Qaziyeva Nəzakət Qurban qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 23.05.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad57.06.01.

Azərbaycan dili

Azərbaycan ədəbi dili normalarının formalaşmasında dialekt və şivələrin rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25


2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan ədəbi dili normalarına dialekt və şivələrin təsiri  ilk dəfə olaraq sistemli və geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunmuş, ədəbi dilin dialekt əsası məsələsi araşdırılaraq onun  inkişaf xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Ədəbi dil və bədii ədəbiyyatın dili. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1998, s. 17-18.
 2. Bədii üslubun zənginləşməsində dialektizmlərin (qoşa sözlərin) rolu (İ. Şıxlının əsərləri əsasında). Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 1999, s. 188-190.
 3. Ədəbi dil anlayışı haqqında. Dil və ədəbiyyat. Ⅶ3(25), Bakı, 1999, s. 35-36.
 4. Qədim (sağır n) səsi və müasir Azərbaycan ədəbi dilində onun təkamülü. Dil və ədəbiyyat. 3(28), Bakı, 2000, s. 75-78.
 5. Azərbaycan dilində uzun saitlərin işlənməsinə dair. Birinci Beynəlxalq Türkoloji qurultayın 75- ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, Ağrıdağ, 2001, s. 72-73.
 6. Ədəbi dildə ismi birləşmələrin işlənməsinə dair. Elmi axtarışlar, V toplu, Bakı, 2001, s. 166-169.

 7. Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində dialekt leksikasının rolu. Milli müstəqilliyimiz, milli dövlətçiliyimiz, milli dilimiz (respublika elmi- praktik konfransının materialları). Bakı, ADU, 2001, s. 64- 65.

 8. Ədəbi dilimizdə işlənən bir leksis vahidin normalaşmasına dair. Filologiya məsələləri, 3. Bakı, 2001, s. 204-214.

 9. Lüğət tərkibinin zənginləşməsində fonetik yolla söz yaradıcılığının rolu. Tədqiqlər. (Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Gənc Alimlər Şurası və Bakı Dilçilik Məktəbinin AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor A. Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları). Bakı, 2002, s.45-46.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Ədəbi dil və bədii ədəbiyyatın dili. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1998, s. 17-18.

 2. Bədii üslubun zənginləşməsində dialektizmlərin (qoşa sözlərin) rolu (İ. Şıxlının əsərləri əsasında). Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı, Elm, 1999, s. 188-190.

 3. Ədəbi dil anlayışı haqqında. Dil və ədəbiyyat. Ⅶ3(25), Bakı, 1999, s. 35-36.

 4. Qədim (sağır n) səsi və müasir Azərbaycan ədəbi dilində onun təkamülü. Dil və ədəbiyyat. 3(28), Bakı, 2000, s. 75-78.

 5. Azərbaycan dilində uzun saitlərin işlənməsinə dair. Birinci Beynəlxalq Türkoloji qurultayın 75- ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, Ağrıdağ, 2001, s. 72-73.

 6. Ədəbi dildə ismi birləşmələrin işlənməsinə dair. Elmi axtarışlar, V toplu, Bakı, 2001, s. 166-169.

 7. Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində dialekt leksikasının rolu. Milli müstəqilliyimiz, milli dövlətçiliyimiz, milli dilimiz (respublika elmi- praktik konfransının materialları). Bakı, ADU, 2001, s. 64- 65.

 8. Ədəbi dilimizdə işlənən bir leksis vahidin normalaşmasına dair. Filologiya məsələləri, 3. Bakı, 2001, s. 204-214.

 9. Lüğət tərkibinin zənginləşməsində fonetik yolla söz yaradıcılığının rolu. Tədqiqlər. (Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Gənc Alimlər Şurası və Bakı Dilçilik Məktəbinin AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor A. Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları). Bakı, 2002, s.45-46.

 10. Fonetik sistemdə baş verən dəyişmələrdə qənaət prinsipinin rolu. Mirzə Kazımbəy – 2003. Bakı, 2002, s. 78-79.

 11. Azərbaycan ədəbi dili normalarının formalaşmasında dialektlərin rolu (XX əsrin 30-cu illərindən sonra). Bakı, Təhsil, 2003, 146 s. (monoqrafiya)

 12. Azərbaycan ədəbi dilində saitlər ahəngi hadisəsinə retrospektiv baxış. Filologiya məsələləri, 3, Bakı, “Nurlan”, 2009, s.211-218.

 13. Dilin morfoloji yarusunda baş verən tarixi inkişaf prosesləri. Filologiya məsələləri, 10, Baki, “Nurlan”, 2009, s.369-373.

 14. Dil faktlarının tədqiqi və yazılı abidələr. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri (XII Respublika elmi konfransının materialları) Bakı, 2011, s.186-189

 15. Tarixi-dialektoloji araşdırmalarda tarixi abidələrin mənbə kimi rolu. Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2011, s. 54-57.

 16. Dil sistemində baş verən dəyişmələr və onların səbəbləri. Filologiya məsələləri, Bakı, 2011, s. 176-182

 17. Ədəbi dil və dialekt münasibətləri. Dilçilik İnstitutunun əsərləri. Bakı, 2012, s. 21-23.

 18. Bəzi geyim adlarının tarixi-dialektoloji təhlili. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri (XIII Respublika elmi konfransının materialları) Bakı, 2013, s. 163-169

 19. Variantlılığın tipoloji təsnifi haqqında. Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2013.(27-28 iyun 2013), s. 65-66

 20. Dil dəyişmələrinin gender aspektləri. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2013.

 21. Гендерные аспекты языковых изменений. “Milli dilin stratifikasiyası” Beynəlxalq elmi konfrans. www.zlat.spb.ru

 22. Роль диалектной вариативности в системе языка. Диалектология и геолингвистика в современной Средней Европе. Институт богемистики и библиотековедения

 23. Философско-естественнонаучного факультета Силезийского университета в г. Опава . Opava: c 31. мaртa по 2. апреля 2014 г.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Texniki Universiteti (2007-2008)

Qafqaz Universiteti (2009-2010)

Bakı Avrasiya Universiteti (2011-2013)

“Kaspi” Təhsil Mərkəzi (2011-2013)

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 3451210 
Ev tel. (+994 12) 5029198 
Faks  
Elektron poçtu n.qazi@inbox.ru