Əliyev Əkbər Həsən oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonu, Çataq kəndi
Təvəllüdü 28.12.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə dokdoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


23.06.01

Üzvi kimya

Alkil-β,γ-dixlorpropenilketonların sintezi və çevrilmələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

99

17

 

5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 23 müəlliflik şəhadətnaməsi və 1 patent 

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfədoktorlarının sayı


2  

Əsas elmi nailiyyətləri

Allil və proparqil sırası halogenlərinin AlCl 3 iştirakında karbon turşularının xloranhidridləri ilə asilləşdirilməsi nəticəsində 3-halogen-, 2,3-dihalogenpropenil-ketonların alınmasının effektli üsulu işlənib hazırlanmışdır. Sintez olunmuş ketonların konfiqurasiya, konformasiyası müəyyən olunmuş və onların konkret quruluşundan və nukleofil reagentlərin təbiətindən asılı olaraq reaksiya girmə qabiliyyətləri öyrənilmişdir. Bir sıra təbii bioloji fəal birləşmələrin, o cümlədən, izoksazol, nikotin turşusu, pirazol, pirrolopiridin sırası törəmələrinin alınmasının effektli üsulları işlənib hazırlanmış və məqsədyönlü çevrilmələri aparılmışdır.  Müəyyən olunmuşdur ki, 4-halogenmetilnikotin turşusunun etil efirlərinin ikili aminlərlə qarşılıqlı təsir zamanı nikotin turşusunun yeni törəmələri alındığı halda, birli aminlərlə kondensləşmiş pirrolo[3,4-c]piridinlər, hidrazinlərlə isə 2,3,7-triazanaftalen-lər alınır.

Sintez olunmuş birləşmələr antikoaqulyant, hipotenziv, adaptogen, funqisid, antihipoksik fəallıq göstəririlər. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Ибрагимов И.И., Алиев А.Г., Джафаров В.Г. и др. Химия систем аллильного типа. II Ацилирование 3-бром- и 2-метил-3-хлор-1-пропенов. ЖОрХ, 1990, т.26, вып.8, с.1648-1654.

2. Алиев А.Г. Синтез 5-бромметилизоксазолов и их взаимодействие с вторичными аминами. ЖОрХ, 2005, т.41, вып.8, с.1215-1218.

3. Гаджилы Р.А., Алиев А.Г. Взаимодействие 2-галоген-3-хлорпропенилкетонов с этиловым эфиром β-аминокротоновой кислоты. ХГС, 2005, №8, с.1184-1188.

4. Алиев А.Г. Изучение реакции взаимодействия 3-R-5-хлорметилизоксазолов с первичными аминами. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2006, №3, с.65-70.

5. Гаджилы Р.А., Поткин В.И., Алиев А.Г. и др. Взаимодействие 3-алкил (арил)-5-хлорме-тилизоксазолов с нуклеофильными реагентами. ЖОрХ, 2011, т.47, вып.10, с.1504-1507.

6. Гаджилы Р.А., Алиев А.Г., Поткин В.И. и др. Синтез производных гидроксибензальдегидов содержащих изоксазольный гетероцикл. ЖОрХ, 2012, т.48, №1, с.132-142.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6446645 
Mobil tel. (+994 55) 7619546 
Ev tel. (+994 18) 6421831 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu hajili@pochta.ru