təsis etdiyi “Şah İsmayıl Xətai irsini araşdırma qrupu” (QHT)-nin Şah İsmayıl Xətainin anım günü münasibəti ilə birgə keçirdiyi elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2006, s.32 – 37

8. Azərbaycanın feodal dövlətləri XV – XVI əsrin birinci rübündə (Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsəri əsasında), Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyanın avtoreferatı, s.1 – 28

9. Международное положение и политическая обстановка Азербайджана в первой трети XV века, Журнал «Азербайджан и азербайджанцы», Баку, 2008 № 1 – 4, c.200 – 207

10. 1473-cü il Osmanlı – Ağqoyunlu müharibəsi ərəfəsində Yaxın Şərq Türk dövlətləri arasında olan hərbi – diplomatik qarşıdurma(Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsərinin materialları əsasında), AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər 2010, cild 34, s.163-169

11. XVI əsrin əvvəllərindəOsmanlı – Səfəvi münasibətlərinin kəskinləşməsi və Çaldıran döyüşündə I Şah İsmayılın sərkərdəlik məharəti (Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-təvarix» əsərinin materialları əsasında), AMEA xəbərlər (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), ELM nəşriyyatı, Bakı, 2012, №1, s. 14-26

12. XV əsrin 20-30-cu illərində teymuri-qaraqoyunlu-məmlük-osmanlı münasibətləri və azərbaycan hərb tarixinə bir baxış, Qaraqoyunlular-600 (Respublika konfransının materialları), Bakı-2013, s.29-44

13. Tacli xanim hekayəti və ya Xoca Sədəddin Əfəndinin Osmanlı tarixlərində saldığı qarışıqlıq , “Şah İsmayıl və Sultan Səlim” (Beynəlxalq konfransın materialları), Bakı, 2013, s.231-240

14. Çaldiran meydan savaşindan sonraki hərbi-siyasi, diplomatik vəziyyət Xoca Sədəddin Əfəndinin «Tacüt-Təvarix» əsərində, “Tarix və onun problemləri” jurnalı Bakı, 2013, №3, s.306-312

15. İskəndər bəy Münşi Türkman “Tarixe aləmaraye Abbasi” Şahin Fazil tərcüməsinin I cildinin “Göstəriciləri”, İskəndər bəy Münşi Türkman “Tarixe aləmaraye Abbasi”,c.II, Bakı, 2014, s.2164-2470

16. XV – XVI əsrlərdə Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri tarixindən,“STRATEJİ TƏHLİL”

17. Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinə, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal”, s.165-178

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, Xəzər Universiteti, 5 ildən yuxarı 
Digər fəaliyyəti  Cəfiyev Tahir Rəşid oğlunun elmi redaktoru olduğu əsərlər:

1. Məhəmməd Əliyev Məcnun oğlu Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı, Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2001,315 s.

2. Zühuri dövləti – Səfəviyan, Nəşrə hazırlayan: Namiq Musalı, Bakı, Mütərcim, 2013,99 s

3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ADPU Ümumtürk milli-ictimai fikir tarixi 060202- Türk dünyası tarixi ixtisası üzrə magistratura hazırlığı üçün proqram, Tərtibçi müəllif f.ü.e.d.Rəfail Ayvaz oğlu Əhmədov, Bakı, 2015

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 3202098 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu tahirtagibeyli@gmail.com;

cafievtahir@gmail.com