Mustafayeva Sevinc Müslüm qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıQuba rayonu
Təvəllüdü 28.08.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Daşkənd Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

55.03.02 (07.00.02)

Vətən tarixi

Rusiya imperiyasının əsarətinə qarşı mübarizədə Azərbaycan və Türküstan xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri tarixindən (XIX əsrin 90-cı illəri 1917-ci il)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları К вопросу о роли бакинских большевиков в создании социал-демократических организаций Туркестана. – Материалы научной конференции. Баку, 1988.

О связях рабочего класса Азербайджана с социал-демократическими организациями Закаспийской области в годы первой русской революции. Материалы научной конференции. Баку, 1989.

Об участии революционеров Азербайджана в забастовочном движении 1913-1914 годов на о. Челекен. – Труды научной конференции, посвященной дню Азербайджанской Государственности.- Баку, 1991.

К вопросу о революционных взаимосвязях рабочих Азербайджана и Туркестана в годы столыпинской реакции (1907-1910 гг.).- Доклады первой научной конференции молодых исследователей проблем истории Азербайджана, ч.II.- Баку, 1991.

Из истории революционных взаимосвязей рабочих Азербайджана и Туркестана в годы первой русской революции.- Известия АН Азербайджана. Серия история, философия и права. 1991, № 1.

Из истории взаимосвязей народов Азербайджана и Туркестана в борьбе против гнетаРоссийской империи. ( 90-е гг. XIX в.- 1917 г.). Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист наук. Баку, 1993.

Из истории взаимосвязей народов Азербайджана и Туркестана в борьбе против гнетаРоссийской империи. ( 90-е гг. XIX в.- 1917 г.). Tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işi. Bakı, 1993.

Demoqrafiya məsələlərinə dair bəzi kütləvi statistik mənbələr haqqında. AXC-nin 83-cü ildönümünə həsr оlunmuş Respublika еlмi коnfransının материаллары. – Bakı. 2001.

Çoxcildli «Azərbaycan tarixi»nin IV cildinin «XIX-cu əsrin birinci yarısında Azərbaycan iqtisadiyyatı və sosial münasibətlər» adlı II fəslinin «Kənd təsərrüfatı» адлы II paraqrafının yazılmasında həmmüəlliflik. – Bakı. Еlм, 2000.

Çoxcildli «Azərbaycan tarixi»nin IV cildinin «XIX-cu əsrin birinci yarısında Azərbaycan iqtisadiyyatı və sosial münasibətlər» adlı II fəslinin «Şəhərlər» adlı VI paraqrafının yazılmasında həmmüəlliflik. – Bakı. Еlм, 2000.

Çoxcildli «Azərbaycan tarixi»nin V cildinin «Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti (1901-1914-cü illər)» adlı Ifəslinin «Əhalinin tərkibində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri» адлы II paraqrafının yazılmasında müəlliflik. – Бакы. Елм, 2001.

Çoxcildli «Azərbaycan tarixi»nin V cildinin «Mədəniyyət» адлы IV fəslinin «Başqa xalqlarla qarşılıqlı mədəni əlaqələr» адлы V paraqrafının yazılmasında həmmüəlliflik. – Бакы. Елм. 2001.

XX-ci əsrin əvvəllərində Türküstanda proqressiv ideyaların yayılmasında azərbaycanlıların rolu.Bakı, 2002.

Из истории взаимосвязей народов Азербайджана и Туркестана в борьбе против гнета Российской империи (конец XIX – начало XX вв.).- Bakı, 2009. 6 ç.v.- Monoqrafiya АМЕА А.А.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Елми Шурасынын 5.VII. 2004-cü il tarixli qərarı ilə çapa məsləhət görülüb.

К вопросу об азербайджано- туркестанских взаимосвязях в конце XIX-начале XX веков.- AMEA Tarix institutu. Elmi əsərlər. 38-ci cild. Bakı, 2011, ss.175-180.

Oб определении сословных прав местных феодалов в Азербайджане в 40-70 годах XIX века. - “İslam sivilizasiyası və müasir dünya” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Mahaçqala, 2012, ss.173-177.

XIX əsrin ortalarında Yelizavetpol quberniyasında ali müsəlman zümrəsinin silki hüquqlarının müəyyən edilməsinə dair.- “Azərbaycan Respublikası uğurlar və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, ss.242-246.

О создании комитетов по бекским и агаларским делам в начале 40-х годов XIX века.“Dağıstan Qafqaz və Rusiya tarixində” mövzusunda beyhəlxalq elmi konfransın materialları. Mahaçqala, 2012, ss.234-239.

XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin ictimai- siyasi həyatına dair. Tarix və gerçəklik. Bakı, 2013, I c.

XIX-XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində rabitə vasitələrinin yaradılması tarixindən.“XIX-XX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 6-7 dekabr, 2013.

О роли социал-демократических сил Азербайджана в организации массовых выступлений в Туркестанском крае в 1905 году. ”XII Dzaqur oxuları- qədimlikdən intibaha” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Mahaçqala, 2014.

Azərbaycan mədəniyyəti XIX əsrin birinci yarısında.// Azərbaycan tarixi. 3cilddə. II cild.

Краткий экскурс в историю азербайджано-узбекских взаимосвязей. ”Elmin müasir nailiyyətləri” mövzusunda VI beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 27-28 fefral, 2014.

XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin mətbuatı tarixindən. İ.Əliyevin 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2014.

Azərbaycan şəhəri İrəvan XIX –XX əsrin əvvəllərində.// İrəvan şəhərinin ictimai-siyasi həyatı; İrəvan şəhərinin mətbuatı; İrəvan şəhərində rabitə vasitələrinin yaradılması.

“Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XYIII–XX əsrin əvvəlləri). Rusiya Dövlət Hərbi Dəniz Donanması Arxivinin sənədləri” toplusu üzrə 1cild hazırlanmışdır.

“Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XIX–XX əsrlər). Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri” toplusu üzrə 5 cild hazırlanmışdır.

XIX əsr Azərbaycan elminin inkişafında A.A.Bakıxanov mərhələsi. Elmi konfransın materialları. Bakı, 2014.

Birinci dünya müharibəsi illərində çarizmin Şimali Azərbaycanda antitürk siyasəti. Elmi konfransın materialları. Bakı, 2014.

Böyük Vətənpərvər, millət təəssübkeşi və maarif carçısının irsinə dair qiymətli araşdırma. Kaspi, 24 sentyabr, 2015.

Xəzər vilayəti bəylərinin torpaq mülkiyyəti hüquqları barədə. Elmi konfransın materialları. 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Qərb Universiteti (Politologiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri);

Bakı Slavyan Universiteti (baş müəllim).

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 4191958 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sevinj.mustafayeva1958@gmail.com