Rüstəmova Gülnarə Yavuz qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri
Təvəllüdü 04.04.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya texnologiyası üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.17.08

Kimya texnologiyasının prosesləri və aparatları

Natriumkarboksimetilsellülozanın pambıqtəmiz­lə­mə zavodlarının tullantılarından alınması prose­si­nin fasiləsiz işləyən texnoloji sisteminin tədqiqi və tərtibi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34


52

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Karboksimetilsellülozanın natrium duzunun pam­bıqtəmizləmə zavodlarının tullantılarında alın­ması prosesinin tədqiqi və fasiləsiz texnoloji sisteminin yaradılması.

Bununla əlaqədar olaraq tullantıların kondisiya pro­sesinin tədqiqi və şnek tipli nəqledicilərdən reaktor aparatı kimi istifadəsinin elmi əsasları­nın yaradılması.

Tədqiq proseslərinin riyazi modellərinin tərtib olunması və onlar əsasında hesablama alqoritm­lərin verilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Основные пути синтеза натрийкарбок­си­ме­тил­целлюлозы для интенсификации бурения скважин и добычи нефти.

2. Непрерывно действующая технологическая система процесса получения натрийкарбок­си­­метил­целлюлозы.

3. Получение натрийкарбок­си­метилцеллюлозы из отходов хлопкоочистительных заводов.

4. Использование натрийкарбок­си­метил­цел­лю­­ло­зы в нефтедобыче в качестве полимер­ного эмульга-тора.

5. Sellülozun xüsusi xassəli törəmələrinin sintezi və tətbiq sahələri və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3173794 
Ev tel. (+994 18) 6551845 
Faks  
Elektron poçtu nimfag@mail.ru