Məmmədova Məlahət Tağı qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ordubad rayonu, Nürgüd kəndi
Təvəllüdü 05.01.1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Hidrogen peroksidin iştirakı ilə metanın metanola biomimetik oksidləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

 

36

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Sitixrom P-450 fermentinin kimyəvi analoqları olan boimimetik katalizatorlar sintez edilmiş, onların katalaz və monooksigenaz aktivlikləri öyrənilmişdir. Bu katalizatorların iştirakı ilə təbii qazın (metanın) metanola yüksəs seçicilik (97%) və çıxımla (65%) çevrilməsinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Biomimetik katalizatorlar əsasında hydrogen peroksidin və etanolun cuzi miqdarını təyin etməyə imkan verən biosensorun yaradılmasının fiziki-kimyəvi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Термоактивация геминсодержащих каталитических систем. Вест. Моск. Ун., сер.2, химия, 1995, т.36, №6, с.538 – 542.

2. Термодесорбционное исследование кислотно-основных характеристик нанесенных железопротопорфириновых катализаторов. Вест. Моск. Ун., сер.2, химия, 1997, т.38, №1, с.42 - 44.

3. Окисление метана пероксидом водорода в метанол на нанесенном гематиновом катализаторе. Журн. Физ. Хим. 1997, т.71, №7, с.1213 – 1217.

4. Физико-химические особенности каталазно-имитационных сенсоров. Журн. Физ. Хим. 1999, т.73, №12, с.2261 – 2265.

5. An attempt to create stable biomimetic sensors for express analysis of hydrogen peroxide in water solutions. J. Appl. Biochem. and Biotech. (USA), 2000, v. 88, p. 275 – 284.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-kimya prosesləri institutu AZ1025,  Xocalı prospekti 30

Vəzifəsi Heterogen kataliz laboratoriyasında  böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902012
Mobil tel. (+994 55) 6604275
Ev tel. (+994 12) 4347423
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu memmedova-melahet@mail.ru