Bəylərova Aytən Müslüm qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 02 fevral 1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5706.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan bədii dilində sintaktik-üslubi vasitələr

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bədii dildə üslubi fiqurlar (monoqrafiya). Bakı:  «Nurlan», 2008, 212 s. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Bədii dildə üslubi fiqurlar (monoqrafiya). Bakı:  «Nurlan», 2008, 212 s.

2. «Azərbaycan dili və ədəbiyyat» kafedrası üzrə proqramlar (Ali təhsilin bakalavr pil­ləsi üçün). Bakı, 2010, 68 s. (həmmüəllif)

3. Bədii əsərlərdə sintaktik paralelizm // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Hu­mani­tar elm­lər seriyası, 2007, № 1, s. 12-22

4. Təkririn struktur-funksio­nal xüsusiyyətləri // Türkologiya, 2009,  № 1-2, s. 42-51

5. Təsdiq və inkarın eks­pres­siv-emosional ifadə vasi­təsi // Tədqiqlər, 2010, № 1, s. 117-127

6. Sözün praqmatik funksiyası // Filologiya məsələlə­ri, 2011, № 11, s. 89-95

7. Yazarın bireysel üslubunun belirlenmesinde üslûbî figürlerin rolu // 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebi­yatı Sempoz­yumu (Dil ve Üslûp İn­ce­lemeleri) (Süleyman Demirel Üniversite­si, Fen-edebiyat fakül­tesi, Türk dili ve ede­biyatı bölümü, 19-21 Ekim, 2011). İsparta, 2012, 2 cilddə, 1-ci cild, s. 277-292

8. Стилистические фигуры в языке // V Меж­дународ­ная за­очная научно-практи­ческая кон­ферен­ция «Фи­ло­­ло­гия и лин­гвис­тика: сов­­­ре­менные трен­ды и перс­пек­тивы иссле­дова­ния». Сбор­ник ма­териа­лов конфе­рен­ции. Краснодар, 2012, s. 39-43

9.«Nomen agentis» − -çı4 şəkilçisinin tipoloji-funksional-semantik xüsusiyyətləri // Filologiya məsələləri, 2012, № 6, s. 156-161

10. Dil işarəsinin strukturunda konnotasiya // Azərbaycanşünaslı­ğın aktual prob­lemlə­ri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubile­yinə həsr olunmuş IV Beynəl­xalq elmi kon­fran­sın (1-4 may 2013-cü il) materialları. Bakı: Mütərcim, 2013, s. 91-92

11. Sözdüzəltmə proseslərində praqmatika // «Azərbaycan Şərqşü­naslıq Elminin İnkişaf Yolları». Akademik Vasim Məmədəli­yevin anadan olması­nın 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın (27-28 iyun 2013-cü il)  ma­terialları. Bakı: Bakı Çap Evi, 2013, s. 128-130

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2007-ci ildən – Bakı Qızlar Universiteti

2013-cü ildən – Azərbaycan İctimai-Siyasi Universiteti 
Digər fəaliyyəti 
  1. 2003-2004 – İKT üzrə Milli Strategiya layihəsi çərçivəsi daxilində Azərbaycan dilində orfoqrafiyanın yoxlanması üçün proqram sisteminin (SpellCheck) hazırlanmasında dilçi-ekspert
  2.  2005-2006 – Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə BMT-nin İnkişaf Proqramının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin birgə           həyata keçirdiyi «Dilmanc» Azərbaycan-ingilis maşın tərcüməsi sisteminin hazırlanmasında dilçi-ekspert
  3. 2010-cu ildən – AMEA Nəsimi adına Dilçiik İnstitututunun Elmi Seminarının üzvü
  4. 2012-ci ilin iyul-avqust aylarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” haqqında imzaladığı sərəncamın icrası ilə əlaqədar yaradılmış İşçi Qrupu üzrə Azərbaycan dili informasiya texnologiyaların­da blokunun katibi.
  5. Teleradio yayımçılarının ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sahəsində 2013-cü ilin may-iyun aylarında aparımış monitorinqlərin nəticələri haqqında hesabat // “Azərbaycanın teleradio məkanında ədəbi dilin qo­­runması” Layihəsi əsasın­da Milli Televiziya və Radio Şurası və AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən keçirilmiş monitorinq. Bakı, 2013Ş 42 s.
  6. Teleradio yayımçılarının ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sahəsində 2013-cü ilin sentyabr-oktyabr aylarında aparımış monitorinqlərin nəticələri haqqında hesabat // “Azərbaycanın teleradio məkanında ədəbi dilin qo­­runması” Layihəsi əsasın­da Milli Televiziya və Radio Şurası və AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən keçirilmiş monitorinq. Bakı, 2013, 43 s. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7025359; (+994 51) 8976687 
Ev tel. (+994 12) 5395359 
Faks  
Elektron poçtu ayten_beylerova@mail.ru