Əliyeva Elnarə Nadir qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 24.09.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.02.06

Türk dilləri

““Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz dilləri kontekstində” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın, türk dillərinin müqayisəli leksikologiyasının, eləcə də qrammatik kateqoriyaların araşdırılması

Elmi əsərlərinin adları

1. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri, I cild  Bakı, BSU, “Kitab aləmi”, 2004, 332 s.(həmmüəllif).

2. “Kitabi-Dədə Qorqud”da dialektizmlər. Dilçilik məsələləri 1(2). Bakı, “Nurlan”, 2005. s.s.188-194

3. Dilimizin ulu səsi-Dədə Qorqud abidəsi. Bakı, “Nurlan”, 2007, 240 s. (monoqrafiya).

4. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri. II cild, Bakı, “Nurlan”, 2008, 366 s. (həmmüəllif)

5. Türk dillərində kəmiyyət kateqoriyasının ifadə üsulları. Tehran, Varlıq dərgisi, 2010, s.45-52.

6. Türkçülüyün inkişaf yolları və ya Türkiyə-Azər­baycan dil əlaqələri. Filologiya məsələləri,

№5, “Elm və Təhsil”, Bakı 2010,s.351-355.

7. Çağdaş Türkçenin Türk Dünyası İçin Ortak Dil Olma Sürecinde Ortak Dilbilimi Terimleri Arama Sorunları. III Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. İzmir Aralık 2011, Bildiri Kitabı. s.70-75.

8. Türk dillerinde ortak gramer terimleri. “Türki­til­des elderdin terminkor kalıptastıru təjiribesi” attı xa­lı­karalık ğılımi-praktikalık konferensiya mate­rialdarının jinağı. Astana 2011, s.196-201

9. Kıbrıs ağzı ile Azerbaycan ağzının fonetik kar­şı­laş­tırılması. Masallardan derlemeler. II Ulus­lararası Kıbrıs Sempozyumu. Bildiri Kitabı, IV cilt, Ankara  2011, s.211-217

10. Türk dillərində hal kateqoriyası və onun ad­lan­dı­rılması. Terminologiya məsələləri, 2011, №2,s.91-98.

11. Azerbaycan ve Türk Dillerinde Morfoloji Kate­gorilerin Adları. VI Türk Dili Kurultayı Bil­dirileri. 20-25 Ekim 2008. TDK Yayınları. 2012,s.1515-1520

12.Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksiko­logi­ya­sı məsələləri. III cild. Qıpçaq qrupu türk dillə­ri­nin leksikası. Bakı, “Nurlan”, III cild, 2012, 468 s. (həmmüəllif).

13. Similar problems of turkish as a common language.1stInternational Congress on Social Sciences and Humanities. («East West» Asso-cia¬tion for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Wien, Öesterreich) 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

dok.elnare_e@mail.ru