Əsgərova Türkan Mirzə qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayon Şahbuz qəsəbəsi
Təvəllüdü 01.01.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

5706.01

Azərbaycan dili

Nəsimi dilinin frazeologiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-     xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-     beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15


2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Frazeologiyanın təd­qiqi tarixindən və ta­rixi frazeologiyanın bə­zi məsələləri. “Filologiya məsələləri”.  Bakı. 2009, №6, с.150-162.

2. Nəsiminin  dilində is­mi frazeoloji vahid­lər. “Kültür Evreni”. Türkiye. Ankara. 2009, №35, с.406-413.

3. Nəsiminin dilində ismi frazeoloji vahidləri eti­moloji təhlili. “Filologiya məsələləri”.  Bakı. №10, 2010, с.140-147.

4. Frazeologiyanın təd­qi­qi tarixindən (II mə­qa­lə). “Filologiya məsələləri”. Bakı. №1, с.312-318.

5.  Nəsimi dilinin xəlqi əsası. AMEA aspi­rant­larının “Elmi Kon­fransının Materialları”. Bakı: Elm, 2009, с.613-616.

6. Nəsimi dində söz səviyyəli ismi frazeoloji vahidlər. “Filologiya məsələləri”. Bakı. 2011 № 10. 138-143.

7. Nəsimi dilində atalar sözü hikmətli cümlələr. “Terminologiya məsələləri”. Bakı-Elm. №2. 2011. 99-103. 

8. Nəsimi dilində ekpressiv-emosional cümlələr poetik qəliblər, qarğışlar, alqışlar, andlar, bəzi daşlaşmış ifadələr deyimlər. AMEA “Xəbərlər”, №2. 2012. 190-195.

9. Грамматиеский и семантико-стиистический анализ глаголъных-(предикативных) фразеолгических единиц в языке Насими.  Казакстан. Вестник Серия «Филологические науки» №2 (40), 2012 ж. 54-57.

10. Nəsimi dilində feli frazeoloji vahidlərin mənşəcə təhlili və onların semantik-üslubi özəlliklər. “Bexnəlxalq Elmi- Nəzərijurnal”. Bakı. №1 (81). 2012. 9-11.

11. РолНасими в развити и становлениназербайджансоголитературноыо языка на основе народноыо языка XIV-XV веков. (на матераиле глагольных фразеологических единиц).

12. Azərbaycan dilində sinonim ismivə feli frazeoloji vahidlərin tarixi aspektdəsemantik-üslubi özəllikləri. Bəkir obanzadə və türkologiyanın müasir problemləri; mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı,  183-187, Bakı 2013. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2006-2008 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5512958 
Ev tel. (+994 12) 3477271 
Faks  
Elektron poçtu disser083@gmail.com