Babayeva Fəridə Ələkbər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 09.05.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Əzizbəyov ad. Az.Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2316.01  (02.00.15)

Kimyəvi kinetika və kataliz

Metal аlçminimumoksid katalizatorlarının iştirakı ilə metanın benzola deşidrotsikloşeksamerləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110

 

15

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

2 müəlliflik şəhadətnamələrinin

1-patent 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Alternativ xammaldan (təbii qaz/metan) riforminq katalizatorlarına analoq olan metal aluminium oksid katalizatorları üzərində, metanın dehidrotsiklo-heksamerizasiya (DHTH) prossesindən, neftkimya sahəsində benzol qiymətli məhsul kimi alınmışdır.
Alternativ xammaldan (metanoldan) istifadə  etməklə oksid və seolit tərkibli katalizatorları üzərində, ekoloji təmiz motor yanacağı (DME) və kicik molekullu С24 olefinlər alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Дадашев Б.А., Абасов С.И., Бабаева Ф.А./ Авт.свид. СССР №1395620, опубл. в Б.И. №18, с.97, 1988 г.

2. Дадашев Б.А., Абасов С.И., Бабаева Ф.А./ Авт.свид. СССР №1608180, опубл. в Б.И., №43, 1990 г.

3. Дадашев Б.А., Абасов С.И., Бабаева Ф.А./ Патент РФ, №1811153, 1993 г.

4. Дадашев Б.А., Бабаева Ф.А, Абасов С.И. Превращение метана на окисленных алюмоплатинорениевых катализаторах.// «Химия твердого тела», 1993, №2, с. 85-88.

5. Abasov S.I., Babayeva F.A., Tagiyev D.B., Rustamov M.I. Low-temperature catalytic alkylation of benzene by propane. // Applied Catalysis A:General, 2003, №251, с.267-274.

6. Абасов С.И.., Бабаева Ф.А, Рустамов М.И. О каталитической активации низкомолеку-лярных алканов 1-С // «Катализ в промышленности», 2009, №6, с.23-27

7. Абасов С.И.., Бабаева Ф.А, Рустамов М.И. Превращение смесей пропана и бензола на Pt, Re/Al2O3 + Н-цеолитных системах // «Нефтехимия», 2010, т.50, №1, с.1-5

8. Абасов С.И., Бабаева Ф.А, Рустамов М.И. Особенности формирования металлалюмо-рениевых катализаторов дегидроциклогекса-меризации метана в процессе взаимодействия реактант-катализатор. // «Нефтехимия», 2011, том 51, №2, с.139-143

9. Бабаева Ф.А. Современное состояние неокислительной каталитической конверсии метана в ароматические углеводороды./ «Процессы нефтехимии и нефтепереработки», 2012, т.1, №1(49), с.181-190

10. F.A.Babayeva, S.I.Abasov, D.B.Tagiyev, M.I  Rustamov. Methane non-oxidative conversion into  benzene over Pt, Re Ox/ Al2 O3 catalystsand factors   responsible for the process/ Processes of petrochemistry and oil-refining, 2013, v.14, N2, p119-133.

11. S.I.Abasov F.A.Babayeva B.B.Guliyev N.N.Piriyev M.I.Rustamov. Features of Methanol and Dimethyl Ether Conversion to Hydrocarbons on Modified Zeolites Y and ZSM-5/ Theoretical and Experimental Chemistry, 2014, v.49, №1, p 58-64.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA, Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri  İnstitutu, AZ1025, Bakı şəh., Xocalı pros.,30

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 6401152
Ev tel. (+994 12) 4986222
Faks  
Elektron poçtu feridan@rambler.ru