İsgəndərova Sevil Əlişan qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri
Təvəllüdü 13.10.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

2314.01

Neft kimyası

Tsiklopentadien efirlərinin və onların törəmələrinin sintezi, stabilizator və plastifikator xassələrinin öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

127

 

30

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 22 müəlliflik şəhadətnaməsi və 4 Azərbaycan patenti

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Heterogen, o cümlədən nano-TiO2 katalizatorlarının iştirakı ilə karbon turşularının bir və çoxatomlu spirtlərlə mürəkkəb efirlərinin iqtisadi-sərfəli, ekoloji-təmiz alınma proseslərinin prinsipial sxeminin işlənilib hazırlanması və yeni tətbiq sahələrinin öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Искендерова С.А., Э.Б.Зейналов, Е.А.Ждан, А.З.Алиева Разработка метода синтеза моно-и симметричных диэтиленгликолевых эфиров жирных кислот . Процессы нефтехимии и нефтепеработки, 2006, № 3 (26), стр. 3-8 

2. С.А.Искендерова, Э.Б.Зейналов, Б.К. Агаев Нанокатализ этерификации алифатических спиртов и нафтеновых кислот. Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, №3, 2009, стр. 57-61.

3. Э.Б.Зейналов,  Л.Г.Нуриев, Б.К.Агаев, С.А.Искендерова и др. Области применения нефтяных кислот, их солей и эфиров  Нефтеперепаботка, Нефтехимия, Катализ (Сборник трудов ИНХП НАНА. 2010. стр. 92-106)

4. С.А.Искендерова, Э.Б.Зейналов, Б.К. Агаев Новые пластификаторы для поливинилхлорида. Журнал «Пластические массы», 2011, №2, стр. 53-55

5. E.B.Zeynalov, Sh.N.Maherramova, S.A.Iskenderova New softeners for polyvinylchloride Materials Testing Germany, Berlin, 2012 (4) V.54. P. 246-248 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 55) 6539616
Ev tel. (+994 12) 4300507
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu