Cəfərzadə Vahidə Mehdi qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 02.07.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5706.01

Azərbaycan dili

XIX əsr aşıq üslubunda yazılmış Azərbaycan poeziyasının leksikası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. “Kitabi-Dədə Qorqud”da zərf düzəldən şəkilçilər. “Elmi-mədəni tərəqqi və qadın” mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2003, s. 65-68.

2. “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində mürəkkəb zərflər. Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq elmi-praktik simpozium. 28 may, Bakı, 2004, s. 208-209.

3. “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində əsil zərflər. Tədqiqlər-2, Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Bakı, Elm, 2004, s. 125-131.

4. Mühibbinin Divani və dili haqqında bəzi qeydlər. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2008, N1, s. 237-243.

5. Mühibbinin “Divani”də ismi frazeologizmlər. Filologiya məsələləri, Bakı, 2010, s. 197.

6. Mühibbinin “Divani”də feli frazeologizmlər. Filologiya məsələləri N6. Bakı, 2010, s. 181.

7. Firidun bə Köçərlinin pedaqoji fəaliyyəti və dili haqqında bəzi qeydlər. Humanitar Elmlər Seriyası Xəbərlər, Bakı, 2013, xüsusi buraxılış N1, s. 121-128.

8. Şeyx Səfi təzkirəsində dini-təsəvvüfi şəxs adları və onların kontekstual-üslubi xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri N4, Bakı, 2013, s. 5-14.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

17 saylı məktəb (1969-1971)

7 saylı məktəb (1982-1994)

Xəzər Universitəsi (1994-2000)

Bakı Slavyan Universitəsi (2006-2008) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 6416199 
Ev tel. (+994 12) 4560400 
Faks  
Elektron poçtu vahidajafarzade@gmail.com