Qədimalıyeva Aynur Famil qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu, Həmzəli kəndi 
Təvəllüdü 08.07.1978  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

5706.01

Azərbaycan dili

Qazi Bürhanəddinin dilinin leksikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının leksikası. Bakı, 2008, 184 s.

2. Qazi Bürhanəddin dilində türk mənşəli arxaizmlər. AMEA Xəbərlər, Humanitar elmlər seriyası, 2005, № 3, s. 122-131.  

3. Qazi Bürhanəddinin “Divan”ında sintaktik üsulla sözyaratma prosesi. Filologiya məsələləri, Bakı, 2007, №1, s.139-145.

4. Leksik-tematik söz qruplarının Q.Bürhanəddin “Divan”ında yeri, Terminologiya məsələləri. Bakı, Elm, 2010. s.101-109.

5. İlk yazili kaynaklarımızdan sayılan Hüsameddin Hasan b. Abdulmumin Hoyi'nin “Tohfeyi Hüsam” sözlügünde budun betimsel sözvarliğinin kiyaslamalı analizi. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Muğla Unvesitesi, 22-24 Aralık, 2011, s.85-93.

6. Oğuz qrupu türk dillərində fellərin leksik-semantik inkişafı. 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. Bakü – Azerbaycan. 16-17 haziran 2011. s.416-420.

7. “Dədə Qorqud” dastanının linqvo-poetik özəllikləri. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. Azerbaycan özel sayısı. Istanbul 2011/2, s.306-315.

8. XV. yüzyıl anıtlarından olan Efseheddin Hidayetullah “Divan”ın­da eski türk kökenli kelimelerin leksik-semantik incelenmesi. II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji (12-14 Eylül 2012 Varşova Üniversitesi), s.54-55, 139.

9. Leksykalno-semantyczne wlasciwosci wyrazow tureckiego pochodzenia w Dywanie Afseheddina Hidajetullaha. Materialy I konferencji naukowej //poswieconej 540-leciu nawiazania oraz 20-leciu odnowienia stosunkow dyplomatycznych miedzy Azerbejdzanem a Polska/ Warszawa, 13 wrzesnia, 2012, s.95-101.

10. XV əsr ədəbi dilinin tədqiqində Nemətullah Kişvəri “Divan”inin yeri. Türkologiya. Bakı, 2012, s.70-78.

11. XV Yüzyıl Azerbaycan edebi dil tarihinin öğrenilmesinde Şeyh Şirazinin “Gülşeni-Raz” tercüme eserinin önemi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı. Qafqaz Universiteti, 25-27 aprel, 2013, s.491-492.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dosent 

Digər fəaliyyəti  AMEA, Dilçilik İnstitutunun elmi seminarının üzvü
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372081 
Mobil tel. (+994 50) 4436315 
Ev tel. (+994 12) 5308785 
Faks  
Elektron poçtu aynur_familqizi@rambler.ru