Ələkbərov Nadir Əlihüseyn oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü 05.11.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi dərəcəsi Böyük elmi işçi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.03

Üzvi kimya

5,5-dialkoksitetraxlortsiklopentadienlərin sis- və trans-4-tsikloheksen-1,2-dikarbon turşuları ilə kondesləşməsi reaksiyasının stereokimyası və alınmış adduktların bəzi çevrilmələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82


13 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 20

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Politsiklik birləşmələrdə tsikloheksan həlqəsinin stereokimyəvi xüsusiyyətləri. Sənaye polimer və oliqomerlərinin polifunksional modifikator və müxtəlif kimyəvi təbiətli polikonyuqə π-elektron-lar sisteminə malik polimerlərlə fiziki-kimyəvi modifikasiyası. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Конформация циклогексанового кольца в некоторых полициклических молекулах. Известия АН СССР, 1975, №4.

2. Физико-химическая модификация полиэтилена олигомерными модификаторами полисопряженного ароматического ряда. Нефтехимическая конференция, Баку, 1996.

3. Гибридные матричные композиции на основе диановой смолы и трехлучевого триглицидилового олигоэфира. Пластические массы, 2008, №10.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6445013 
Mobil tel. (+994 50) 3450805 
Ev tel.  
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu

ipoms@science.az