Əkbərova Elmira Həsən qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan MR, Ordubad şəhəri
Təvəllüdü 04.03.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNA)
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.03

Üzvi kimya

Allilasetilen spirtlərinin əvəzli və törəmələrinin sintezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

59

 

24

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə yüksək çıxımla 2 əvəzli allilasetilen spirtlərinin sintez üsulu işlənib hazırlanmışdır. Allilasetilen və metallilasetilen spirtləri və onların törəmələri CCl2 ilə CH2-CH qrupların iştirakı ilə reaksiyaya daxil olur və uyğun asetilen sırası dixlortsiklopropanların əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. Əvəzolunmamış allilasetilenlərlə dixlortsiklopropanlar az çıxımla alınır.

Elmi əsərlərinin adları

1. О взаимодействие дигалогенкарбенов с функциональнозамещенными винил аллил ацетиленовыми соединениями.

2. Изучение термостойкости модифицирующего свойства некоторых функционально-замещенных соединений ацетиленового ряда.

3. Синтез и некоторые химические превращения 2-метилзамещенных аллилацетиленовых эфиров.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6447965 
Mobil tel. (+994 55) 6221274
Ev tel. (+994 18) 6422414
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu

ipoma@science.az