Adilov Vahid Zahid oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş rayonu
Təvəllüdü 1950  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə dokrotu 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5710.01

Türk dilləri

XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

30

 

10  

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kitabi - Dədə Qorqudun mətni ilə bağlı bir sıra yeni oxunuş təklifləri irəli sürmüş, bunların bir çoxu xaricdə (Türkiyə, Almaniya və Polşada) rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu, Bakı, 2002.

2. Azərbaycan ədəbi dili tarixi (XIX əsr), III cild, “Şərq - Qərb” nəşriyyatı, Bakı, 2007 (Başqa müəlliflərlə birlikdə)

3. Nəsimi dilində işlənmiş bəzi üslubi fiqurlar haqqında, Azərbaycan EA-nın xəbərləri, ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, №2, Bakı, 1986, s. 133-161

4.“Kitabi-Dədə Qorqud”un açılmamış sirləri,“Loqos” (məqalələr məcmuəsi), № 2, Bakı, 1997, s. 133 - 161.

5.“Kitabi- Dədə Qorqud”un Vatikan nüsxəsi “Çox qüsurlu bir nüsxədir”mi?.. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, x c., Bakı, 2001, s. 143 - 162.

6. “Kitabi - Dədə Qorqud”da semantik arxaizmlər, Dilçilik məsələləri, № 3 (4), Bakı, 2005, s.175 - 184 .

7. “Kitabi - Dədə Qorqud” nəşrlərindəki bəzi yanlışlıqlar haqqında, AMEA - nın xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, № 4, Bakı, 2005, s. 199 - 220.

8. “Kitabi - Dədə Qorqud”da etnoqrafik söz və ifadələr, AMEA - nın xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, № 2 - 4, Bakı, 2006, s. 149 - 162.

9. “Kitabi - Dədə Qorqud”da təqlidi sözlər, Elmi araşdırmalar, AMEA Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, № 1 - 4 (VIII buraxılış), Bakı, 2006, s. 250 - 261.

10. “Kitabi - Dədə Qorqud”da işlənmiş bir neçə sözün etimologiyası, Tədqiqlər, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, № 3 , Bakı , 2006 . s. 216 - 227.

11. “Kitabi - Dədə Qorqud”dakı ağayıl və qaytaban sözlərinin etimologiyası, Dilçilik İnstitunun əsərləri, № 1, Bakı, 2009, s. 82 - 96.

12. Kitab-ı Dede Korkut’un Metni Üzerine , Atatürk Universitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı15, Erzurum 2000, s. 79 - 95.

13. Altay Türklerinde Kadınlara Özgü Kelimeler, Türk Kültürü Dergisi, sayı 459, Ankara 2001, s. 388 - 397.

14. Kitab - ı Dede Korkut Metninde Bâzı Düzeltmeler, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (20 - 26 Eylül 2004), II cilt, Ankara 2004, s. 3311 - 3329.

15.About the spelling of some words in “Kitabi - Dede Korkut”, Jahrbuch Aserbaidschanforschung, Band 1, Berlin 2007, s. 91 - 112.

16. О некоторых специфических лингвотекстологических недочётах в списках «Китаби Деде Коркут», Тюркоязычная книга наследие веков, Материалы международной научно- практической конференции, истории тюркоязычной книги (17-18 октября 2012 г. ), Казань, 2012, с. 79 - 87.

17.“Kitabi - Dədə Qorqud”da arxaik bir fonetik hadisə və onun müasir dildəki izləri, Dilçilik İnstitutunun Əsərləri (xüsusi buraxılış), Bakı, 2012. s. 63 - 68.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1998-2001-ci illərdə Türkiyənin Ərzurum Universitetində müəllim işləyib.

2001-ci ildən bu günə qədər Qafqaz Universitetində müəllim işləyirəm.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5531766  
Ev tel. (+994 12) 5600524  
Faks  
Elektron poçtu vahid.zahidoglu@rambler.ru