Məmmədov Şahlar Xudakişi oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yardımlı rayonu,  Anzov kəndi   
Təvəllüdü 02.05.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Lənkəran Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad57.06.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yardımlı rayon şivələrini və toponimlərini Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq ayrıca və system halında tədqiq etmişdir. Bu şivələrin Azərbaycan dilinin dialekt bölgüsündəki yerini müəyyənləşdirmiş, onun fonetik və qrammatik quruluşunu, lüğət tərkibini, eləcə də şivələrdə mühavizə edilən bir sıra qədim dil faktlarını sinxron və diaxron planda izah etmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələrinin leksik-semantik xüsusiyyətləri. Tədqiqlər-4, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1999, s. 138-145

2. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələrində qoşmalar. AEA asp. Elmi konfrans materialları, Bakı, 1999, s. 193-195

3. Yardımlı rayon şivələrində felin indiki zamanı, Tədqiqlər-2, Bakı, “Elm” Nəşriyyatı, 2000, s. 185-188

4. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələrində ahəng qanunu, Tədqiqlər-2, Bakı, “Elm” Nəşriyyatı, 2000, s.180-185

5. Yardımlı rayon şivələrində mənsubiyyət kateqoriyası, Tədqiqlər-2, Bakı, “Elm” Nəşriyyatı, 2001, s. 132-135

6. Yardımlı şivələrinin bəzi sintaktik xüsusiyyətləri, Tədqiqlər (AMEA-nın müxbir üzvü, f.e.d., prof A. A.Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları), Bakı, 2002, s.105-107

7. Yardımlı şivələrində düzəltmə fellər, Tədqiqlər-2, Bakı, 2003, s.128-133

8. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri, nam. diss., Bakı, 2004, 170 s.

9. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri. (avtoreferat), Bakı, 2004, 26 s.

10. Toponimik vahidlərin linqvistik təhlili, Tədqiqlər-2, Bakı, 2004, səh. 263-267

11. Azərbaycan dilinin cənub-qərb şivələrində alqış və qarğışlar, “Elmi axtarışlar”, Bakı, 2006, s.166-170

12. Gəncəbasar şivələrində köməkçi nitq hissələri, , “Elmi axtarışlar”, Bakı, 2006, s.119-123

13. Ön söz. M.Zamanlı “Qayıt dağlara”, “Adiloğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2006, s.3-10

14. Zərf (Gəncəbasar şivələrinin materialları əsasında), Tədqiqlər, Bakı, 2006, s.199-204

15. Onomastik vahidlər (Ayrım şivələri əsasında), (AMEA M.Füzuli adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU) Filologiya məsələləri, № 3, Bakı, 2007, s.9-13

16. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, Bakı, 2007 (şərikli kitab)

17. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri, Bakı, “Təhsil”-2007, 169 s. (monoqrafiya)

18. “Yanğılı ürəyin şərarələri”, “Kredo” qəzeti, 2008, 8 mart, N-8 (483)

19. Bir daha Anzov-Pornayım etnonimi haqqında, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı, № 2, Bakı, 2009, s.49-54

20. Şərəfli ömür. Əməkdar elm xadimi Bəhlul Abdulla- “Sevgi dolu alim və pedaqoq”, Bakı, 2010, (70 illik yubileyi münasibətilə), s.48-51

21. Adımız çıxana qədər “Kredo” qəzeti, 3 aprel, 2010 N-14(584)

22. Tarixi yaşadan adlar “Kredo” qəzeti, 10 aprel, 2010 N-15 (585)

23. Yardımlı toponimləri (I məqalə) “Yardımlının səsi” qəzeti, 19 iyun, 2010, N-7

24. Yardımlı toponimləri (II məqalə) “Yardımlının səsi” qəzeti, 7 avqust, 2010, N-8

25. Yardımlı toponimləri (III məqalə) “Yardımlının səsi” qəzeti, 9 sentyabr, 2010, N-9

26. Yardımlı toponimləri (IV məqalə) “Yardımlının səsi” qəzeti, 8 oktyabr, 2010, N-10

27. Yardımlı toponimləri ( V məqalə) “Yardımlının səsi” qəzeti, 27 oktyabr, 2010, N-11

28. Yardımlı toponimləri (VI məqalə) “Yardımlının səsi” qəzeti, 18 dekabr, 2010, N-12

29.Türküstandan gələn səslər, “Azərbaycanda xarici dillər, (jurnal) № 2-3 (17-18), 2011, s.77-79

30. Yardımlı ərazisində bəzi etnotoponimlərin mənşəyi və linqvistik xüsusiyyətləri, Azərbaycan dövlətçiliyinin 94 illiyinə və Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr edilən beynəlxalq elmi konfransın MATERİALLARI, “Elm və Təhsil, Bakı-2012, s.352-357

31. Termin yaradıcılığı haqqında http://adq.az/index.php?lang=az&sectionid=65&sect=196&id=12

32. Sadə cümləni genişləndirən vasitələrin inkişaf xüsusiyyətləri, Dilçilik İnstitutnun Əsərləri, Xüsusi buraxılış, 2012, s.43-47

33. Milli-mənəvi dəyərlərə gedən yol dildən başlanır. 08. 12.2013. http://www.azgead.az/az/ana-s-hif/11-koes-yaz-s/722-milli-m-n-vi-d-y-rl-r-ged-n-yol-dild-n-baslan-r

34. Eski omomastik belgeler ve milli kimlik meseleleri. 21. Yuzyil Penceresinden Kultur ve Kimlik Uluslararasi Sempozyumu (Türkiye) Erciyes Üniversitesi, Xəzər Universiteti (Azərbaycan) May 24-28, 2014 http://www.culture-identity.com/en/Registration_Form.html

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1. Lənkəran Dövlət Universiteti (2005-2006)

2. Bakı Avrasiya Universiteti (2009-2011)

Digər fəaliyyəti  1. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (imtahan rəhbəri (2004-dən bu günə qədər)

2. “Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası” üzrə Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası” üzrə işçi qrupunun üzvü. Bakı Kartoqrafiya Fabriki (2013)

3.“Altun kitab” Nəşriyyatında redaktor (2013- 2014)

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3024530 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu goyturk-shahlar@mail.ru