Çələbiyeva Almaz Zülfüqar qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıSumqayıt şəhəri
Təvəllüdü 20.08.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Кimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.03

Üzvi kimya

Tsiklik dienlərin və dihalogenkarbenlərin allilasetilen birləşmələrinə tsiklobirləşməsi və alınan adduktların bəzi çevrilmələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

84


42 


14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sistematik olaraq vinil- və allilasetilen sıralı dienofillərin dihalogenkarbenlər və tsiklik dienlərlə [2 + 1] və [4 + 2] tsiklobirləşmə reaksiyalı öyrənilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, tsiklobirləşmə regioselektiv olaraqyeninlərin ikiqat rabitəsindən baş verir. Reaksiya nəticəsində alınan maddələr endo-quruluşdadırlar. Bu reaksiyalarda dienofillərin aktivliyinin funksional qrupun təbiətindən asılılığı müəyyən edilmiş və vinilasetilen birləşmələrin allilasetilen birləşmələrinə nisbətən daha aktiv olduqları müəyyən edilmişdie. Həmçinin allilqlisid efirinin sərbəst radikalların iştirakı ilə dimetilasetamid dimetilasetamidlə telomerləşmə reaksiyası öyrənilmişdir. Bu proses tullantısız, ekoloji cəhətdən təmiz, birmərhələlidir. Alınan telomerlər su ilə durulaşdırılır, səthi aktivliyə malikdirlər.

Elmi əsərlərinin adları

1.М.Г.Велиев, А.З.Чалабиева, А.М.Мустафаев и др. Исследование реакции диенового синтеза 1,3-циклогексадиена с диенофилами винилацетиле-нового и аллилацетиленового рядов. Журнал Органической химии, 1994, т.30, №;1, с. 40-45.

2. М.Г.Велиев, А.З.Чалабиева и др. Функциональ-нозамещенные ацетиленовые   реагенты для подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий при нефтедобыче нефтехимия, 2010, т.50, №6, с. 492-496.

3. Н.Я.Ищенко, А.З.Чалабиева, А.М.Гулиев.  Синтез и зучение свойств водоразбавляемого эпоксидного теломера. Журнал прикладной химии, 2012, т.85, вып.10, с. 1713-1716.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7157169
Ev tel. (+994 18) 6445787
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu ipoma@science.az