Umudlu Vidadi Umud oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikasıİmişli rayonu, Otuzikilər kəndi
Təvəllüdü 05.02.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğal olunması və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə (1801-1826)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Kuzey Azerbaycanın çar Rusyası tarafindan işğali ve sömürgeçilige karşı mücadele(1801-1826), Aktaran C.Yavan, Türk Dünyası Araşdırmaları Dergisi sayı: 124; 127;128; 129. İstanbul, 2000

2. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə (1801-1828), Bakı: Elm, 2004

3. İRƏVAN XANLIĞI. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi, Bakı, 2009, həmmüəllif

4. THE İRAVAN KHANATE. The Russian occupation and the relocation of Armenians to the lands Nort-Azebaijan, Baku, 2010

5. ИРЕВАНСКОЕ ХАНСТВО. Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана, Баку,2010

6. Gəncə xanlığının işğalı, “Elm və həyat” jurnalı,Bakı,1991

7. Qarabağ xanlığının Rusiyaya ilhaq olunması tarixindən(1801-1806) , Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci respublika elmi konfransının məruzələri,Bakı,1992

8. Car-Balakən camaatlarının çar Rusiyası tərəfindən işğal olunması haqqında, Azərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələri,Bakı,1992

9. Rus işğalı ərəfəsində İrəvan xanlığının siyasi vəziyyətinə dair , Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları,Bakı,1993

10. Şəki və Şirvan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalı, Azərbaycan tarixinin problemləri,məqalələr toplusu,Bakı,1993

11. Rus işğalı ərəfəsində Şimali Azərbaycanın vəziyyətinə dair, Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının üçüncü respublika elmi konfransının məruzələri,Bakı,1995

12. Qarabağ xanlığının Rusiyaya ilhaq olunması tarixindən(1801-1822), Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun Kürəkçay müqavilələrinə həsr olumuş elmi konfransının materialları,Bakı,1996

13. Yermolov tarafindan Şeki,Şirvan və Karabağ hanlıklarının lağvi tarihinden, Türk Dünyası Tarih dergisi,İstanbul, 1998

14. Kürəkçay müqavilələri tarixindən (H.Həsənovla birlikdə), Kürəkçay-200, Bakı , Elm, 2005

15. Из истории Кюрекчайских договоров (к.и.н. Г.Н.Гасанов, к.и.н. В.У.Умудлу) // Гарабаг: КУРЕКЧАЙ-200, Баку 2005

16. Şuşnın işğalı tarixindən (H.Həsənovla birlikdə),Paritet qəzeti,7-8 aprel,2005,N:38(777)

17. Kürəkçay müqavilələri Azərbaycan xanlıqlarının süqutunu daha da sürətləndirdi (H.Həsənovla birlikdə), Xalq qəzeti,2005,26 may N:119

18. 1826-1828-ci illər hərbi əməliyyatlarının başlıca xüsusiyyətləri, Türkmənçay-180, Bakı,2009

19. Azerbeycan Hanlığı Erivan, Türk Dünyası Tarih dergisi, sayı 299, İstanbul,2011

20. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Azerbeycan( XIX-XX yüzyılin başlarında), Türk Dünyası Tarih dergisi, sayı 312, İstanbul,2012

21. Umummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti.ARDNŞ və PETKİM-in(Türkiyə) İzmirdə birgə təşkil etdikləri(9-10 may) anım mərasimi, PETKİM A.Ş. Basın bülteni, İzmir,2013

22. Azərbaycan xalqının müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəsi tarixindən-1826-cı il üsyanları.”XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları, AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri,Bakı,2013

23. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı Türkiyə tarixşünaslığında.Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransın materialları,Qafqaz Universiteti,Bakı,2015

24. Ərzurum Konqresindən sonra ermənilərin pozuculuq fəaliyyətinə dair.”Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları,Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 2015

25. XIX yüzilliyin 90-cı illərində erməni terror təşkilatlarının fəaliyyətinə dair(Türkiyə tarixşünaslığı əsasında).Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə, 2015

26. Şimali Azərbaycanın Çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra yerli əhalinin Türkiyəyə köçü tarixindən - JOURNAL of QAFQAZ UNİVERSİTY // History, Law And Political Sciences, Bakı 2015 Number 1,Volume 3, s.15-22

27. Gülistan Antlaşması Arefesinde Azerbaycan Halkının Sömürgeçiliğe Karşı Mücadelesi- YENI TÜRKİYE, Temmuz-Aralık Ankara ,2015 ,Yıl 21, Cilt V, sayı 75,s.278-285

28. Görkəmli tarixçimiz Mahmud İsmayılovun əsərlərində çarizmlə mübarizə məsələləri -Yeni Azərbaycan qəzeti, 06 fevral 2016-cı il,şənbə №023 (4666)

29. Birinci Dünya Müharibəsinin əvvəllərində erməni terrorçularının Azərbaycandakı fəaliyyətinə dair(Türkiyə tarixşünaslığının materialları əsasında) // “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları(1914-1920)”. III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, AMEA Tarix İnstitunun Elmi Əsərləri, xüsusi buraxılış, Bakı 2016, s.225-230

30. Türk tarixçisi Cəfər Barlasın “Hicrətdəki Dağıstan” əsərində Azərbaycanlı mühacirlər // “IV International scientific confernce of young researchers”. Qafqaz University, s.1691-1692, Bakı 2016

31. Azərbaycandakı 1905-ci il hadisələri Türkiyə tarixşünaslığında, çap mərhələsindədir.

32. Азербайджанские эмигранты в трудах турецких историков, çap mərhələsindədir.

33. Türkmənçay müqaviləsindən sonra çarizmin Şimali Azərbaycanda müstəmləkəşilik siyasəti Türkiyə tarixşünaslığında, çap mərhələsindədir.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Tarix Qurumunun üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 2008-2012-ci illər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

2013-cü ildən hal-hazıra kimi Qafqaz Universiteti 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2012 il - Elm üzrə Dövlət Mükafatı Laureatı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 6805903
Ev tel. (+994 12) 5630313 
Faks  
Elektron poçtu v.umudlu@yahoo.co.uk