Heydərov Rasim Arif oğlu

 

Anadan olduğu yer Lənkəran rayonu, Şağlaser kəndi   
Təvəllüdü 14.07.1978  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5704.01

Dil nəzəriyyəsi

Dillərarası əlaqələr və dillərin inkişafı məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu sistemli şəkildə araşdırılmış, bilinqvizm, interferensiya, konvergensiya və divergensiya, kodların dəyişdirilməsi məsələləri, picin və kreollaşma prosesi tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu. Bakı, Elm və təhsil, 2013, 216 s.

2. О конвергентных связях на территории Азербайджана и о вопросе языковых союзов. VII Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и  перспективы исследования» Краснодар 2012

3. Kodların dəyişdirilməsi və bilinqvizm hadisəsi. “Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri”  beynəlxalq elmi konfrans, 27-28 noyabr 2012-ci il Bakı, Azərbaycan

4. Müasir Azərbaycan dilçiliyində lüğətçilik problemləri. Dilçilik İnstitutunun əsərləri №3,2012

5. Dilçilikdə struktur anlayışının yaranması. Azərbaycan filoloji fikri son on ildə, Bakı, “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”  2001

6. Fonologiyanın bir elm kimi müəyyənləşməsi. Azərbaycan filoloji fikrinin aktual problemləri, Bakı, “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2002

7. Dillərarası əlaqələrin yaranma səbəblərinə dair. Tədqiqlər № 4, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2004

8. Dillərarası əlaqələr probleminin tədqiq tarixi. Elmi axtarışlar (filologiya, tarix, incəsənət), XIV toplu, “Səda” nəşriyyatı, 2005

9. Dillərarası əlaqələr zamanı dildə yaranan müxtəlif kənaraçıxmalar və interferensiya hadisəsi. Dilçilik məsələləri, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2005, № 3

10. Konvergensiya və divergensiya. Elmi axtarışlar (filologiya, tarix, incəsənət), XV toplu, “Səda” nəşriyyatı, 2005

11. Kodların dəyişdirilməsi və onların dillərarası əlaqələrin inkişafında rolu. Tədqiqlər № 1, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2007

12. Dillərarası əlaqələr zamanı dilin qrammatik səviyyəsində baş verən normadan kənaraçıxmalar və interferensiya hadisəsi. Tədqiqlər № 2, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2007

13. Azərbaycan və talış dillərində hal sisteminin inkişafı (tarixi aspektdə). Tədqiqlər № 3, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2009

14. Bilinqvizm və diqlossiya dilçilik hadisəsi kimi. Gənc alimlərin III respublika innovativ ideya yarmarkası. B-2013, 16-20 sentyabr

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası. Müəllim 2010-cu il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7878458 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu dr.rasimheydarov@mail.ru