Hüseynov İsrafil Əli oğlu

 

Veb-sayt   Image result for Hüseynov İsrafil Əli oğlu  
Anadan olduğu yer Ermənistan respublikası, Massis rayonu, Zəhmət kəndi
Təvəllüdü 15.09.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakultəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.03.

Üzvi kimya

Tsikloheksan sırası α, β- doymamış ketonların sintezi və bəzi xassələri  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102


18Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 23

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Tərkibində çoxlu halogen atomları saxlayan tsikloheksan sırası ketonların sintezi və konformasıya tarazlığının öyrənilməsi və onların bioloji aktivliyinin konformasıya tarazlığından asılılığı sahəsində tədqiqat işi aparılmışdır.

Tədqiqat işinin davamı olaraq akril və metakril turşuları əsasında metal tərkibli monomerlər sintez edilmiş, polimerləşmə reaksiyaları öyrənilmişdir.

Hal-hazırda tərkibində xlor və brom atomları olan bitsiklik quruluşlu doymamış poliefirlərin sintezi, polimerləşməsi, birgəpolimerləşməsi reaksiyaları tədqiq olunmuş və onların əsasında temperaturaya davamlı,yüksək fiziki-mexaniki xassələrə malik olan kompozisiyalar alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Xлорирование ацилциклогексанов в условиях электролиза соеяный кислоты.

2.  Исследование пространственной структуры и конформационного равновесия транс-1-ацил-2-галоген- и 1-ацил-транс-1,2-ди гало-генциклогексанов методом ЯМР-спектроскопии.

3. Синтез и изомерный состав 1-ацетил-1(2)- галоген- 2,1-циклогексанов.

4. Хромотографическое исследование законо-мерностей синтеза галогенсодержащих ненасыщенных полиэфиров.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 18) 6447965  
Mobil tel. (+994 51) 8266901
Ev tel. (+994 18) 6562478
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu ipoma@science.az